Akreditovaný komplexný odborný kurz, na ktorom sa oboznámite s pravidlami a princípmi grafického designu a zásadami navrhovania a spracovávania layoutov pre rôzne publikovanie – od prospektov, menších novín, firemných bulletinov, až po sadzby dlhých dokumentov ako sú napríklad novinové a časopisecké strany, knihy a podobne. Súčasťou kurzu sú aj designérske rozbory a budovanie zručnosti práce v kľúčových programoch Adobe InDesign (alternatívne QuarkXPress či Affinity Publisher).

Základné informácie o kurze

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná (prezenčne + live + online učebňa)

 • PREZENČNE v učebni (praktické projekty, dizajnérske rozbory, tipy a triky, otázky a odpovede),
 • LIVE – online stretká prezenčne (konzultácie a pokročilé témy, naživo, výklad, diskusia, zdieľanie obrazoviek),
 • LMS – kurzy v online učebni (prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie, videokurzy) – kompletné prehľady predmetov a kurzov – Vstup do online učebne
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania
Požadované vstupné vzdelanie

 • Minimálne SŠ vzdelanie, práca s PC
 • Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov
Cieľová skupina

 • Osoby so záujmom o získanie odbornosti a praktických zručností vo zvolenej oblasti digitálneho dizajnu a multimédií – navrhovanie a tvorba grafických produktov v oblasti sadzby dokumentov
Profil absolventa

 • Absolvent modulu je schopný samostatne navrhovať najrôznejšie grafické tlačoviny v oblasti sadzby dokumentov a pripravovať ich pre profesionálnu komerčnú tlač.
Metódy a formy vzdelávania

 • teoretická predpríprava v online učebni,
 • podrobné softvérové výcviky v online učebni (videokurzy),
 • výklad a praktický nácvik osobne v učebni alebo online naživo,
 • projekty a zadania (kombinovane),
 • pokročilé témy a techniky, diskusia (kombinovane).
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

 CENY A FORMY VZDELÁVANIA:

 • Prezenčne: 328 €, kombinované vzdelávanie – učebňa Košice + LIVE + LMS
 • Prezenčne LIVE: 288 €, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video + LMS
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Rozsah kurzu:  48,00 hodín / 2-4 týždne (podľa intenzity stretiek)
Vypísanie termínov: verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu (už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)
Možnosť ďalšej odbornej nadstavby: áno, kurzy AKR1AKR3, alebo AKR4
Zľavy za viac odborov: áno, dohodou

VIAC INFORMÁCIÍ:

Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk

Časový rozpis priebehu vzdelávania:

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety
 • 2. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciach – prezenčne, 2x  týždenne po 8 vyuč. hodín
 • 3. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne, 2x  týždenne po 8 vyuč. hodín
 • 4. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobovateĺný individuálnym požiadavkám účastníkov a dohody celej skupiny.

Učebné osnovy a plány

AKR0: Teórie počítačovej grafiky a odborov dizajnu:

