Naše obchodné podmienky sa riadia všeobecnými občiansko-právnymi predpismi, obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991), zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa, vzájomnou dobrou vôľou a zodpovednosťou.

Dodávateľ / Účastník / Objednávateľ / Vzdelávacia aktivita

 • Dodávateľ služby a prevádzkovateľom portálu DigitalDesign.sk je spoločnosť DIGITAL PRO, s.r.o. Košice, IČO 50719726. Podrobné informácie o firme nájdete na orsr.sk.
 • Účastník je fyzická alebo právnická osoba / skupina, ktorá má záujem o realizáciu vzdelávacích aktivít zo strany Dodávateľa.
 • Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do zmluvného vzťahu tým, že objednáva a hradí vzdelávaciu aktivitu pre tretie osoby (zamestnanec atď.).
 • Vzdelávacia aktivita je akreditovaný alebo voľne zostavený vzdelávací program, ktorý vzniká buď z dostupnej ponuky hotových aktivít, ponúkaných Dodávateľom pre verejný trh, alebo vlastnej výstavy vzdelávacích aktivity na mieru, ktorý vychádza z individuálnych potrieb Účastníka.

Prihláška / Zmluvný vzťah
Obe budúce zmluvné strany si najprv telefonicky, emailom, alebo osobným stretnutím dohodnú obsah, rozsah a ďalšie podmienky pre zostavenie vzdelávacej aktivity. Vzájomný Zmluvný vzťah nastáva vyplnením a doručením Prihlášky Účastníkom, ktorý ju odošle emailom alebo v papierovej forme Dodávateľovi. Zaslaním prihlášky Účastník / Objednávateľ potvrdzuje, že si riadne prečítal obsah, rozsah a spôsob poskytnutia služieb, plne im rozumie a súhlasí s nimi.

Úhrada kurzovného / Garantovaná účasť
Úhrada kurzovného prebieha formou PDF predfaktúry, pričom zrealizovanie platobného prevodu kurzovného na účet Dodávateľa prebehne obratom, pri odoslaní tejto Prihlášky / Objednávky, ak sa obe strany vopred nedohodli inak. Uhradením kurzovného Dodávateľ garantuje Účastníkovi miesto na zvolenom vzdelávaní a zaväzuje sa zrealizovať objednanú vzdelávaciu aktivitu a aktivovať pre Účastníka vlastné konto vo vzdelávacom systéme so všetkými digitálnymi vzdelávacími obsahmi a prezenčnými službami, ktoré súvisia s dohodnutou vzdelávacou aktivitou.

Odstúpenie od Zmluvného vzťahu
Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od Zmluvného vzťahu bez povinnosti uhradiť protistrane zmluvné odstupné, ak k nemu dôjde na základe preukázateľných a oddôvodnených náhlych zdravotných alebo osobných problémov, ak tieto priamo spôsobujú nemožnosť zmluvnej strany splniť si obsah Zmluvného vzťahu, alebo ak nie je možné pristúpiť na alternatívne riešenie zmluvnej protistrany, ak takéto navrhla. Prihláška na štúdium / Kurz / Testovanie má záväzný charakter. V prípade neoddôvodneného odstúpenia alebo porušenia Zmluvného vzťahu Účastníkom vzniká Dodávateľovi nárok na zmluvné odstupné vo výške 50% z celkovej ceny vzdelávacej aktivity dojednanej v Prihláške / Zmluvnom vzťahu a oprávnené náklady.

Odstúpenie od Zmluvného vzťahu uzavretého na diaľku

Na odstúpenie od Zmluvného vzťahu, ktorý bol uzavretý na diaľku, sa vzťahuje zákon č. 102/2014 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku) alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho).  Podľa par. 3 ods. 1: ,,Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1. spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Odsek 6: ,,Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“ Ďalšie informácie a ustanovenia zákona nájdete v predmetnej legislatíve. Objednávateľ / Účastník zaslaním tejto Prihlášky alebo ich prečítaním na našich weboch  a potvrdením v online objednávkových formulároch, výslovne prehlasuje, že bol oboznámený s týmto ustanovením.

