Okrem bežných designerskych odborov ponúkame aj na Slovensku zatiaľ unikátne vzdelávanie pre špecialistov v oblasti vývoja digitálnych vzdelávacích obsahov a možností využívania mobilných technológií a optimalizácie obsahov pre nich – to všetko v rámci perspektívneho dynamicky sa rozvíjajúceho odboru nazývaného ako eLearning design.

Vyberte si z dvoch softvérových možností, v rámci ktorých absolvujete praktickú časť tréningu:


Verzia Adobe CAPTIVATE: Ak už pracujete v programoch od Adobe, alebo hodláte v nich pracovať, využite túto možnosť a získate tak kompatibilný prístup do rodiny produktov Adobe, ktoré sú vrcholovým štandardom v oblastiach digitálneho designu. Vhodné najmä pre budúcich profesionálov v oblastiach vývoja digitálneho vzdelávacieho obsahu (designéri, vývojári aplikácií), ktorí plánujú svoju kariéru ako elearning designéri a elearning developeri.


Verzia MS PowerPoint + iSpring Suite: Ak preferujete vývojový prístup s ohľadom na používanie osvedčených a bežných aplikácií, najmä PowerPoint, toto je voľba pre vás. Jednoduché a vysoko intuitívne softvérové workflow, pri ktorom využijete naplno všetky sily a prostriedky PowerPointu, spolu s integrovaným balíkom softvérov iSpringSuite na navrhovanie a vývoj digitálnych vzdelávacích obsahov. Vhodné pre užívateľsky zameraných autorov a tvorcov obsahu (lektori, učitelia), ktorí chcú ihneď začať vytvárať a publikovať profesionálne obsahy.


INFORMÁCIE

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná, viacformová (PREZEČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE + DIŠTANČNE v online učebni LMS)

 • PREZENČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE – výučba a výklad, nácvik, ukážky, designérske rozbory praktických projektov, tipy a triky, konzultácie, otázky a odpovede,
 • DIŠTANČNE V ONLINE UČEBNI LMS – prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie, podrobné videokurzy) – kompletné prehľady predmetov a kurzov – Vstup do online učebne.
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Profil absolventa

Absolvent modulu samostatne navrhuje a vytvára interaktívne a multimediálne digitálne vzdelávacie obsahy – simulácie, videokurzy, interaktívne hry a aplikáciie, testy, scenárové aplikácie, ebooky a znalostné bázy.

Požadované vstupné vzdelanie

 • Minimálne SŠ vzdelanie, základy práce s PC

Metódy a formy vzdelávania

 • teoretická predpríprava v online učebni,
 • štartovacie aj pokročilé softvérové výcviky v online učebni,
 • výklad a praktický nácvik prezenčne v učebni alebo prezenčne online,
 • projekty a zadania (kombinovane),
 • pokročilé témy a techniky, diskusia (kombinovane).
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Ceny a prihláška

Rozsah a termíny

 • Rozsah kurzu:  72,00 hodín / 4-6 týždňov (podľa intenzity stretiek)
 • Vypísanie termínov: verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu, na mieru.
 • Zľavy za viac odborov: áno, dohodou

Časový rozpis priebehu vzdelávania

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety – dištančne LMS
 • 2. – 5. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciách – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 6. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobovateľný individuálnym požiadavkám účastníkov pri dohode celej skupiny na úvodnej zácvikovej hodine.

UČEBNÉ OSNOVY A PLÁNY

Princípy interaktívneho designu a multimediálnych aplikácií
UI: User interface – plánovanie a navrhovanie rozhraní
Vizuálna logika a užívateľská prístupnosť
Interaktivita – princípy interaktívneho designu
Typy navigácie užívateľa
Dididaktika, dramaturgia, štruktúrne metafory
Montáže médií a aplikácií

Teórie multimédií

Technologická teória médií – audio, video, animácia, obraz, text
Montáž médií
Prehľad aplikácií pre spracovanie multimediálnych obsahov

Úvod do digitálneho vzdelávania

Ćo je to elearning / digitálne vzdelávanie
História – nástup počítačov – CBT learning
História – nástup internetu – eLearning
Možnosti súčasných digitálnych technológií pre vzdelávanie a prácu s ľuďmi – mLearning
Základné pojmy – elearning, mlearning, digitálne vzdelávanie, digitálny objekt, digitálna aktivita…
Perspektívy a trendy digitálneho vzdelávania – mLearning, gamification, assessments…
MS PowerPoint / iSpring Suite / Moodle – krátke predstavenie kľúčových technológií

Typológia digitálnych vzdelávacích interakcií a DVO

O metodike digitálnych vzdelávacích obsahov (DVO)
Rozdelenie typov aktivít
ABSORB type activities – digitálne prednášky, výklad, prezentácie, simulácie, príbehy…
DO type activities – interaktívne aktivity – demonštrácie, testy, úlohy, scenárové cvičenia…
CONNECT type activities – projektové úlohy napájajúce na prax…
Ďalšie typy vzdelávacích interakcií – SOCIAL activities, mLEARNING, TESTY, GAMIFICATION…
Projektovanie digitálnych aktivít – storyboarding

Učenie sa z multimédií – E. Mayer

Čo je to multimedia learning
Princíp učenia sa z multimédií
Multimedia principles – Contiguity, Coherence, Multimedia, Segmenting, Pretraining

Adobe Captivate I.+II. – rozšírený softvérový tréning

ZAČÍNAME
O programe Captivate
Úvodná obrazovka
Vytváranie rôznych typov projektov
Rozhranie programu – panely a nástroje
Predvoľby a základné nastavenia

PROJEKTY
Vytvorenie prázdneho projektu – klasický projekt a responzívny
Vytvorenie projektu zo šablóny CPTL
Nahrávanie softwarových simulácií a interaktívnych demonštráciíí – úvod do možností a módov
Vytvorenie projektu z prezentácie MS PowerPoint
Vytvorenie obrázkovej prezentácie
Práca s motívmi a témami
Pridávanie nových snímkov
Typy snímkov zo šablóny
Master slidy a predlohy

VYTVÁRANIE OBJEKTOV A VKLADANIE MÉDIÍ
Práca s textom
Vytváranie tvarov – ponuky panelu Shapes
Formátovanie textov a tvarov – panel Properties
Panel Library
Import obrázkov JPG, PNG, BMP
Import súborov Photoshopu (.psd)
Špecifiká importu SVG

PRIDANIE INTERAKTIVTY
Oboznámenie sa s časovou osou
Princíp časovania objektov na časovej osi
Pridanie tlačidla Button
Použitie interaktívnych objektov Clickbox
Vytváranie hypertextových odkazov a linkov
Interaktivita vnútri aplikácie – simple actions
Budovanie komplexných interakcií – advanced actions
Vkladanie a upravovanie objektov Learning interactions
Vkladanie objektov Widgets

PRECHODY A ANIMÁCIE
Práce s prechodmi snímkov Transitions
Práce s panelom Timing – knižnica zabudovaných animácií
Aplikácia a úprava animovaných prvkov
Práca v časovej osi
Import animácií vo formáte SWF a XML

PRÁCA S MULTIMÉDIAMI
O importe audio a video médií
Prevod videoformátov do súboru FLV a MP4 – Adobe Media Encoder
Pridanie zvuku na pozadí aplikácie – Background audio
Pridanie zvuku k objektom – Event audio
Nahrávanie a editácia zvuku – Record audio
Použitie aplikácie Audio manager
Import videa do projektu – Video event
Použitie Multi-slide video
Pridanie YouTube videa
Vytváranie titulkov – Closed captions

TESTY
Vytváranie snímok s testovými otázkami
Základné typy testových otázok
Vytváranie interakcií Drag and Drop
Vytvorenie náhodnej snímky s testom
Manažér testových otázok
Vyhodnotenie reakcií užívateľa

PUBLIKOVANIE
Možnosti exportu – HTML5, video MP4, SCORM, xAPI, appk, ipa
Špeciálny export – súbory Word, Adobe Connect, Adobe Captivate Prime

PowerPoint / iSpringSuite I.+II. – rozšírený softvérový tréning

ZÁKLADY POWER POINTU PRE ELEARNING
Zoznámenie sa s užívateľským prostredím PowerPointu
Základy prezentácie
Práce so snímkami
Zobrazenia – Normálne, Radenie snímkov, Poznámky, Na čítanie
Vytváranie kopírovanie, premenovávanie
Práce s objektami na snímkoch – vytváranie, import, vyberanie…
Zmena rozloženia snímkov
Predlohy snímkov, motívy, šablóny
Práce s textom
Vkladanie obrázkov, klipartov a diagramov
Vkladanie obrázkov a klipartov
Práce s diagramom
Tabuľky
Grafy
Animácie – texty, snímky, objekty
Premietanie prezentácií
Nastavenie vlastností projekcie
Ovládanie projekcie v rôznych režimoch a nastaveniach

ISPRING SUITE
O integrovanej sade iSpring Suite 10
Koncept integrácie PowerPointu a iSpring Suite 10
Komponenty iSpringSuite – popis, spoločná koncepcia

ISPRING PRESENTER
(tvorba HTML5 kurzov)
Import, nahrávanie, úprava videa
Import, nahrávanie, úprava audia
Vkladanie Web objektov
Vkladanie Youtube vídeí
Tvorba interaktívneho tlačidla – link, vnútorná navigácia
Vytváranie scenárov a hierarchie pomocou panelu Presentation Explorer

ISPRING QUIZ MAKER
(tvorba testov a testových hier)
(tvorba testov, dotazníkov, edukačných hier)
Vytvorenie nového projektu – samostatne
Vytvorenie nového projektu – z prostredia PowerPointu
Rozhranie QuizMakera
Vloženie úvodného slidu
Prehľad typov otázok a interakcií – graded, survey
Zostavovanie testov
Nastavovanie vlastností otázok
Nastavenie globálnych vlastností testu
Export do HTML5, SCORM, xAPI
Distribúcia a zber dát – email, server

ISPRING TALK MASTER
(tvorba dialógových scenárových simulácií)
Vytvorenie nového projektu – samostatne
Vytvorenie nového projektu – z prostredia PowerPointu
Rozhranie TalkMastra
Vytváranie scén
Vloženie postavy (avatar) a grafiky pozadia
Tvorba vetvených variácií zo scény
Nastavenie spätnej väzby
Budovanie logických scén a ich vetiev
Nastavenie globálnych vlastností simulácie
Export do HTML5, SCORM, xAPI
Distribúcia a zber dát – email, server

iSPRING VISUALS
(tvorba bohatých výučbových interakcií)
Vytvorenie nového projektu – samostatne
Vytvorenie nového projektu – z prostredia PowerPointu
Rozhranie iSpringVisuals
Ponuka 12 interakcií rôzneho typu – Timeline, Directory, FAQ, Book…
Nastavovanie vizuálnych a funkčných vlastností interakcií
Export do HTML5, SCORM, xAPI

ISPRING CAM PRO
(tvorba videí a tutoriálov)
Vytvorenie nového projektu – samostatne
Vytvorenie nového projektu – z prostredia PowerPointu
Rozhranie iSpringCam Pro
Nastavenie vlastností pre nahrávky – počet kamier, rozmery…
Nahrávanie videolekcií pomocou iSpring Cam
Nastavenie vlastností – kvalita videa, playbar
Editácia záznamov v prostredí Audio/Video editora
Pokročilé techniky – vkladanie titulkov, grafiky a externých médií
Export MP4, Youtube video

ISPRING FLIP
(konverzia Word, PDF a PPT súborov na HTML5 ebooky)
Možnosti tvorby ebookov a exportu pre rôzne platformy
Možnosti a nastavenia exportu, Integrácia s LMS

EXPORT
Náhľady publikovania – vizualizácia pre desktop, tablet, smarfón
Pokročilá správa projektu v paneli Presentation Explorer
Možnosti nastavení dialógového okna Publikovať
Úprava prehrávača a playbaru iSpring
Vkladanie príloh, zvýrazňovače, info o autorovi a pod.
Výstupné formáty: Web, Video, CD, SCORM, AICC, iSpringLearn, otherLMS

Forma záverečnej skúšky

záverečný test (požadovaná úspešnosť 85 %) + obhajoba záverečnej práce (vytvorených produktov – vizitky, letáku, inzerátu, plagátu, webových obrázkov a reklamného banneru pre sociálne siete, vytvorených na praktickom výcviku).

Študijné materiály

 • interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, podrobné videokurzy k softvérom (slovensky aj anglicky), odborný výcvik
 • >> Prejsť do online učebne

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

Softvérová výbava pre štúdium našich kurzov:

 • ADOBE: Na stránke www.adobe.com vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto. Ako účastníci riadneho štátom akreditovaného štúdia ste oprávnení zakúpiť si študentskú verziu Creative Cloudu za 19,50 € / mesiac, s kompletnou funkcionalitou!  Ušetríte tak až 65% ceny na celý rok!
 • K vzdelávaciemu programu AKR6: eLearning design – návrh a vývoj digitálnych vzdelávacích obsahov, si z aplikácie Creative Cloud stiahnite a nainštalujte programy Adobe Captivate.

VIAC INFO: Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk