Okrem bežných designerskych odborov ponúkame aj na Slovensku zatiaľ unikátne vzdelávanie pre špecialistov v oblasti vývoja digitálnych vzdelávacích obsahov a možností využívania mobilných technológií a optimalizácie obsahov pre nich – to všetko v rámci perspektívneho dynamicky sa rozvíjajúceho odboru nazývaného ako eLearning design).

Vyberte si z dvoch softvérových možností, v rámci ktorých absolvujete praktickú časť tréningu:


Verzia Adobe CAPTIVATE: Ak už pracujete v programoch od Adobe, alebo hodláte v nich pracovať, využite túto možnosť a získate tak kompatibilný prístup do rodiny produktov Adobe, ktoré sú vrcholovým štandardom v oblastiach digitálneho designu. Vhodné najmä pre budúcich profesionálov v oblastiach vývoja digitálneho vzdelávacieho obsahu (designéri, vývojári aplikácií), ktorí plánujú svoju kariéru ako elearning designéri a elearning developeri.


Verzia MS PowerPoint + iSpring Suite: Ak preferujete vývojový prístup s ohľadom na používanie osvedčených a bežných aplikácií, najmä PowerPoint, toto je voľba pre vás. Jednoduché a vysoko intuitívne softvérové workflow, pri ktorom využijete naplno všetky sily a prostriedky PowerPointu, spolu s integrovaným balíkom softvérov iSpringSuite na navrhovanie a vývoj digitálnych vzdelávacích obsahov. Vhodné pre užívateľsky zameraných autorov a tvorcov obsahu (lektori, učitelia), ktorí chcú ihneď začať vytvárať a publikovať profesionálne obsahy.


Základné informácie o kurze

Profil absolventa

 

 • Absolvent rozumie metodickým špecifikám digitálneho vzdelávania a samostatne navrhuje rozhrania a funkcionalitu interaktívnych vzdelávacích aplikácií. Dokáže pracovať s multimediálnymi prvkami a prakticky vytvárať ucelené digitálne vzdelávacie produkty.
Cieľová skupina: Tento typ vzdelávania je určený najmä:

 

 • lektorom, učiteľom, školiteľom, prezentátorom, personalistom, marketérom a všetkým ostatným, ktorí sa chcú naučiť, ako nasadiť do svojich aktivít rôzne digitálne prostriedky (elearningové kurzy, produktové a vzdelávacie webináre, elektronické testy, vzdelávacie hry, scenárove aplikácie, interaktívne simulácie atď.). Vzdelávací program poskytuje kľúčové vedomosti a zručnosti pre prechod z tradičného vzdelávania na modernú kombinovanú formu v rámci metódy známej ako blended learning (kombinované vzdelávanie).
 • Grafikom a grafickým designérom so záujmom o špecializáciu v oblastiach tvorby digitálnych vzdelávacích produktov.
Metódy

 

 • teoretická príprava v oblasti multimédií a princípov interaktívneho dizajnu,
 • videokurzy, simulácie, cvičenia a zadania v online systéme LMS,
 • praktický nácvik a projekty.

INFO, CENY A FORMY VZDELÁVANIA:

Časový rozpis priebehu vzdelávania:

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety – dištančne LMS
 • 2. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciách – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 3. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 4. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 5. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 6. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobovateľný individuálnym požiadavkám účastníkov pri dohode celej skupiny. Počas COVID situácie sú prezenčné stretnutia modifikované.

Učebné plány a osnovy

Princípy interaktívneho designu

 

 • GUI: Graphic user interface – plánovanie a navrhovanie rozhraní
 • Vizuálna logika a užívateľská prístupnosť
 • Interaktivita – princípy interaktívneho dizajnu
 • Typy navigácie užívateľa
 • Dididaktika, dramaturgia, štruktúrne metafory
 • Montáže médií a aplikácií
Multimédiá
 • Teórie médií – audio, video, animácia, obraz, text

Odborná špecializačná príprava

Teória digitálneho vzdelávania
Kurz Teória digitálneho vzdelávania je úvodným kurzom pre dôkladné oboznámenie sa s pojmami, podstatou a princípmi digitálneho vzdelávania (často známeho pod dnes už trochu zužujúcim pojmom elearning). Okrem histórie a súčasnosti digitálneho vzdelávania a jeho spojitosti s tradičnými vedami o edukácii a didaktike, nazriete aj pod pokrievku budúcnosti, v ktorej sa vzdelávanie plne centralizuje na osobu účastníka a ponúka mu digitálne prostriedky a organizačnú variabilitu v rámci takzvaného riadeného sebavzdelávania – mLearning (z angl. výrazu mobile learning). Výraz mLearning sa však častokrát používa vo význame mobilné vzdelávanie, multimediálne vzdelávanie, občas aj moderné vzdelávanie.

 

 • Teórie
 • Ćo je to elearning / digitálne vzdelávanie
 • História – nástup počítačov – CBT learning
 • História – nástup internetu – eLearning
 • Možnosti súčasných digitálnych technológií pre vzdelávanie a prácu s ľuďmi – mLearning
 • Základné pojmy – elearning, mlearning, digitálne vzdelávanie, digitálny objekt, digitálna aktivita…
 • Perspektívy a trendy digitálneho vzdelávania – mLearning, gamification, assessments…
 • MS PowerPoint / Adobe Presenter / Moodle  – krátke predstavenie kľúčových technológií
Typológia digitálnych vzdelávacích interakcií  a DVO /Horton/
Špecializovane zameraný kurz, na ktorom sa účastníci oboznámia s delením digitálnych vzdelávacích obsahov podľa jedného z najvýznamnejších autorov a nestorov navrhovania vzdelávacích obsahov (Elearning design), amerického profesora W. Hortona. Je autorom niekoľkých didaktických publikácií, v ktorých na praktických príkladoch definuje rôzne typy vzdelávacích interakcií a začleňuje ich do väčších celkov s cieľom pochopiť ich podstatu, previazanosť s tradičnou didaktikou a význam použitia. Horton poskytuje ku svojim teóriam množstvo praktických ukážok. Metódy vzdelávania v tradičnej didaktike Horton vníma v digitálnej ére ako vzdelávacie interakcie. Tieto interakcie prebiehajú medzi účastníkom a aplikáciou.

 

 • O metodike digitálnych vzdelávacích obsahov (DVO)
 • Rozdelenie typov aktivít
 • ABSORB type activities – digitálne prednášky, výklad, prezentácie, simulácie, príbehy…
 • DO type activities – interaktívne aktivity – demonštrácie, testy, úlohy, scenárové cvičenia…
 • CONNECT type activities – projektové úlohy napájajúce na prax…
 • Ďalšie typy vzdelávacích interakcií – SOCIAL activities, mLEARNING, TESTS, GAMIFICATION…
Učenie sa z multimédií /Mayer/
Psychologizujúco zameraný kurz, na ktorom sa účastníci oboznámia s najrozšírenejšou teóriou učenia sa z multimédií, z pera skúseného amerického doktora psychológie a autora prvej výskumom overenej koncepcie Multimedia Learning Richarda E. Mayera. Mayer vypracoval teóriu učenia sa pomcou audio a vizuálneho kanála a podrobne popísal proces prijímania, spracovania a zapamätávania si vzdelávacích obsahov na multimediálnom základe a zhrnul ich do tazvaného modelu SOI. Azda najdôležitejším výsledkom jeho výskumov a praktických prác je vypracovanie 14 princípov učenia sa z multimédií, ktoré si preberieme aj na tomto kurze.

 

 • Čo je to multimedia learning
 • Princíp učenia sa z multimédií
 • Multimedia principles – Contiguity, Coherence, Multimedia, Segmenting, Pretraining
Teória a prax vývoja elektronických testov
 • Teória testov a dotazníkov
 • Možnosti digitálnych testov a dotazníkov
 • Typy otázok
 • Tracking a vyhodnocovanie

Odborná prax

Projektovanie digitálnych aktivít a storyboarding
Na tomto na prax orientovanom kurze sa naučíte projektovať komplexné digitálne vzdelávacie aktivity na základe takzvaného modelu ADDIE. Ten zahŕňa všetky plánovacie a projektové kroky, navrhovanie učebných plánov a osnov a informácie k tímovej výrobnej realizácii a organizácii práce. Súčasťou kurzu sú aj pripravené projektové a storyboardové šablóny, ktoré budú môcť používať účastníci kurzov aj vo svojej vlastnej praxi. Zároveň si objasníme základné východiská, z ktorých má efektívny a dobre pripravený vzdelávací kurz vychádzať. Ide o proces stanovovania vzdelávacích cieľov, štruktúrovanie vzdelávacích obsahov ako aj proces ich výroby. Takisto si spomenieme možné spôsoby distribúcie vzdelávacieho obsahu ako aj činnosti spojené s riadením vzdelávania.

 

 • Model ADDIE
 • Storyboarding
 • Flipped learning
PRAKTICKÝ TRÉNING – VERZIA: MS PowerPoint + iSpring Suite
 • Zoznámenie sa s užívateľským prostredím PowerPointu
 • Základy prezentácie
 • Práce so snímkami
 • Zobrazenia – Normálne, Radenie snímkov, Poznámky, Na čítanie
 • Vytváranie kopírovanie, premenovávanie
 • Práce s objektami na snímkoch – vytváranie, import, vyberanie…
 • Zmena rozloženia snímkov
 • Predlohy snímkov, motívy, šablóny
 • Práce s textom
 • Vkladanie obrázkov, klipartov a diagramov
 • Vkladanie obrázkov a klipartov
 • Práce s diagramom
 • Tabuľky
 • Grafy
 • Animácie – texty, snímky, objekty
 • Premietanie prezentácií
 • Nastavenie vlastností projekcie
 • Ovládanie projekcie v rôznych režimoch a nastaveniach
 • Tlač a publikovanie do rôznych formátov

Sada iSpringSuite obsahuje nástroje: iSpring Presenter, iSpring QuizMaker, iSpring TalkMaster, iSpring Cam Pro, iSpring Visuals a iSpring Flip.  Podrobnosti nájdete v nasledujúcej osnove:

OSNOVA

O integrovanej sade iSpring Suite 10

 • Prehľad karty v rozhraní PowerPointu
 • Možnosti tvorby obsahu na strane Powerpointu
 • Vkladanie obrázkov, kreslenie a animovanie objektov na strane PowerPointu
 • Koncept integrácie PowerPointu a iSpring Suite 10
 • Komponenty iSpringSuite – popis, spoločná koncepcia

iSpring Presenter 10 (tvorba HTML5 kurzov)

 • Import, nahrávanie, úprava videa
 • Import, nahrávanie, úprava audia
 • Vkladanie Web objektov
 • Vkladanie Youtube vídeí
 • Tvorba interaktívneho tlačidla – link, vnútorná navigácia
 • Vytváranie scenárov a hierarchie pomocou panelu Presentation Explorer

iSpring QuizMaker 10 (tvorba testov, dotazníkov, edukačných hier)

 • Vytvorenie nového projektu – samostatne
 • Vytvorenie nového projektu – z prostredia PowerPointu
 • Rozhranie QuizMakera
 • Vloženie úvodného slidu
 • Prehľad typov otázok a interakcií – graded, survey
 • Zostavovanie testov
 • Nastavovanie vlastností otázok
 • Nastavenie globálnych vlastností testu
 • Export do HTML5, SCORM, xAPI
 • Distribúcia a zber dát – email, server

iSpring TalkMaster 10 (tvorba dialógových scenárových simulácií)

 • Vytvorenie nového projektu – samostatne
 • Vytvorenie nového projektu – z prostredia PowerPointu
 • Rozhranie TalkMastra
 • Vytváranie scén
 • Vloženie postavy (avatar) a grafiky pozadia
 • Tvorba vetvených variácií zo scény
 • Nastavenie spätnej väzby
 • Budovanie logických scén a ich vetiev
 • Nastavenie globálnych vlastností simulácie
 • Export do HTML5, SCORM, xAPI
 • Distribúcia a zber dát – email, server

iSpring Visuals 10 (tvorba bohatých výučbových interakcií)

 • Vytvorenie nového projektu – samostatne
 • Vytvorenie nového projektu – z prostredia PowerPointu
 • Rozhranie iSpringVisuals
 • Ponuka 12 interakcií rôzneho typu – Timeline, Directory, FAQ, Book…
 • Nastavovanie vizuálnych a funkčných vlastností interakcií
 • Export do HTML5, SCORM, xAPI

iSpring Cam Pro 10 (tvorba videí a tutoriálov)

 • Vytvorenie nového projektu – samostatne
 • Vytvorenie nového projektu – z prostredia PowerPointu
 • Rozhranie iSpringCam Pro
 • Nastavenie vlastností pre nahrávky – počet kamier, rozmery…
 • Nahrávanie videolekcií pomocou iSpring Cam
 • Nastavenie vlastností – kvalita videa, playbar
 • Editácia záznamov v prostredí  Audio/Video editora
 • Pokročilé techniky – vkladanie titulkov, grafiky a externých médií
 • Export MP4, Youtube video

iSpring Flip 10 (konverzia Word, PDF a PPT súborov na HTML5 ebooky)

 • Možnosti tvorby ebookov a exportu pre rôzne platformy

Možnosti a nastavenia exportu, Integrácia s LMS

 • Náhľady publikovania – vizualizácia pre desktop, tablet, smarfón
 • Pokročilá správa projektu v paneli Presentation Explorer
 • Možnosti nastavení dialógového okna Publikovať
 • Úprava prehrávača a playbaru iSpring
 • Vkladanie príloh, zvýrazňovače, info o autorovi a pod.
 • Výstupné formáty: Web, Video, CD, SCORM, AICC, xAPI, cmi5,
 • Publikačné platformy: iSpringLearn, Moodle, otherLMS

Možnosti a nastavenia exportu

 • Náhľady publikovania – vizualizácia pre desktop, tablet, smarfón
 • Pokročilá správa projektu v paneli Presentation Explorer
 • Možnosti nastavení dialógového okna Publikovať
 • Úprava prehrávača a playbaru iSpring
 • Vkladanie príloh, zvýrazňovače, info o autorovi a pod.
 • Výstupné formáty: Web, Video, CD, SCORM, AICC, iSpringLearn, otherLMS
PRAKTICKÝ TRÉNING – VERZIA: Adobe Captivate – podrobný softvérový tréning
 • 1. Úvod do aplikácie Captivate
  • Úvodná obrazovka
  • Vytváranie rôznych typov projektov
  • Rozhranie programu – panely a nástroje
  • Predvoľby a základné nastavenia

  2. Začíname

  • Vytvorenie prázdneho projektu – klasický projekt a responzívny
  • Vytvorenie projektu zo šablóny CPTL
  • Nahrávanie softwarových simulácií a interaktívnych demonštráciíí – úvod do možností a módov
  • Vytvorenie projektu z prezentácie MS PowerPoint
  • Vytvorenie obrázkovej prezentácie
  • Práca s motívmi a témami
  • Pridávanie nových snímkov
  • Typy snímkov zo šablóny
  • Master slidy a predlohy

  3.Vytváranie objektov a vkladanie médií

  • Práca s textom
  • Vytváranie tvarov – ponuky panelu Shapes
  • Formátovanie textov a tvarov – panel Properties
  • Panel Library
  • Import obrázkov JPG, PNG, BMP
  • Import súborov Photoshopu (.psd)
  • Špecifiká importu SVG

  3. Pridanie interaktivity

  • Oboznámenie sa s časovou osou
  • Princíp časovania objektov na časovej osi
  • Pridanie tlačidla Button
  • Použitie interaktívnych objektov Clickbox
  • Vytváranie hypertextových odkazov a linkov
  • Interaktivita vnútri aplikácie – simple actions
  • Budovanie komplexných interakcií – advanced actions
  • Vkladanie a upravovanie objektov Learning interactions
  • Vkladanie objektov Widgets

  4.Prechody a animácie

  • Práce s prechodmi snímkov Transitions
  • Práce s panelom Timing – knižnica zabudovaných animácií
  • Aplikácia a úprava animovaných prvkov
  • Práca v časovej osi
  • Import animácií vo formáte SWF a XML

  5. Pridanie videa a zvuku

  • O importe audio a video médií
  • Prevod videoformátov do súboru FLV a MP4 – Adobe Media Encoder
  • Pridanie zvuku na pozadí aplikácie – Background audio
  • Pridanie zvuku k objektom – Event audio
  • Nahrávanie a editácia zvuku – Record audio
  • Použitie aplikácie Audio manager
  • Import videa do projektu – Video event
  • Použitie Multi-slide video
  • Pridanie YouTube videa
  • Vytváranie titulkov – Closed captions

  6.Vytváranie a vyhodnocovanie testov

  • Vytváranie snímok s testovými otázkami
  • Základné typy  testových otázok
  • Vytváranie interakcií Drag and Drop
  • Vytvorenie náhodnej snímky s testom
  • Manažér testových otázok
  • Vyhodnotenie reakcií užívateľa

  7. Recenzie a prehliadanie v pracovných skupinách

  • Publikovanie a prehliadanie projektu v programe Adobe Captivate Reviewer

  8. Publikovanie

  • Možnosti exportu – HTML5, SWF, video MP4, SCORM, appk, ipa
  • Špeciálny export – súbory Word, Adobe Connect, Adobe Captivate Prime
  • Diskusia, záver

Praktické projekty

Vytváranie projektov na účastníkmi zadané témy 

 

 • komplexné procesy, ktorých úlohou je preveriť všetky teoretické vedomosti, praktické ukážky, overené nácvikové postupy a ich celková schopnosť implementácie v praxi.
 • Prípadová štúdia – návrh a vývoj interaktívnych vzdelávacích aplikácií s multimédiami pre fiktívnu spoločnosť – digitálny výklad, prednáška, test, videotutoriál, ebook
 • Možnosti exportu a nasadenia projektov
 
Skúšobné verzie produktov pre štúdium našich kurzov:
Skúšobné verzie Adobe Captivate 2019: https://helpx.adobe.com/captivate/kb/captivate-downloads.html
Skúšobné verzie iSpring Suite 10: https://www.ispringsolutions.com/ispring-suite/download.html

 

Dôležité upozornenie: Pred inštaláciou iných verzií produktov sa najprv poraďte s lektorom!