Odstúpenie od zmluvy – organizačné zmeny

Dodávateľ si vyhradzuje právo na neodkladnú organizačnú modifikáciu, ak sa vyskytnú nečakané situácie, avšak táto modifikácia nesmie mať vplyv na kvalitu, rozsah a obsah vzdelávacej aktivity v Zmluvnom vzťahu a nesmie spôsobovať Účastníkovi preukázateľné komplikácie, ktoré by sťažovali alebo znemožňovali jeho štúdium. V prípade, že Dodávateľ nedokáže ponúknuť vzájomne akceptovateľnú modifikáciu, vráti Účastníkovi kurzovné v plnej výške a Zmluvný vzťah zaniká.

Dodatkové ujednania pre účastníkov rekvalifikácií KOMPAS, REPAS a ZoZ
Dodávateľ poskytuje okrem bežných komerčných verejných kurzov aj realizáciu rekvalifikačných akreditovaných kurzov pre nezamestnaných, cez vzdelávacie projekty KOMPAS, REPAS, Nestrať prácu, vzdelávaj sa, a ďalších. Každý záujemca o takéto rekvalifikačné vzdelávanie najprv vyplní a emailom doručí Dodávateľovi predvyplnenú Požiadavku na rekvalifikáciu (predpísané tlačivo Úradu práce, soc. vecí a rodiny SR) (>> viac info a tlačivá TU). Záujemca v tejto chvíli ešte nie je v Zmluvnom vzťahu s Dodávateľom, teda vzájomne neplynú žiadne ani záväzky.

Dodávateľ je povinný predložené tlačivo Požiadavky na rekvalifikáciu záujemcu doplniť o údaje o vzdelávacej aktivite, podpísať a opečiatkovať ho, a na základe organizačných a kapacitných možností, a zároveň v súlade s podmienkami projektov KOMPAS+ a REPAS+, si so záujemcom predbežne dohodnúť termín možnej realizácie rekvalifikačného vzdelávania. Dodávateľ takto potvrdené tlačivo (časť B požiadavky) neodkladne doručí záujemcovi vždy osobne alebo klasickou poštou a ten ho neodkladne predloží na ÚPSVaR na schválenie, spolu s ostatnými prílohami (viac info získate na vašom ÚPSVaRe).

Vzájomný Zmluvný vzťah medzi Dodávateľom a záujemcom o rekvalifikáciu nastáva až samotným schválením rekvalifikácie príslušným ÚPSVaR, ktorý vydá Potvrdenie o úhrade rekvalifikácie. Zo záujemcu sa tak stáva zmluvný Účastník. Účastník toto Potvrdenie o úhrade rekvalifikácie neodkladne doručí osobne alebo klasickou poštou Dodávateľovi.

Účastník schválenej rekvalifikácie je povinný nastúpiť na vzdelávanie a riadne ho dokončiť v predpísanom rozsahu a obsahu. Ak Účastník rekvalifikácie bez závažného dôvodu (podmienky v časti ,,Odstúpenie od Zmluvného vzťahu“) nedokončí riadne a v plnom rozsahu rekvalifikačné vzdelávanie, zaväzuje sa uhradiť celé kurzovné alebo jeho alikvótnu (nedokončenú) časť Dodávateľovi, ako sankciu za ušlý zisk a svojvoľné nedodržanie týchto Obchodných podmienok a Zmluvného vzťahu.

Ostatné zmluvné podmienky sa riadia obdobne ako u bežného Účastníka, teda podľa znenia týchto Obchodných podmienok.

Upozornenia k autorským právam
Dôrazne upozorňujeme Účastníkov, aby sa nepokúšali neoprávnene sťahovať, kopírovať, neoprávnene premietať, šíriť na nosičoch, alebo inak protiprávne používať obsahy z tohto portálu alebo vzdelávacieho systému v žiadnej forme a žiadnym spôsobom. Všetky dostupné obsahy umiestnené priamo vo vzdelávacom systéme LMS sú chránené obchodným a autorským platným právom ako audiovizuálne diela (zákon č. 185/2015) a v prípade ich porušenia je Dodávateľ oprávnený podniknúť právne kroky, súvisiace s ochranou práv. Upozorňujeme, že vzdelávací systém ukladá isté neosobné informácie z bezprostrednej histórie návštevnosti, prihlasovania a počínania si v systéme, pomocou ktorých je možné identifikovať prípadné neoprávnené manipulácie s elektronickými obsahmi a celým portálom alebo vzdelávacím systémom.

Rovnako tak žiadame Užívateľov, aby svoje prístupové údaje používali IBA ONI SAMI – teda iba ako jediný oprávnený používateľ a neposkytovali ich tretím osobám, alebo osobám mimo uzavretého Zmluvného vzťahu, inak sa vystavujú nebezpečenstvu trestného konania a vysokej finančnej pokute.

Záverečné ustanovenie
Používanie DigitalDesign.sk sa riadi všetkými občianskymi, obchodnými a autorskými platnými právnymi predpismi SR a štátov EÚ, ak nie sú uvedené v tomto dokumente výslovne inak a neodporujú nadriadeným zákonným normám. Každý Účastník je povinný dodržiavať spomínané ustanovenia, súvisiace platné zákony a používať produkt čestne, v súlade s dobrými mravmi a za dohodnutých podmienok. Každý Účastník prehlasuje, že si obsah tohto textu a obchodných podmienok prečítal, rozumie im a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisuje (za znak súhlasu a podpisu sa považuje aj doručenie prihlášky alebo potvrdenia o úhrade rekvalifikácie osobne, poštou alebo emailom od Účastníka Dodávateľovi).

Svojim vlastnoručným podpisom Účastník potvrdzuje, že sa s uvedenými obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a súhlasím s nimi. Za vlastnoručný podpis sa považuje aj odoslanie týchto obchodných podmienok z emailovej adresy Účastníka / Objednávateľa na email Dodávateľa.

Dôležité upozornenie:
Online učebňa portálu DigitalDesign.sk používa materiály zo zakúpených licenčných obsahov tretej strany (videokurzy v angličtine), vlastné videokurzy a multimediálne teórie a zároveň aj obsahy z verejne dostupných zdrojov (odkazuje na ne priamo zo svojho vzdelávacieho prostredia). Vzhľadom k tomu, že všeobecná miera zdieľania obsahov umiestnených na internete je natoľko rozsiahla, že nám to neumožnilo vždy a za každých okolností identifikovať autora obsahu, mohlo sa stať, že sme neúmyselne použili materiál, na ktorý si môže uplatňovať autorský nárok tretia strana. Ak ste majiteľom takéhoto obsahu a chcete si vysporiadať jeho používanie, neodkladne nás kontaktujte na tel. 0948 203 003, aby sme dali veci do poriadku. Ceníme si slobodu internetu, ale na druhej strane si ctíme aj autorské zákony a právo. Ďakujeme vopred za pochopenie.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA PRE ZÁKAZNÍKOV DIGITÁLNYCH SLUŽIEB
podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov („Zákon o ochrane osobných údajov“), ktoré upravujú aj Vaše práva ako dotknutej osoby .

Aké osobné údaje spracúvame?

O zákazníkoch, ktorí sú fyzické osoby, spracúvame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • meno
 • priezvisko
 • adresa
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo

O fyzických osobách, ktoré konajú v mene zákazníkov resp. zastupujú zákazníkov (právnické osoby), spracúvame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • meno
 • priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • IČO, DIČ, sídlo spoločnosti

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš zákazník, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť z našej strany kvalitné služby, resp. nami poskytované služby nebude možné poskytnúť vôbec.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • riadne vykonávať naše hlavné činnosti – poskytovanie služieb, ktoré ponúkame,
 • vyhotovovať zmluvnú dokumentáciu v súvislosti s výkonom našich činností podľa predchádzajúceho bodu a riadne plniť zmluvné povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi nami a Vami;
 • vykonávať marketingovú a reklamnú činnosť voči našim existujúcim ako aj potencionálnym zákazníkom.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je plnenie zmluvy z našej strany v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Právnym základom v prípade spracúvania e-mailovej adresy dotknutej osoby na účely zasielania newsletterov zo strany Prevádzkovateľa, je súhlas dotknutej osoby v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, najviac na dobu 10 rokov.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich potencionálnych ako aj existujúcich zákazníkov sprístupňujeme vždy len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu, napr. osobám, ktoré sú nami poverené na vykonanie úkonov súvisiacich s našou činnosťou, a to predovšetkým:

 • našim zamestnancom a obchodným zástupcom, za účelom riadneho výkonu našej činnosti, ktorá spočíva v poskytovaní služieb predaja tovaru a poskytovania služieb a servisu pre našich zákazníkov,
 • tretím osobám, ktorými sú osoby zabezpečujúce riadne doručenie objednaného tovaru našim zákazníkom.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ako zákazník máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu. Takisto máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, ako aj právo na obmedzenie ich spracúvania, pričom v prípade uplatnenia tohto práva, musíte odôvodniť jeho uplatnenie. Zároveň máte právo kedykoľvek Vami udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolať, avšak bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Ako dotknutá osoba máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov, ako aj právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť písomnou formou v listinnej podobe, a to prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené vyššie.

Aké ďalšie informácie potrebujete vedieť?

Poskytovanie Vašich osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy, a preto ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť predmetné osobné údaje, v opačnom prípade uzatvorenie zmluvy medzi nami a Vami nie je možné.

Neudelenie súhlasu na spracúvanie Vašej e-mailovej adresy na účely zasielania newsletterov, nebude mať za následok neuzatvorenie zmluvy medzi nami a Vami.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES SÚBOROV PRI PREHLIADANÍ WEBU

Čo je súbor cookie?

Jedná sa o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využívá sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú využívané naše stránky.

Vďaka cookie súborom dokážeme od seba odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov a prispôsobiť tak obsah konkrétnym preferenciám.

Akým spôsobom sa cookies využívajú?

Cookies môžeme obvykle spracovávať len s vaším súhlasom. Výnimkou sú však nutné cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkčnosť webových stránok. K tomuto typu cookies nepotrebujeme váš súhlas a nie je možné ho ani odmietnuť.

Analytické cookies slúžia na zostavovanie štatistík a prehľadov. Umožňujú nám meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. S ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich internetových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych užívateľov nášho webu. Pokiaľ používanie analytických cookies vo vašom prehliadači vypnete, strácame možnosť analýzy výkonu a následnej optimalizácie nášho webu.

Marketingové cookies nám umožňujú zobrazovať vám obsah a reklamy podľa údajov, ktoré sú o vás dostupné. Vďaka nim vám môžeme ponúknuť relevantné produkty a služby presne podľa vašich potrieb a záujmov.

Ako dlho budeme cookies spracovávať?

Nutné cookies sú ukladané a zachované na nevyhnutne dlhú dobu pre správnu funkčnosť webu. Marketingové a analytické cookies sa uchovávajú na rôzne dlhú dobu a na ich zoznam sa môžete pozrieť v tabuľke nižšie. Svoj súhlas s cookies môžete kedykoľvek odvolať, alebo upraviť svoje preferencie.

Nastavenie cookies

Väčšina webových prehliadačov podporuje správu cookies. V rámci nastavenia prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie. Cookies môžete povoliť len pre určité stránky. Máte možnosť jednoducho zakázať spracovávanie cookies, a to prostredníctvom svojho prehliadača. Viac k jednotlivým prehliadačom a vymazaniu/blokovaniu cookies nájdete tu: