Naše obchodné podmienky sa riadia všeobecnými občiansko-právnymi predpismi, obchodným zákonníkom, dobrou vôľou a zodpovednosťou.

Dodávateľ / Účastník / Objednávateľ / Vzdelávacia aktivita
Dodávateľom vzdelávania a prevádzkovateľom portálu DigitalDesign.sk je spoločnosť DIGITAL PRO, s.r.o. Košice, IČO 50719726.

  • Účastník je fyzická alebo právnická osoba / skupina, ktorá má záujem o realizáciu vzdelávacích aktivít zo strany Dodávateľa.
  • Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do zmluvného vzťahu tým, že objednáva a hradí vzdelávaciu aktivitu pre tretie osoby (zamestnanec atď.).
  • Vzdelávacia aktivita je akreditovaný alebo voľne zostavený vzdelávací program, ktorý vzniká buď z dostupnej ponuky hotových aktivít, ponúkaných Dodávateľom pre verejný trh, alebo vlastnej výstavy vzdelávacích aktivity na mieru, ktorý vychádza z individuálnych potrieb Účastníka.

Prihláška / Zmluvný vzťah
Obe budúce zmluvné strany si najprv telefonicky, emailom, alebo osobným stretnutím dohodnú obsah, rozsah a ďalšie podmienky pre zostavenie vzdelávacej aktivity. Vzájomný Zmluvný vzťah nastáva vyplnením a doručením Prihlášky Účastníkom, ktorý ju odošle emailom alebo v papierovej forme Dodávateľovi. Súčasťou prihlášky je aj dotazník k orientačnej analýze Účastníkových vstupných vedomostí, očakávaných cieľov a vzdelávacích potrieb.

Úhrada kurzovného / Garantovaná účasť
Úhrada kurzovného prebieha formou PDF predfaktúry, pričom zrealizovanie platobného prevodu kurzovného na účet Dodávateľa prebehne obratom, pri odoslaní tejto Prihlášky / Objednávky, ak sa obe strany vopred nedohodli inak. Uhradením kurzovného Dodávateľ garantuje Účastníkovi miesto na zvolenom vzdelávaní a zaväzuje sa zrealizovať objednanú vzdelávaciu aktivitu a aktivovať pre Účastníka vlastné konto vo vzdelávacom systéme so všetkými digitálnymi vzdelávacími obsahmi a prezenčnými službami, ktoré súvisia s dohodnutou vzdelávacou aktivitou.

Odstúpenia od Zmluvného vzťahu
Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od Zmluvného vzťahu bez povinnosti uhradiť protistrane zmluvné odstupné ak k nemu dôjde na základe preukázateľných a oddôvodnených náhlych zdravotných alebo osobných problémov, ak tieto priamo spôsobujú nemožnosť zmluvnej strany splniť si obsah Zmluvného vzťahu, alebo ak nie je možné pristúpiť na alternatívne riešenie zmluvnej protistrany, ak takéto navrhla.

Prihláška na štúdium / Kurz / Testovanie má záväzný charakter. V prípade neoddôvodneného odstúpenia alebo porušenia Zmluvného vzťahu Účastníkom vzniká Dodávateľovi nárok na zmluvné odstupné vo výške 50% z celkovej ceny vzdelávacej aktivity dojednanej v Prihláške / Zmluvnom vzťahu a oprávnené náklady.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na neodkladnú organizačnú modifikáciu, ak sa vyskytnú nečakané situácie, avšak táto modifikácia nesmie mať vplyv na kvalitu, rozsah a obsah vzdelávacej aktivity v Zmluvnom vzťahu a nesmie spôsobovať Účastníkovi preukázateľné komplikácie, ktoré by sťažovali alebo znemožňovali jeho štúdium. V prípade, že Dodávateľ nedokáže ponúknuť vzájomne akceptovateľnú modifikáciu, vráti Účastníkovi kurzovné v plnej výške a Zmluvný vzťah zaniká.

Dodatkové ujednania pre účastníkov rekvalifikácií KOMPAS a REPAS
Dodávateľ poskytuje okrem bežných komerčných verejných kurzov aj realizáciu rekvalifikačných akreditovaných kurzov pre nezamestnaných, cez vzdelávacie projekty KOMPAS a REPAS. Každý záujemca o takéto rekvalifikačné vzdelávanie najprv vyplní a emailom doručí Dodávateľovi predvyplnenú Požiadavku na rekvalifikáciu (predpísané tlačivo Úradu práce, soc. vecí a rodiny SR) cez program REPAS+ alebo KOMPAS+ (>> viac info a tlačivá TU). Záujemca v tejto chvíli ešte nie je v Zmluvnom vzťahu s Dodávateľom, teda vzájomne neplynú žiadne ani záväzky.

Dodávateľ je povinný predložené tlačivo Požiadavky na rekvalifikáciu záujemcu doplniť o údaje o vzdelávacej aktivite, podpísať a opečiatkovať ho, a na základe organizačných a kapacitných možností, a zároveň v súlade s podmienkami projektov KOMPAS+ a REPAS+, si so záujemcom predbežne dohodnúť termín možnej realizácie rekvalifikačného vzdelávania. Dodávateľ takto potvrdené tlačivo (časť B požiadavky) neodkladne doručí záujemcovi vždy osobne alebo klasickou poštou a ten ho neodkladne predloží na ÚPSVaR na schválenie, spolu s ostatnými prílohami (viac info získate na vašom ÚPSVaRe).

Vzájomný Zmluvný vzťah medzi Dodávateľom a záujemcom o rekvalifikáciu nastáva až samotným schválením rekvalifikácie príslušným ÚPSVaR, ktorý vydá Potvrdenie o úhrade rekvalifikácie. Zo záujemcu sa tak stáva zmluvný Účastník. Účastník toto Potvrdenie o úhrade rekvalifikácie neodkladne doručí osobne alebo klasickou poštou Dodávateľovi.

Účastník schválenej rekvalifikácie je povinný nastúpiť na vzdelávanie a riadne ho dokončiť v predpísanom rozsahu a obsahu. Ak Účastník rekvalifikácie bez závažného dôvodu (podmienky v časti ,,Odstúpenie od Zmluvného vzťahu“) nedokončí riadne a v plnom rozsahu rekvalifikačné vzdelávanie, zaväzuje sa uhradiť celé kurzovné alebo jeho alikvótnu (nedokončenú) časť Dodávateľovi, ako sankciu za ušlý zisk a svojvoľné nedodržanie týchto Obchodných podmienok a Zmluvného vzťahu.

Ostatné zmluvné podmienky sa riadia obdobne ako u bežného Účastníka, teda podľa znenia týchto Obchodných podmienok.

Upozornenia k autorským právam
Dôrazne upozorňujeme Účastníkov, aby sa nepokúšali neoprávnene sťahovať, kopírovať, neoprávnene premietať, šíriť na nosičoch, alebo inak protiprávne používať obsahy z tohto portálu alebo vzdelávacieho systému v žiadnej forme a žiadnym spôsobom. Všetky dostupné obsahy umiestnené priamo vo vzdelávacom systéme LMS sú chránené obchodným a autorským platným právom ako audiovizuálne diela a v prípade ich porušenia je Dodávateľ oprávnený podniknúť právne kroky, súvisiace s ochranou práv. Upozorňujeme, že vzdelávací systém ukladá isté neosobné informácie z bezprostrednej histórie návštevnosti, prihlasovania a počínania si v systéme, pomocou ktorých je možné identifikovať prípadné neoprávnené manipulácie s elektronickými obsahmi a celým portálom alebo vzdelávacím systémom.

Rovnako tak žiadame Užívateľov, aby svoje prístupové údaje používali IBA ONI SAMI – teda iba ako jediný oprávnený používateľ a neposkytovali ich tretím osobám, alebo osobám mimo uzavretého Zmluvného vzťahu, inak sa vystavujú nebezpečenstvu trestného konania a vysokej finančnej pokute.

Záverečné ustanovenie
Používanie DigitalDesign.sk sa riadi všetkými občianskymi, obchodnými a autorskými platnými právnymi predpismi SR a štátov EÚ, ak nie sú uvedené v tomto dokumente výslovne inak a neodporujú nadriadeným zákonným normám. Každý Účastník je povinný dodržiavať spomínané ustanovenia, súvisiace platné zákony a používať produkt čestne, v súlade s dobrými mravmi a za dohodnutých podmienok. Každý Účastník prehlasuje, že si obsah tohto textu a obchodných podmienok prečítal, rozumie im a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisuje (za znak súhlasu a podpisu sa považuje aj doručenie prihlášky alebo potvrdenia o úhrade rekvalifikácie osobne, poštou alebo emailom od Účastníka Dodávateľovi).

Svojim vlastnoručným podpisom Účastník potvrdzuje, že sa s uvedenými obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a súhlasím s nimi. Za vlastnoručný podpis sa považuje aj odoslanie týchto obchodných podmienok z emailovej adresy Účastníka / Objednávateľa na email Dodávateľa.

Dôležité upozornenie:
Online učebňa portálu DigitalDesign.sk používa materiály zo zakúpených licenčných obsahov tretej strany (videokurzy v angličtine), vlastné videokurzy a multimediálne teórie a zároveň aj obsahy z verejne dostupných zdrojov (odkazuje na ne priamo zo svojho vzdelávacieho prostredia). Vzhľadom k tomu, že všeobecná miera zdieľania obsahov umiestnených na internete je natoľko rozsiahla, že nám to neumožnilo vždy a za každých okolností identifikovať autora obsahu, mohlo sa stať, že sme neúmyselne použili materiál, na ktorý si môže uplatňovať autorský nárok tretia strana. Ak ste majiteľom takéhoto obsahu a chcete si vysporiadať jeho používanie, neodkladne nás kontaktujte na tel. 0948 203 003, aby sme dali veci do poriadku. Ceníme si slobodu internetu, ale na druhej strane si ctíme aj autorské zákony a právo. Ďakujeme vopred za pochopenie.