Akreditovaný komplexný odborný kurz, na ktorom sa oboznámite s pravidlami a princípmi grafického designu a zásadami navrhovania a spracovávania layoutov pre rôzne publikovanie – od malých formátov reklamy (vizitky, letáky, plagáty, prospekty, billboardy, prospekty, reklamy pre sociálne médiá a pod.), až po sadzbu tzv. dlhých dokumentov, ako sú napríklad noviny a časopisy, knihy, ročenky, produktové katalógy a mnoho ďalších produktov a formátov pre tlač aj digitálne obrazovky. Súčasťou kurzu sú aj designérske rozbory a budovanie zručnosti práce v kľúčových programoch Adobe InDesign a Acrobat Pro.

INFORMÁCIE

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná, viacformová (PREZEČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE + DIŠTANČNE v online učebni LMS)

 • PREZENČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE – výučba a výklad, nácvik, ukážky, designérske rozbory praktických projektov, tipy a triky, konzultácie, otázky a odpovede,
 • DIŠTANČNE V ONLINE UČEBNI LMS – prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie, podrobné videokurzy) – kompletné prehľady predmetov a kurzov – Vstup do online učebne.
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Profil absolventa

Absolvent modulu samostatne navrhuje layouty a realizuje sadzbu novín, časopisov, katalógov, knižných publikácií, ročeniek a iných tzv. dlhých dokumentov. Ovláda špecifiká a pravidlá kompozície, počítačovej sadzby, spracovania textov a typografie, kombinovanie obrázkov a profesionálnu prípravu hotových layoutov na export pre tlač / digitálne publikovanie.

Požadované vstupné vzdelanie

 • Minimálne SŠ vzdelanie, základy práce s PC

Metódy a formy vzdelávania

 • teoretická predpríprava v online učebni,
 • štartovacie aj pokročilé softvérové výcviky v online učebni,
 • výklad a praktický nácvik prezenčne v učebni alebo prezenčne online,
 • projekty a zadania (kombinovane),
 • pokročilé témy a techniky, diskusia (kombinovane).
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Ceny a prihláška

Rozsah a termíny

 • Rozsah kurzu:  48,00 hodín / 2-5 týždňov (podľa intenzity stretiek)
 • Vypísanie termínov: verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu, na mieru.
 • Zľavy za viac odborov: áno, dohodou

Časový rozpis priebehu vzdelávania

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety – dištančne LMS
 • 2. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciách – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 3. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 4. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 5. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobovateľný individuálnym požiadavkám účastníkov pri dohode celej skupiny na úvodnej zácvikovej hodine.

UČEBNÉ OSNOVY A PLÁNY

AKR0: Teórie počítačovej grafiky a odborov designu (povinný prípravný):

Úvod do počítačovej grafiky

 • Základné pojmy a rozhľad v odbore
 • Odbory a špecializácie v digitálnom designe
 • Vektorová a bitmapová grafika – princípy, výhody, použitie
 • Multimédiá – princípy animácie, videa a videosúbory, audio
 • Farebné režimy RGB a CMYK
 • Formáty súborov – pre tlač, web, video, animáciu a audio
 • Softvérová integrácia

Teória grafického designu

 • Čo je to grafický design – definícia, história, súčasnosť
 • Design a vizuálny kód jednotlivca – biologické, kultúrne, sociologické aspekty
 • Interakcia s okolím – podnet, reakcia, asociácie, rozvoj vizuálneho videnia
 • Zámerné vytváranie prvkov a ich vzťahov – designérsky proces a myslenie
 • Prvky na ploche a ich vlastnosti – farba, tvar, velkosť, priestor (nositelia obsahu)
 • Základné kamene designu – čiary, rámčeky, rástre, spád, prázdny priestor (nositelia štruktúry)
 • Pracovné nástroje digitálneho designéra – mriežky, vodítka, pravítka, stĺpce
 • Základné pravidlá designu – jednota, rytmus, účelnosť, prehľadnosť, vizuálna navigácia

Písmo a typografia

 • Písmo – základné pojmy, anatómia
 • Fonty a ich delenie
 • Základné typografické vlastnosti písma
 • Typografické a štylistické alternatívy, glyfy
 • Sadzba textu a druhy sadzby
 • Typografické pravidlá pri sadzbe
 • Niektoré najčastejšie chyby pri práci s písmom, sadzbe a typografii

Kompozícia a layout

 • Layout – príbeh stránky (dvojstránky) a jeho vizuálne rozprávanie
 • Psychológia čítania stránky – hierarchia v kompozícii, vizuálna navigácia
 • Rovnováha a vyváženosť textu a grafiky, rytmus obsahov
 • Juxtapozície – vzťahy objektov v layoute navzájom
 • Hustota sadzby a návrhu – grafika, texty, médiá
 • Podporné a štrukturálne prvky – boxy, stĺpčeky, rastre
 • Pravidelné a nepravidelné zarovnávanie objektov
 • Okraje layoutov a priestor medzi stránkami

