Odbor AKR2 je úzko previazaný s predchádzajúcim odborom AKR1 a tvoria akýsi spoločný tandem v oblasti základných designérskych odborov. V tomto odbore sa takisto oboznámite s pravidlami a princípmi grafického designu, avšak so špecializáciou na sadzbu tzv. dlhých dokumentov, ako sú napríklad noviny a časopisy, knihy, ročenky, produktové katalógy a mnoho ďalších produktov pre tlač aj digitálne publikovanie, pri ktorých sa spracúva (často dávkovo) veľké množstvo textov, obrázkov a inej grafiky, na stránkach DTP editora. V oblasti teoretickej prípravy sa naučíte, prípadne nadviažete, na všetky vedomosti z odboru AKR1 (teórie počítačovej grafiky, grafického designu, textov a typografie, farieb, prepressu), ktoré však teraz rozšírite o témy designérskej mriežky, layoutu, sadzby textov, tabuliek a celkovej montáže stránok s rôznorodými obsahmi. Budovanie zručnosti a praktickej práce prebieha v kľúčovom programe Adobe InDesign, spolu s výstupom a kontrolou dát v programe Acrobat Pro. 

Tento akreditovaný odbor primárne vyučujeme programe Adobe InDesign. V prípade záujmu je však po dohode možná aj výučba v alternatívnych softvéroch Affinity Publisher alebo QuarkXPress.

INFORMÁCIE

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná, Viacformová (PREZEČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE + DIŠTANČNE v online učebni LMS)

 • PREZENČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE – výučba a výklad, nácvik, ukážky, designérske rozbory praktických projektov, tipy a triky, konzultácie, otázky a odpovede,
 • DIŠTANČNE V ONLINE UČEBNI LMS – prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie, podrobné videokurzy) – kompletné prehľady teoretických predmetov a videokurzov – Vstup do online učebne.
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Požadované vstupné vzdelanie

 • Minimálne SŠ vzdelanie, obvyklá práca s PC
 • Vhodné pre začiatočníka v grafike a designe: áno

Jazykové prostredie

 • počas prezenčnej výučby: slovenčina alebo čeština
 • online systém: slovenčina a čeština (teórie), angličtina (videokurzy)

Metódy a formy vzdelávania

 • teoretická predpríprava v online učebni,
 • štartovacie aj pokročilé softvérové výcviky v online učebni,
 • výklad a praktický nácvik prezenčne v učebni alebo prezenčne online,
 • projekty a zadania (kombinovane),
 • pokročilé témy a techniky, diskusia (kombinovane).
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Ceny a prihláška

Rozsah a termíny

 • Rozsah kurzu:  48,00 hodín / 2-5 týždňov (podľa intenzity stretiek)
 • Vypísanie termínov: verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu, na mieru.
 • Zľavy za viac odborov: áno, dohodou

Časový rozpis priebehu vzdelávania

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety – dištančne LMS
 • 2. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciách – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 3. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 4. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 5. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobovateľný individuálnym požiadavkám účastníkov pri dohode celej skupiny na úvodnej zácvikovej hodine.

UČEBNÉ OSNOVY A PLÁNY

AKR0: Teórie počítačovej grafiky a odborov designu (povinný prípravný):

Úvod do počítačovej grafiky

 • Základné pojmy a rozhľad v odbore
 • Odbory a špecializácie v digitálnom designe
 • Vektorová a bitmapová grafika – princípy, výhody, použitie
 • Multimédiá – princípy animácie, videa a videosúbory, audio
 • Farebné režimy RGB a CMYK
 • Formáty súborov – pre tlač, web, video, animáciu a audio
 • Softvérová integrácia

Teória grafického designu

 • Čo je to grafický design – definícia, história, súčasnosť
 • Design a vizuálny kód jednotlivca – biologické, kultúrne, sociologické aspekty
 • Interakcia s okolím – podnet, reakcia, asociácie, rozvoj vizuálneho videnia
 • Zámerné vytváranie prvkov a ich vzťahov – designérsky proces a myslenie
 • Prvky na ploche a ich vlastnosti – farba, tvar, velkosť, priestor (nositelia obsahu)
 • Základné kamene designu – čiary, rámčeky, rástre, spád, prázdny priestor (nositelia štruktúry)
 • Pracovné nástroje digitálneho designéra – mriežky, vodítka, pravítka, stĺpce
 • Základné pravidlá designu – jednota, rytmus, účelnosť, prehľadnosť, vizuálna navigácia

Písmo a typografia

 • Písmo – základné pojmy, anatómia
 • Fonty a ich delenie
 • Základné typografické vlastnosti písma
 • Typografické a štylistické alternatívy, glyfy
 • Sadzba textu a druhy sadzby
 • Typografické pravidlá pri sadzbe
 • Niektoré najčastejšie chyby pri práci s písmom, sadzbe a typografii

Kompozícia a layout

 • Layout – príbeh stránky (dvojstránky) a jeho vizuálne rozprávanie
 • Psychológia čítania stránky – hierarchia v kompozícii, vizuálna navigácia
 • Rovnováha a vyváženosť textu a grafiky, rytmus obsahov
 • Juxtapozície – vzťahy objektov v layoute navzájom
 • Hustota sadzby a návrhu – grafika, texty, médiá
 • Podporné a štrukturálne prvky – boxy, stĺpčeky, rastre
 • Pravidelné a nepravidelné zarovnávanie objektov
 • Okraje layoutov a priestor medzi stránkami

AKR2: Grafický design: DTP grafika a layout

Adobe InDesign I.+II. – rozšírený softvérový tréning

ZAČÍNAME

 • O DTP programoch InDesign / QuarkXPress / Affinity Publisher
 • Užívateľské rozhranie – panel Nástrojov, Príkazy, Okná
 • Tvorba a správa pracovných plôch
 • Vytvorenie a nastavenie vlastností dokumentu
 • Uloženie natívneho dokumentu .indd

PRÁCE SO STRÁNKAMI

 • Koncepcia práce so stránkami – stránkové editory
 • Panel Stránky a nástroj Stránka – prehľad
 • Stránky a predlohy Stránok – Master pages, Parents
 • Vkladanie a odstraňovanie stránok
 • Vytváranie a aplikovanie predlôh stránok na stránky
 • Zmena veľkosti stránok

NÁSTROJE PRE ORGANIZÁCIU OBSAHOV

 • Koncepcie práce s layoutom a mriežkou
 • Práca s pravítkami a nastavenie jednotiek
 • Nastavenie čiar stĺpcov a mriežok dokumentu
 • Pomocné čiary a vodítka – základné, dočasné, smart vodítka
 • Predvoľby aplikácie, dokumentov a mriežok

PRÁCE S TEXTOM

 • Princíp kontajnerovej sadzby – rámčeky
 • Písanie, vkladanie a import textu – textové kontajnery
 • Predovoľby inportu textu z Wordu
 • Text (obsah) vs. textový rámček (obal) – koncepcia
 • Formátovanie textu – znaky (panely Control, Properties)
 • Formátovanie textu – odstavce (panely Control, Properties)
 • Formátovanie textového rámčeka (panely Control, Properties)
 • Vytváranie odstavcových a znakových štýlov a ich aplikácia na text
 • Ponuka typografických príkazov Text
  • Odrážky a číslované zoznamy
  • Prestrkanie – medzipísmenové, medzislovné
  • Medzery – základná, tenká, vlasová
  • Riadkový preklad
  • Značky – číslovanie stránok
  • Glyfy

TABUĽKY

 • Vkladanie tabuliek – kontajnery
 • Import a predvoľby importu tabuliek z aplikácie Excel
 • Nastavovanie vlastností tabuliek a buniek tabuľky – panely Control, Table
 • Ukladanie štýlov tabuliek a ich aplikácie na nové tabuľky
 • Tabulátor

UMIESTŇOVANIE EXTERNEJ GRAFIKY NA STRÁNKY

 • O externej / umiestňovanej grafike
 • Vkladanie obrázkov / fotografií na stránky – grafický kontajner
 • Vkladanie ilustrácií a vektorovej grafiky na stránky – grafický kontajner
 • Vkladanie dokumentov PDF – grafický kontajner
 • Správa externej grafiky – Panel Väzby
 • Editácia externej grafiky z prostredia InDesignu (roundtripping – Illustrator, Photoshop, Acrobat, Excel)

GRAFICKÉ VEKTOROVÉ OBJEKTY – KRESLENIE A VYFARBOVANIE

 • Ponuka základných geometrických objektov
 • Kombinovanie objektov – panel Cestár
 • Kreslenie vlastných objektov nástrojmi Pero a Ceruzkou
 • Editácie vektorových ciest tvarov – body, ťáhla
 • Vyfarbovanie – ťah a výplň
 • Práce s panelmi Vzorník a Farba
 • Práce s Prechodmi
 • Štýly objektov a ich aplikovanie

EFEKTY 

 • Efekty v InDesigne
 • Krytie a režimy prelínaní – panel Effect
 • Aplikovanie efektov na texty a grafiku – panel Effects

ĎALŠIE ÚPRAVY

 • Kombinovanie grafiky a textov – obtekanie
 • Kombinovanie grafiky a textov – techniky koláže a montáže
 • Vkladanie textov na vektorovú cestu – nástroj Text na ceste
 • Niektoré užitočné klávesové skratky

DLHÉ DOKUMENTY

 • Stratégie pre sadzbu dlhých dokumentov
 • Prelievanie a reťazenie stĺpcových textov
 • Sadzba cez stránky
 • Knihy, kapitoly, číslované oddiely
 • Obsahy, poznámky pod čiarou
 • Knižnice a výstrižky

PRÍPRAVA GRAFIKY PRE TLAČ, WEB, SOCIÁLNE MÉDIÁ A OBRAZOVKY – EXPORT

 • Príprava dát pre export korektného tlačového PDF
 • Dialógové okno Export PDF – prednastavenia
 • Nastavenia v tablách Compresion, Marks and bleeds, Output
 • Špeciálne nastavenia – priehľadnosti, pretlače, presahy, farebné výťažky
 • Kontrola finálneho PDF pro komerčnú tlač a prepress
 • Dialógové okno Tlač v Illustratore
 • Export súborov .PS a distilovanie PDF
 • Export do formátov EPS, PSD, TIFF
 • Grafika pre obrazovky – princípy optimalizácie
 • Formáty obrázkov a výber vhodného formátu podľa typu dát v grafike
 • Dialógové okno Uložiť pre web a zariadenia
 • Export grafiky pre obrazovky

Kontrola dokumentov PDF v Adobe Acrobat Pro

 • Print Production – prehľad dialógového okna
 • Niektoré povolené editácie a kontrola dát v dokumente PDF
 • Analýza dát PDF dokumentu – panel Preflight

MOŽNOSTI DIGITÁLNEHO PUBLIKOVANIA
(iba InDesign / QuarkXPress)

 • Koncepty digitálnych publikácií
 • Interaktívne objekty – navigačné tlačítka
 • Vkladanie multimédií – audio, video
 • Vytváranie animácií a ich aplikovanie na objekty
 • Prechody medzi stránkami
 • Panely HTML5 a Flex (iba QuarkXPress)
 • Export – interaktívne PDF (iba InDesign)
 • Export – fixed layout publikácie HTML5 (iba InDesign, QuarkXPress)
 • Export digitálnych publikácií pre Android / iOS (iba QuarkXPress)

NOVÉ MOŽNOSTI TVORBY POMOCOU UMELEJ INTELIGENCIE AI
(iba Adobe InDesign)

 • Prehľad dialógov AI v InDesigne
 • Nástroj Generate image – tvorba generatívnych obrázkov
 • Nástroj Text to image – prevod obrázkov na editovateľné texty
 • Inteligentné obtekanie grafiky textom v paneli Text wrap
 • AI Funkcia Extract from image – farebný motív, identifikácia fontu, prevod pixelov na vektorový objekt

Praktická a projektová časť

 • Budovanie projektu bulletinu pre samosprávu (mesto) počas celého vzdelávania –  podľa požiadaviek klienta najprv navrhneme layout publikácie a spoločné prvky (master pages), následne vytvoríme obálku, navrhneme a uložíme vzhľad textov, štýly objektov a prevedieme z dodaných podkladov od klienta (texty, obrázky) praktickú sadzbu, typografické úpravy a prípravu na export pre tlač a alternatívny export ako digitálnu publikáciu.

Forma záverečnej skúšky

 • záverečný test (teórie, požadovaná úspešnosť 85 %)
 • obhajoba záverečnej práce na vlastnú tému: návrh novinových, časopiseckých, alebo knižných strán – layout, sadzba

Študijné materiály

 • interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, podrobné videokurzy k softvérom (slovensky aj anglicky), odborný výcvik
 • >> Prejsť do online učebne

Literatúra

Softvérová výbava pre štúdium

 • ADOBE: Na stránke www.adobe.com vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto. Ako účastníci riadneho štátom akreditovaného štúdia ste oprávnení zakúpiť si študentskú verziu Creative Cloudu za 19,50 € / mesiac, s kompletnou funkcionalitou!  Ušetríte tak až 65% ceny na celý rok!
 • K vzdelávaciemu programu AKR2: Grafický design – DTP grafika a layout, si stiahnite a nainštalujte programy InDesign a Acrobat Pro z Adobe Creative Cloud.
 • QUARK, PUBLISHER: V prípade softvérových alternatív nájdete študentské verzie na stránkách QuarkXPress alebo Affinity Publisher. 

VIAC INFO: Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk