Odbor AKR3 je špecializačným odborom digitálneho designu. Implementuje teoretické vedomosti zo základných grafických designérskych odborov a rozširuje ich o oblasť špecializovaného navrhovania a publikovania – pre webovú stránku.  Absolvent odboru Webdesign a tvorba webstránok teda bude ovládať špecifiká a princípy webového designu, užívateľskú prístupnosť rozhraní webových stránok a pomocou editora pre tvorbu webstránok v jazykoch HTML5 a CSS3 + frameworkov Bootstrap a jQuery – v Adobe Dreamweaver – sa naučí prakticky vytvárať responzívne webové stránky a webové sídla s interaktívnymi objektami a multimédiami. Zároveň sa oboznámi aj so základnou tvorbou a správou webstránok v redakčnom systéme WordPress.

Tento akreditovaný odbor primárne vyučujeme dvojici programov Adobe XD + Adobe Dreamweaver. V prípade záujmu je však po dohode možná aj výučba v alternatívnych softvéroch – Adobe Figma (UX/UI) a Brackets (HTML/CSS).

INFORMÁCIE

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná, viacformová (PREZEČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE + DIŠTANČNE v online učebni LMS)

 • PREZENČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE – výučba a výklad, nácvik, ukážky, designérske rozbory praktických projektov, tipy a triky, konzultácie, otázky a odpovede,
 • DIŠTANČNE V ONLINE UČEBNI LMS – prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie, podrobné videokurzy) – kompletné prehľady predmetov a kurzov – Vstup do online učebne.
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Požadované vstupné vzdelanie

 • Minimálne SŠ vzdelanie, obvyklá práca s PC
 • Vhodné pre začiatočníka v grafike a designe: áno

Jazykové prostredie

 • počas prezenčnej výučby: slovenčina alebo čeština
 • online systém: slovenčina a čeština (teórie), angličtina (videokurzy)

Metódy a formy vzdelávania

 • Teoretická predpríprava v online učebni,
 • Štartovacie aj pokročilé softvérové výcviky v online učebni,
 • Výklad a praktický nácvik prezenčne v učebni alebo prezenčne online,
 • Projekty a zadania (kombinovane),
 • Pokročilé témy a techniky, diskusia (kombinovane).
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Ceny a prihláška

Rozsah a termíny

 • Rozsah kurzu:  48,00 hodín / 2-5 týždňov (podľa intenzity stretiek)
 • Vypísanie termínov: verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu, na mieru.
 • Zľavy za viac odborov: áno, dohodou

Časový rozpis priebehu vzdelávania

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety – dištančne LMS
 • 2. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciách – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 3. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 4. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 5. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobovateľný individuálnym požiadavkám účastníkov pri dohode celej skupiny na úvodnej zácvikovej hodine.

UČEBNÉ OSNOVY A PLÁNY

AKR3: Webdesign a tvorba webstránok

Jazyk HTML5

 • Čo je HTML?
 • Základná štruktúra webových stránok
 • Základné HTML5 tagy hlavičky –  HTML, HEAD, !DOCTYPE, TITLE, DESCRIPTION, META, LINK, SCRIPT
 • Základné štruktúrne HTML5 tagy – BODY, DIV, HEADER, MENU, ASIDE, FOOTER
 • Základné obsahové HTML5 tagy – LINK, PARAGRAPH, HEADING, IMAGE, AUDIO, VIDEO

Čo sú CSS 3 (kaskádové štýly)

 • Štýly CSS a ich vzťah k HTML tagom
 • Štýly pre definovanie elementov – blokové prvky
 • Štýly pre definovanie elementov – riadkové prvky
 • Štýly pre odkazy
 • Štýly pre textové prvky a titulky
 • Typografické pravidlá – špecifiká pre web
 • Layout pomocou DIV kontajnerov
 • Triedy CLASS a ID
 • Boxy a okraje – Box model
 • Responzívne vlastnosti DIV kontejnerov a ich obsahu

Princípy a špecifiká webdesignu

 • Čo je webdesign – špecifiká designovania pre webový prehliadač
 • Ešte skôr než začneme vyrábať – design & prototyping
 • Princípy UX/UI s ohľadom na webové stránky a obsahy
 • UI: Vizuálna zložka rozhrania produktu – design, layout
 • UX: Užívateľská zložka rozhrania produktu – štruktúra, navigácia, užívateľská prístupnosť
 • Teória interakcie pre produkty na rôznych obrazovkách
 • Responzívny webdesign – princípy, špecifiká
 • Teórie multimédií – technologické a funkčné princípy
 • Softvéry a vývojové prostredia pre tvorbu webových stránok
 • Praktické odporúčania

Adobe XD / Adobe Figma I. – základný softvérový tréning

Rozhranie Design (XD) / Draft (Figma)

 • Vytváranie nových projektov a nastavenie vlastností
 • Návrhové plochy – Artboards
 • Zoming a navigácia po dokumente
 • Nástroj Text
 • Nástroje základných geometrických tvarov
 • Nástroj Pero
 • Kombinovanie tvarov
 • Farby, prechody, výplne
 • Import grafiky – bitmapy, vektory, natívne súbory AI, PS
 • Manažment objektov a štýlov – panely Assets, Vrstvy
 • UI Kits – hotové ikonky elementov a rozhraní – vzhľad Android, iOS, Windows,
 • Komponenty – koncept, práce – panel Components
 • Ponuka pluginov a rozšírení – panel Plugins

Protoype (XD) / Wireframing (Figma)

 • Ako funguje prototyping
 • Interaktívne prepojovanie obrazoviek
 • Prepájanie obrazoviek pomocou objektov
 • Panel Interaction – udalosti Tap, Drag, Keys, Voice
 • Panel Action – Transition, Auto-animate, Hyperlink, Scroll, Overlay…

Export

 • Prehľad možností exportu – JPG, PNG, SWF, PDF, icons
 • Export objektov vs. Export artboardov
 • Označenie assetu pre export
 • Dávkový export 

Adobe Dreamweaver I.+II. – rozšírený softvérový tréning

ZAČÍNAME

 • Základné pojmy a vzťahy – DW workflow
 • Začíname – Pracovné rozhranie – základný prehľad
 • Založenie webového projektu
 • Panely Files, Insert a Properties
 • Správa zdrojov v paneli Files
 • Základné vlastnosti stránky
 • Vloženie názvu stránky a meta tagov do hlavičky
 • Úprava panelov a používanie pracovných plôch v Dreamweaver

TEXTY

 • Písanie textov v režime Design
 • Vkladanie textov z iných aplikácií
 • Formátovanie textov 1 – titulky
 • Formátovanie textov 2 – odstavce
 • Formátovanie textov 3 – zoznamy
 • Písanie textov HTML značkami v režime Code
 • Vloženie špeciálnych znakov

TABUĽKY

 • Vkladanie tabuliek do stránok HTML – panel Insert
 • Úpravy tabuliek v režimoch Design a Code
 • Vkladanie obsahov do tabuliek

OBRÁZKY A EXTERNÉ MÉDIÁ

 • Vkladanie externých obsahov z panelu Insert:
  • obrázky – JPG, PNG, SVG, GIF
  • videa – mp4 (H264)
  • audia – mp3, wav
  • objekty .OAM

LINKY A ODKAZY

 • O relatívnych a absolútnych odkazoch
 • Relatívne odkazy a cesty v sídle Dreamweaver
 • Priraďovanie odkazov textom a obrázkom
 • Absolútne odkazy na súbory

ZÁKLADY CSS ŠTÝLOV V PRAXI

 • Koncept práce s CSS v Dreamweaveri – panel CSS Designer
 • Aplikovanie CSS štýlov na HTML elementy:
  • Predefinovanie východzieho vzhľadu HTML tagov
  • Vytváranie vlastných CSS štýlov – riadkové elementy (ID, CLASS)
  • Vytváranie vlastných CSS štýlov – blokové elementy (ID, CLASS)
 • Nové štýly v jazyku CSS3 – tieň, zaoblenie rohov, stĺpce, prechody

KONTAJNERY DIV

 • O kontajneroch DIV
 • Kontajnery DIV typu ID (unikátne)
 • Kontajnery DIV typu CLASS (Znovupoužiteľné)
 • Nové štruktúrne HTML5 značky pre layout – header, menu, aside, article, footer

FRAMEWORK BOOTSTRAP V APLIKÁCII DREAMWEAVER

 • O frameworku Bootstrap
 • Možnosti tvorby responzívnych layoutov pomocou Bootstrap
 • Vytvorenie projektu Bootstrap – iniciácia framewworku
  • Kopírovanie závislých súborov Bootstrapu – Depended files
 • Panel Insert > Bootstrap components:
  • responzívny layout pomocou fluid kontajnerov a stĺpcov na mriežke Bootstrapu
  • responzívne objekty Jumbotron, Cards, Image, Video, Nav, Buttons…
  • ďalšie objekty Bootstrapu – Panel Snippets
 • Vkladanie HTML elementov do layoutu Bootstrap
 • Editácia východzích vlastností elementov pomocou CSS štýlov
 • Ďalšie objekty a kódy na www.getbootstrap.com

MANAŽMENT A PUBLIKOVANIE WEBOVÉHO SÍDLA

 • O odosielaní miestneho webu na internet pomocou Dreamweavera
 • Nastavenia prístupu na server pomocou protokolu FTP – definovanie servera
 • Synchronizácia miestneho a vzdialeného webu – remote server
 • Ukážka uploadovania sídla na web – správa v Dreamweaveri

Základy práce v redakčných systémoch WordPress I.

 • Získanie domény a hostingu pre svoj web
 • Inštalácia systému WordPress – možnosti
 • Inštalácia zvolenej témy do WordPressu
 • Oboznámenie sa s rozhraním – práce v redakčnom prostredí
 • Pluginy a rozšírenia
 • Upload a aktualizácia obsahov

Praktická a projektová časť

 • Projekt budovania kompletnej webovej stránky pre firmu počas celého vzdelávania – najprv vytvoríme wireframe produktu v Adobe XD a následne ho postupne prakticky vytvoríme v Adobe Dreamweaveri pomocou HTML, CSS a knižníc frameworku Bootstrap a jQuery. Projekt bude obsahovať aj multimédiá (audio, video, youtube, google mapy) s kompletným exportom a nasadením celého sídla na webhosting

Forma záverečnej skúšky

 • záverečný test (teórie, požadovaná úspešnosť 85 %)
 • obhajoba záverečnej práce na vlastnä tému – kompletná webstránka vo frameworku Bootstrap

Študijné materiály

 • interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, podrobné videokurzy k softvérom (slovensky aj anglicky), odborný výcvik
 • >> Prejsť do online učebne

Literatúra

Softvérová výbava pre štúdium našich kurzov

 • ADOBE: Na stránke www.adobe.com vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto. Ako účastníci riadneho štátom akreditovaného štúdia ste oprávnení zakúpiť si študentskú verziu Creative Cloudu za 19,50 € / mesiac, s kompletnou funkcionalitou!  Ušetríte tak až 65% ceny na celý rok!
 • K vzdelávaciemu programu AKR3: Webdesign a tvorba webstránok, si z aplikácie Creative Cloud stiahnite a nainštalujte programy Adobe XD a Dreamweaver.

VIAC INFO: Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk