DigitalDesign.sk je na Slovensku a v Čechách najrozsiahlejší a najkomplexnejší vzdelávací a komunitný portál pre záujemcov o ucelené a kvalitné vzdelávanie sa, alebo dovzdelávanie sa, v počítačovej grafike, digitálnom designe, webdesigne, tvorbe webstránok, interaktívnom designe, motion designe, elearning designe a súvisiacich odboroch. Všetky spomínané oblasti zastrešujeme pod súhrnný pojem DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ. Tvorí ho 6 akreditovaných odborov digitálneho designu, označovaných ako AKR1 až AKR6.

Portál a jeho filozofia vám  umožňujú začať sa vzdelávať ,,od zelenej lúky“ ako úplný začiatočník, alebo si doplniť existujúce zručnosti a špecializácie ich ďalším prehĺbením, rozšírením či novou nadstavbou. Portál zároveň poskytuje koučovacie, poradenské, konzultačné a komunitné služby pre kreatívcov, ako aj podporu v oblasti rozvoja osobných a certifikácie odborných zručností pre ľudí, ktorí chcú pôsobiť alebo už pôsobia v odboroch digitálneho designu a multimédií. Môže byť ideálnym miestom pre vzdelávanie sa napríklad v týchto špecializáciách:

AKR1: Grafik, grafický designer, AKR2: DTP grafik
Na portáli mLEARNING.sk nájdete množstvo teoretických a praktických kurzov pre všetky profesie súčasných alebo budúcich grafikov, grafických designérov, webdesignérov, DTP operátorov, výtvarníkov, kreatívcov a súvisiace profesie. Okrem práce v programoch učíme grafikov aj dizajnérsky myslieť, podrobiť svoje projekty estetickému aj funkčnému rozboru, komunikovať s klientmi atď.

AKR3: Webdesigner a programátor webstránok
Absolvent kurzov webdesignu a tvorby webstránok bude ovládať princípy webového designu, užívateľskú prístupnosť rozhraní a navigácie a pomocou moderných editorov sa naučí navrhovať a vytvárať webové stránky a kompletné sídla s interaktívnymi objektami a multimédiami.

AKR4: UX/UI Interaktívny designer
Interaktívny design je vzrušujúcou kombináciou zručností grafického a multimedálneho designu. Interaktivita a multimédiá sa v digitálnom designe využívajú najmä vo vývoji hier, vo vzdelávaní, tvorbe multimediálnych prezentácií, alebo špeciálnych digitálnych produktov ako sú rôzne užívateľské rozhrania aplikácií, interaktívne kiosky, mapy, navigácie atď.

AKR5: Motion designer / videographer
Samozrejme, k digitálnemu designu patria aj multimédiá. Pohyblivá grafika, špeciálne efekty a videotvorba – to je to, čo dnes hýbe svetom nielen na webstránkach, ale aj na sociálnych sieťach. Preto sme nenechali nič na náhodou a v rámci zručností digitálneho designera si môžete absolvovať aj tento akreditovaný vzdelávací odbor.

AKR6: eLearning designer / developer
Ponúkame na Slovensku zatiaľ unikátne vzdelávanie špecialistov pre oblasť vývoja digitálnych vzdelávacích a prezentačných obsahov – tento typ vzdelávania ponúkame najmä lektorom, učiteľom, školiteľom, prezentátorom, personalistom, marketérom a všetkým ostatným, ktorí sa u nás môžu naučiť, ako nasadiť do svojich aktivít rôzne digitálne prostriedky (elearningové kurzy, webináre, elektronické testy, vzdelávacie hry, scenárové aplikácie, interaktívne simulácie…).

Portál vychádza z jednoduchej filozofie – poskytnúť kompletné a profesionálne vzdelávanie a odborné rozvojové aktivity za rozumnú cenu na jednom mieste. Vzdelávacie aktivity a obsahy nášho portálu sú preto štruktúrované do systému AKR1 až AKR6, z ktorých je možné ľubovoľnou kombináciou a vystavať si vzdelávací program doslova na mieru (s výnimkou akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré majú pevnú modulárnu štruktúru s predpísaným povinným učivom).

Ak sa pýtate, na akých princípoch a víziách vznikol portál digitaldesign.sk, jedným z dominantných motívov je pochopenie skutočnosti a faktu, že dnes už nestačí poskytovať jednotématické kurzy typu InDesign začiatočník, InDesign pokročilý a podobne (poskytujeme aj tie, ale len doplnkovo). Dnešný grafik a designer musí byť človekom omnoho multifunkčnejším a oveľa viac a komplexnejšie pripraveným do praxe. Problémom by nebolo technické a didaktické zlúčenie viacerých kurzov do jedného a vytvorenie širokých vzdelávacích programov – to zvládne každá vzdelávacia inštitúcia.  Problémom by bolo nastavenie cien týchto aktivít, vzhľadom k možnostiam záujemcov o kurzy. Skrátka – klasické kurzy by sa buď nesmierne predražili pre účastníka, alebo naopak, boli neefektívne pre organizátora. Do hry vstupuje ešte jedna skutočnosť, že dnes sa už hromadné kurzy nerealizujú ani zďaleka tak bežne ako predtým. Dnes sú úplne bežné aj individuálne termíny.

Vzdelávacie programy a filozofia vzdelávania

Všetky spomínané faktory a snaha o modernizáciu vzdelávania nás motivovali k tomu, aby sme vyvinuli efektívne a moderné kombinované vzdelávacie programy, ktoré pokryjú komplexné témy, budú za rozumnú cenu, budú akreditované a ušetria účastníkom kopec času, cestovania, peňazí a námahy. A takým je digitaldesign.sk. Skrátka – účastníci nastúpia do termínu, obdržia prihlasovacie údaje do vzdelávacieho systému a v úvodnej (prípravnej) časti kurzu sa učia doma z multimedálnych kurzov všetky základy, teórie, ukážky a podobne. Takto pripravení sa následne zúčastnia klasického prezenčného vzdelávania v učebni (alebo verzie online naživo), kde sa rozoberajú pokročilejšie témy, riešia zadania, úlohy, príklady, ktoré postupne vyústia do uceleného záverečného praktického projektu na zvolenú tému, alebo zameranie. Vzdelávanie má aj konceptuálny rozmer – účastníci sa učia pracovať a napredovať samostatne a  byť spôsobilí nachádzať riešenia vzniknutých problémov a výziev, ak vyvstanú. Sú zapájaní do spoluzodpovednosti za výsledky vzdelávania.

Osobný a profesný rozvoj – trvalo učiaci sa profesionáli

Koncepty vzdelávania sme rozšírili aj o ďalší rozmer – osobný a profesný rozvoj grafikov, koučingové aktivity, poradenstvo, konzultácie, doškoľovacie aktivity, komunitný klub a podobne. To všetko v rámci nového moderného konceptu vo vzdelávaní dospelých – takzvaní trvalo učiaci sa profesionáli a trvalo sa učiace organizácie. Nakoniec, naše aktivity prebiehajú v tradičnej, osobne ladenej učebni v malých skupinách, žiadny ,,hromadný veľkoodchov“. Lektor má individuálny prístup, široký kontext a znalosti v odboroch, ktoré vám odovzdáva.

Podporujeme štandardy kvality a akreditácie

Vybudovaním tohto portálu sme chceli jednak posunúť naše vlastné dlhoročné vzdelávacie aktivity na novú úroveň, ale zároveň chceme prispieť aj k celkovému skvalitneniu vzdelávania digitálnych designérov zo všetkých odborov. 

K rôznym oblastiam ďalšieho vzdelávania na Slovensku dnes patria už aj systémy štandardizácie a overovania kvality vzdelávania. Myslíme si, že tento veľmi užitočný trend by nemal obísť ani profesie grafiky a digitálneho designu. Zatiaľ jediným štandardom, pomocou ktorého je možné overovať kvalitu vzdelávania v designérskych odboroch v ďalšom vzdelávaní, je akreditácia MŠ SR.

Akreditovať je dnes možné najmä ďalšie odborné doplňujúce, rozširujúce alebo prehlbujúce špecializácie podľa zákona o Celoživotnom vzdelávaní 568/2009. Naše akreditácie sme poprvýkrát získali ešte v roku 2008. V rámci reakreditácie v roku 2017 a najnovšie aj 2022 sme rozšírili dovtedajšie odbory AKR1 Grafický design – reklamná a propagačná grafika , AKR2 Grafický design – DTP grafika a layout, AKR3 Webdesign a tvorba webstránok a AKR4 UX,UI design – Interaktívne aplikácie a animácie o ďalšie dva odbory AKR5 Motion design – animovaná grafika, efekty a videotvorba a AKR6  eLearning design.

Z uvedených akreditovaných odborov je následne možné vybrať si voliteľnú štvoricu odborov a absolvovať ju formou semestrálneho študijného programu Digitálny design a multimédiá, prípadne ešte rozšírenejší, celoročný dvojsemestrálny program s ročníkovou praxou Digitálny design a multimédiá + ROČNÍKOVÝ SEMESTER PRAXE + CERTIFIKÁCIA – ročné dvojsemestrálne štúdium.

Výber programu je plne na vás!

Pre viac informácií nás v prípade potreby kontaktujte:
INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@digitaldesign.sk

Be the first to comment

Leave a Reply