Úvod do počítačovej grafiky – 4 hod., z toho 3 hod. dištančne a 1 hod. prezenčne
 • Základné pojmy a rozhľad v odbore
 • Vektorová a bitmapová grafika (princípy, výhody, použitie)
 • Farebné režimy RGB a CMYK
 • Formáty súborov – pre tlač, web
Teória grafického dizajnu – 6 hod., z toho 5 hod. dištančne a 1 hod. prezenčne
 • Čo je to grafický dizajn
 • Dizajn a vedomie jednotlivca – biologické, kultúrne, sociologické aspekty
 • Interakcia s okolím – podnet, reakcia, asociácie
 • Prvky a ich vlastnosti – farba, tvar, velkosť, povrch, symetria
 • Nezámerné hľadanie vzťahov a vzorov – harmónie, kontrasty, línie
 • Zámerné vytváranie prvkov a ich vzťahov – grafický dizajn
 • Základné kamene dizajnu – čiary, rámčeky, rástre, spád, prázdny priestor
 • Pracovné nástroje digitálneho dizajnéra – mriežky, vodítka, pravítka, stĺpce
 • Základné pravidlá dizajnu – jednota, účelnosť, prehľadnosť
Písmo, typografia, layout – 4 hod., z toho 2 hod. dištančne a 2 hod. prezenčne
 • Sadzba, písmo a zlom
 • Písmo a anatómia
 • Písmo – základné pojmy
 • Fonty a ich delenie
 • Základné typografické prvky
 • Sadzba textu a druhy sadzby
 • Typografické pravidlá
 • Niektoré najčastejšie chyby
 • Layout – príbeh stránky (dvojstránky) a jeho vizuálne rozprávanie
 • Psychológia čítania stránky
 • Prázdne miesta
 • Rovnováha a vyváženosť textu a grafiky, rytmus obsahov
 • Juxtapozície – vzťahy objektov v layoute navzájom
 • Hierarchia a delenie
 • Hustota sadzby
 • Pravidelné a nepravidelné zarovnávanie objektov
 • Poloha, hierarchia a veľkosť informačne súvisiacich blokov podľa ich výpovednej dôležitosti
 • Ďalšie vizuálne efekty – odsadenie, vrstvy, farba, textúra, obrázkové okná
 • Okraje layoutov a priestor medzi stránkami
 • Doplnkové informačné útvary – boxy, stĺpčeky, rastre
 • 58-dielna mriežka časopiseckej strany Karla Gerstnera
Farby a psychológia farieb – 2 hod., z toho 2 hod. dištančne a 0 hod. prezenčne
 • Farba vo fyzike
 • Viditeľné spektrum
 • Odraz svetla a vnímanie farieb
 • Miešanie farieb
 • Farebný priestor RGB a CMYK
 • Model HSV, LAB a ďalšie
 • Farby a bitový zápis
 • Delenie farieb
 • Farebný kruh a vlastnosti farieb
 • Vnímanie a delenie farieb
 • Farebné harmónie
 • Psychologické pôsobenie rôznych farieb

AKR2: Grafický dizajn: Layout, DTP, sadzba

Adobe InDesign – kľúčová aplikácia – podrobný tréning (I.+II.+III.) /alternatívne QuarkXPress 2018 / Affinity Publisher
14 hod., z toho 10 hod. prezenčne a 4 hod. dištančne
ÚVODO programe
Užívateľské rozhranie a panel nástrojov
Vytvorenie a nastavenie dokumentu
Tvorba a správa pracovných plôch
Uloženie dokumentu .inddNÁSTROJE PRE ORGANIZÁCIU OBSAHOV V DOKUMENTEKoncepcie práce s rozkresmi a layoutovaním
Práca s pravítkami a jednotkami
Nastavenie stĺpcov a mriežok dokumentu
Účiaria a vodítka – základné, dočasné, smart guides
Predvoľby aplikácie a dokumentuPRÁCE S TEXTOMO textových rámčekoch
Písanie, vkladanie a import textu
Formátovanie textu – znaky
Formátovanie textu – odstavce
Vytváranie odstavcových a znakových štýlov
Odrážky a zoznamy
Medzery – medzipísmenové, medzislovné
Prestrkanie, riadkový preklad
Ďalšie typografické atribúty pre znaky aj odstavce
Špeciálne typografické znaky – značky, pomĺčky, rozdeľovníky, medzery…TABUĽKY

Vkladanie tabuliek
Nastavovanie vlastností tabuliek a buniek
Ukladanie štýlov tabuliek

PRÁCE SO STRÁNKAMI

Prehľad panelu Stránky
Vkladanie a odstraňovanie stránok
Zmena veľkosti stránok
Číslovanie stránok
Predlohy stránok a koncepcie
Vytváranie a aplikovanie predlôh stránok

UMIESTŇOVANIE EXTERNEJ GRAFIKY

O rastrovej a vektorovej grafike
Princípy kontajnerovej sadzby v InDesigne
Vkladanie fotografií na stránky
Vkladanie ilustrácií a vektorovej grafiky
Vkladanie dokumentov PDF
Panel Väzby, kontrola vlastností väzieb

KRESLENIE A VYFARBOVANIE

Ponuka základných tvarov
Základy kombinovania tvarov – Cestár
Kreslenie perom a ceruzkou
Vyfarbovanie – ťah a výplň
Práce so vzorníkom a paletou Farby
Práce s prechodmi

ĎALŠIE ÚPRAVY

Aplikovanie efektov na texty a grafiku
Úprava importovanej grafiky v materskej aplikácii – roundtripping
Rozdelenie obsahov do vrstiev – panel Vrstvy
Kombinovanie grafiky a textov – obtekanie
Vkladanie textov na vektorovú cestu
Niektoré užitočné klávesové skratky

DLHÉ DOKUMENTY

Stratégie pre sadzbu dlhých dokumentov
Prelievanie stĺpcových textov
Kapitoly, číslované oddiely
Registre, obsahy, poznámky pod čiarou
Štýly objektov
Knižnice  a výstrižky

MOŽNOSTI DIGITÁLNEHO PUBLIKOVANIA DOKUMENTOV

Interaktívne objekty v InDesigne – navigačné tlačítka, prvky formulárov
Vkladanie multimédií – audio, video, animácie
Animovanie objektov v dokumente
Prechody medzi stránkami
Export – interaktívne PDF
Export – funkcia Publish online (HTML5)
Exprort – multimediálny formát (SWF)

Praktické projekty a cvičenia:

 • Dlhé dokumenty, layout, sadzba: novinových, časopiseckých, knižných strán (+ šablóny a rozkresy)
 • Komplexný projekt na základe voliteľnej témy
Adobe Photoshop Start – základný tréning (I.) / alternatívne: Corel PHOTO-PAINT / Affinity Photo
6 hod., z toho 2 hod. prezenčne a 4 hod. dištančne

 • Úvod do aplikácie
 • Rozhranie a pracovná plocha
 • Otváranie obrázkov a ukladanie dokumentov PS
 • Základné posúdenie úpravy a korekcie obrázkov
 • Orezanie, vyrovnanie, zlatý rez
 • Tóny, jas a kontrast
 • Farebné vyváženie a farebný režim
 • Rozlíšenie a rozmerová veľkosť bitmáp
 • Niektoré dôležité retušovacie techniky – klonovacie razítko, červené oči…
 • Ostrenie obrázkov
 • Ukladanie vo formátoch PSD a PDF
 • Optimalizácia grafiky a export pre web

Praktická časť: 11 cvičných zadaní na zručnosti

Príprava do tlače, 4 hodiny, z toho 1 hodina dištančne a 3 prezenčne

 • Čo je to PDF (portable document format)
 • Kontrola dokumentov – obrázky, písma, farby, režimy, priehľadnosti
 • Vytvorenie korektného tlačového súboru zo zdrojovej aplikácie
 • Prepress – kontrola hotového tlačového PDF pred odoslaním do tlačiarne – Adobe Acrobat
 • Print Production – Adobe Acrobat DC – kontrola tlačových dát
Doplnkový seminár: Osobné a odborné kompetencie pre profesie grafikov a dizajnérov na dnešnom trhu práce – 1 hod. prezenčne

 • osobné kariérne plány, koučingové aktivity, mentoring – možnosti >> viac info

Študijné materiály

 • interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, podrobné softvérové videokurzy (v slovenčine a angličtine) odborný výcvik,
 • >> Prejsť do online učebne

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

Forma záverečnej skúšky:

 • Vedomostný test – požadovaná úspešnosť 75 %
 • Obhajoba layoutu knižnej publikácie a sadzba novinovej a časopiseckej štvorstrany, vytvorených na praktickom výcviku
 • Diskusia, záver

Skúšobné verzie produktov pre štúdium našich kurzov:

 • ADOBE: Skúšobné verzie produktov  sťahujte na www.adobe.com – vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto a po prihlásení sa doň si stiahnite ako prvú aplikáciu CreativeCloud, v ktorej následne nájdete skúšobné verzie jednotlivých programov podľa zvoleného kurzu a zamerania
 • COREL: sťahujte podľa pokynov zo stránky www.corel.com
 • QuarkXPress: sťahujte podľa pokynov zo stránky www.quarkxpress.com

Upozornenie: pred prihlásením sa na kurz alebo na prvom zácvikovom stretku sa poraďte s lektorom, ktoré konkrétne programy si potrebujete stiahnuť!

CERTIFIKAT_DTP