AKR2: Grafický design: DTP grafika a layout

Adobe InDesign I.+II. – rozšírený softvérový tréning

ZAČÍNAME

O programe InDesign / Quark / Publisher
Užívateľské rozhranie a panel nástrojov
Vytvorenie a nastavenie dokumentu
Tvorba a správa pracovných plôch
Uloženie natívneho dokumentu

NÁSTROJE PRE ORGANIZÁCIU OBSAHOV V DOKUMENTE
Koncepcie práce s rozkresmi a layoutovaním
Práca s pravítkami a jednotkami
Nastavenie stĺpcov a mriežok dokumentu
Účiaria a vodítka – základné, dočasné, smart
Predvoľby aplikácie a dokumentu

PRÁCE S TEXTOM
O textových rámčekoch
Písanie, vkladanie a import textu
Formátovanie textu – znaky
Formátovanie textu – odstavce
Vytváranie odstavcových a znakových štýlov
Odrážky a zoznamy
Medzery – medzipísmenové, medzislovné
Prestrkanie, riadkový preklad
Ďalšie typografické atribúty pre znaky aj odstavce
Špeciálne typografické znaky – značky, pomĺčky, medzery

TABUĽKY
Vkladanie tabuliek
Nastavovanie vlastností tabuliek a buniek
Ukladanie štýlov tabuliek

PRÁCE SO STRÁNKAMI
Prehľad panelu Stránky
Vkladanie a odstraňovanie stránok
Zmena veľkosti stránok
Číslovanie stránok
Predlohy stránok a koncepcie
Vytváranie a aplikovanie predlôh stránok

UMIESTŇOVANIE EXTERNEJ GRAFIKY
O rastrovej a vektorovej grafike
Princípy kontajnerovej sadzby v InDesigne
Vkladanie fotografií na stránky
Vkladanie ilustrácií a vektorovej grafiky
Vkladanie dokumentov PDF
Panel Väzby

KRESLENIE A VYFARBOVANIE
Ponuka základných tvarov
Základy kombinovania tvarov
Kreslenie perom a ceruzkou
Vyfarbovanie – ťah a výplň
Práce so vzorníkom a paletou Farby
Práce s prechodmi

ĎALŠIE ÚPRAVY
Aplikovanie efektov na texty a grafiku
Úprava importovanej grafiky v materskej aplikácii – roundtripping
Rozdelenie obsahov do vrstiev – panel Vrstvy
Kombinovanie grafiky a textov – obtekanie
Vkladanie textov na vektorovú cestu
Niektoré užitočné klávesové skratky

DLHÉ DOKUMENTY
Stratégie pre sadzbu dlhých dokumentov
Prelievanie stĺpcových textov
Kapitoly, číslované oddiely
Registre, obsahy, poznámky pod čiarou
Štýly objektov
Knižnice a výstrižky

MOŽNOSTI DIGITÁLNEHO PUBLIKOVANIA DOKUMENTOV (InDesign / Quark)
Interaktívne objekty – navigačné tlačítka
Vkladanie multimédií – audio, video, animácie
Animovanie objektov v dokumente
Prechody medzi stránkami
Panely HTML5 a Flex (Quark)
Export – interaktívne PDF
Export – publikácie HTML5 (InDesign, Quark)
Export digitálnych publikácií pre Android / iOS (Quark)

TLAČ DOKUMENTOV
Príprava dokumentu pre tlač
Panel Kontrola pred výstupom

Adobe Acrobat, Príprava do tlače

 • Čo je to PDF (portable document format)
 • Kontrola dokumentov – obrázky, písma, farby, režimy, priehľadnosti
 • Vytvorenie korektného tlačového súboru zo zdrojovej aplikácie
 • Prepress – kontrola hotového tlačového PDF pred odoslaním do tlačiarne – Adobe Acrobat
 • Print Production – Adobe Acrobat DC – kontrola tlačových dát

Praktická a projektová časť

 • Dlhé dokumenty, layout, sadzba: novinových, časopiseckých, knižných strán (+ šablóny a rozkresy)
 • Komplexný projekt na základe voliteľnej témy

Forma záverečnej skúšky

záverečný test (požadovaná úspešnosť 85 %) + obhajoba záverečnej práce (vytvorených produktov – vizitky, letáku, inzerátu, plagátu, webových obrázkov a reklamného banneru pre sociálne siete, vytvorených na praktickom výcviku).

Študijné materiály

 • interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, podrobné videokurzy k softvérom (slovensky aj anglicky), odborný výcvik
 • >> Prejsť do online učebne

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

Softvérová výbava pre štúdium našich kurzov:

 • ADOBE: Na stránke www.adobe.com vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto. Ako účastníci riadneho štátom akreditovaného štúdia ste oprávnení zakúpiť si študentskú verziu Creative Cloudu za 19,50 € / mesiac, s kompletnou funkcionalitou!  Ušetríte tak až 65% ceny na celý rok!
 • K vzdelávaciemu programu AKR2: Grafický design – DTP grafika a layout, si z aplikácie Creative Cloud stiahnite a nainštalujte programy InDesign a Acrobat Pro.

VIAC INFO: Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk