Ak plánujete kariéru ako programátor webstránok, prípadne ste grafický designér a chcete si rozšíriť odborný záber ako tvorca a správca webstránok, môžete začať tým, že absolvujete u nás kurz tvorby webstránok pomocou HTML5 CSS3, responzívnej knižnice Bootstrap a interaktívneho JavaScript frameworku jQuery. Svoj návrh spracujete od úplného začiatku a naprogramujete v Adobe Dreamweaver, ktorý je profesionálnym editorom pre komplexnú tvorbu a správu responzívnych webstránok. Oboznámite sa aj s tvorbou a správou webstránok v redakčnom systéme WordPress.


INFORMÁCIE

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná, viacformová (PREZEČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE + DIŠTANČNE v online učebni LMS)

 • PREZENČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE – výučba a výklad, nácvik, ukážky, designérske rozbory praktických projektov, tipy a triky, konzultácie, otázky a odpovede,
 • DIŠTANČNE V ONLINE UČEBNI LMS – prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie, podrobné videokurzy) – kompletné prehľady predmetov a kurzov – Vstup do online učebne.
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Profil absolventa

Absolvent modulu je schopný samostatne navrhovať a vytvárať funkčné webstránky v jazykoch HTML, CSS a s pomocou frameworkov jQuery a Bootstrap v programe Adobe Dreamweaver. Ovláda rozhranie a administráciu redakčného systému WordPress.

Požadované vstupné vzdelanie

 • Minimálne SŠ vzdelanie, základy práce s PC

Metódy a formy vzdelávania

 • teoretická predpríprava v online učebni,
 • štartovacie aj pokročilé softvérové výcviky v online učebni,
 • výklad a praktický nácvik prezenčne v učebni alebo prezenčne online,
 • projekty a zadania (kombinovane),
 • pokročilé témy a techniky, diskusia (kombinovane).
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Ceny a prihláška

Rozsah a termíny

 • Rozsah kurzu:  48,00 hodín / 2-5 týždňov (podľa intenzity stretiek)
 • Vypísanie termínov: verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu, na mieru.
 • Zľavy za viac odborov: áno, dohodou

Časový rozpis priebehu vzdelávania

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety – dištančne LMS
 • 2. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciách – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 3. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 4. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 5. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobovateľný individuálnym požiadavkám účastníkov pri dohode celej skupiny na úvodnej zácvikovej hodine.

UČEBNÉ OSNOVY A PLÁNY

Základy jazykov HTML a CSS

Čo je to HTML?
Štruktúra webovej stránky
Základné značky hlavičky – Tag !DOCTYPE, HTML, HEAD, TITLE, META, LINK, SCRIPT
Základné značky v tele webstránky – odkaz, textové elementy, div, blokové elementy, obrázky, tabuľky, formuláre, médiá

Čo sú to CSS (kaskádové štýly)
Štýly pre redefinovanie tagov HTML
Štruktúrne tagy HTML5
Štýly pre definovanie elementov
Štýly pre odkazy a linky
Štýly pre textové elementy, blokové elementy
Typografické pravidlá
Rámčeky a okraje
Layout pomocou kontajnerov DIV
Responzívne vlastnosti kontajnerov DIV a obsahov

Princípy a špecifiká webdesignu

Čo je webdesign
Základný postup tvorby webstránok
Ešte skôr než začneme tvoriť – plánovanie, rozkres, wireframing
Grafický design webstránky s ohľadom na užívateľa – UI design, mockup
Užívateľská prístupnosť a použiteľnosť – UX design, prototyping
Rozmery, vzhľad a kompozičné pravidlá vo webdesigne
Responzívny webdesign – princípy, špecifiká
Praktické odporúčania

Figma I. – základný softvérový tréning

Čo je to  Figma?
Teoretické koncepty UI/UX design – design experience
Praktické možnosti UX/UI designu s aplikáciou Adobe XD
Rozhranie aplikácie

Draft – rozhranie pre návrh
Vytváranie projektov
Návrhové plochy*
Zoming a navigácia po dokumente
Nástroj Text
Font management system
Nástroje základných geometrických tvarov
Nástroj Pero
Kombinovanie tvarov
Farby, prechody, výplne
Import grafiky – bitmapy, vektory, natívne súbory AI, PS
Manažment objektov Assets, Vrstvy

Prototype  – rozhranie pre wireframing
Ako funguje prototypovanie
Prepájanie obrazoviek
Prepájanie obrazoviek pomocou objektov
Možnosti animácií a časovania prechodov

Špeciálne funkcie pre navrhovanie a prototyping
UI Kits – hotové ikonky elementov a rozhraní – vzhľad Android, iOS, Windows,
Komponenty – koncept, práce,
Ponuka pluginov a rozšírení,
Export obsahov,

Ukážka prototypu webstránky od úplných základov po funkčný prototyp a export

Adobe Dreamweaver I.+II. – rozšírený softvérový tréning

ZAČÍNAME
Základné pojmy a vzťahy
Začíname
Uvítacia obrazovka
Pracovné rozhranie – základný prehľad
Vytvorenie prvej webstránky
Panely Files, Insert a Properties
Vytvorenie webového sídla
Správa zdrojov v paneli Files
Určenie základných vlastností stránky
Vloženie názvu stránky a meta tagov do hlavičky
Úprava panelov a používanie pracovných plôch v Dreamweaver

TEXTY
Písanie textov v režime Design
Vkladanie textov z iných aplikácií
Formátovanie textov 1 – titulky
Formátovanie textov 2 – odstavce
Formátovanie textov 3 – zoznamy
Sledovanie práce v režime Kód
Vloženie špeciálnych znakov

TABUĽKY
Vkladanie tabuliek do stránok HTML
Úpravy tabuliek
Vkladanie obsahov do tabuliek

OBRÁZKY A MÉDIÁ
O formátoch obrázkov
Vloženie obrázkov
Úprava obrázkov v Dreamweaver
Vloženie videa na stránku
Vloženie OAM objektu na stránku

LINKY A ODKAZY
O relatívnych a absolútnych odkazoch
Relatívne odkazy a cesty v sídle Dreamweaver
Priraďovanie odkazov textom a obrázkom
Absolútne odkazy na súbory
E-mailové odkazy

ZÁKLADY CSS ŠTÝLOV V PRAXI
Princíp fungovania kaskádových štýlov
Kaskádové štýly v Dreamweaveri
Predefinovanie HTML tagov
Vytváranie vlastných štýlov – riadkové elementy
Vytváranie vlastných štýlov – blokové elementy
Nové štýly v jazyku CSS3 – tieň, zaoblenie rohov, stĺpce, prechody

LAYOUT
O kontajneroch DIV
Princípy vytvárania layoutov z kontajnerov DIV
Štruktúra layoutu z kontajnerov DIV – ID
Znovupoužiteľné kontajnery DIV – CLASS

FRAMEWORK BOOTSTRAP V APLIKÁCII DREAMWEAVER

O frameworku Bootstrap
Možnosti tvorby responzívnych layoutov a objektov
Panel Bootstrap components
Panel Snippets / Výsrižky
Media Query
Vkladanie HTML elementov do layoutu Bootstrap
Úprava vzhľadov v Bootstrape pomocou CSS

MANAŽMENT A PUBLIKOVANIE WEBOVÉHO SÍDLA
Prepojenie stránok vo webovom sídle
O odosielaní miestneho webu na internet pomocou Dreamweavera
Nastavenia FTP prístupu na server
Synchronizácia miestneho a vzdialeného webu
Ukážka uploadovania sídla na web – správa v Dreamweaveri

Úpravy a editácia redakčných systémov WordPress

Získanie domény a hostingu pre svoj web
Inštalácia systému WordPress – možnosti
Inštalácia zvolenej témy do WordPressu
Oboznámenie sa s rozhraním – práce v redakčnom prostredí
Pluginy a rozšírenia
Upload a aktualizácia obsahov

Praktická a projektová časť

Návrh a výroba kompletnej webstránky od zelenej lúky, práca s médiami, v responzívnom frameworku Bootstrap.

Forma záverečnej skúšky

záverečný test (požadovaná úspešnosť 85 %) + obhajoba záverečnej práce (vytvorených produktov – vizitky, letáku, inzerátu, plagátu, webových obrázkov a reklamného banneru pre sociálne siete, vytvorených na praktickom výcviku).

Študijné materiály

 • interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, podrobné videokurzy k softvérom (slovensky aj anglicky), odborný výcvik
 • >> Prejsť do online učebne

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

Softvérová výbava pre štúdium našich kurzov:

 • ADOBE: Na stránke www.adobe.com vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto. Ako účastníci riadneho štátom akreditovaného štúdia ste oprávnení zakúpiť si študentskú verziu Creative Cloudu za 19,50 € / mesiac, s kompletnou funkcionalitou!  Ušetríte tak až 65% ceny na celý rok!
 • K vzdelávaciemu programu AKR3: Webdesign a tvorba webstránok, si z aplikácie Creative Cloud stiahnite a nainštalujte programy Adobe XD a Dreamweaver.

VIAC INFO: Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk