mLearning.sk | DigitalDesign.sk | DigitalMedia.sk je na Slovensku najrozsiahlejší a najkomplexnejší vzdelávací  portál pre záujemcov o akreditované kvalifikačné alebo rekvalifikačné vzdelávanie sa (alebo dovzdelávanie) sa v odboroch digitálneho designu, (Grafický design, DTP grafika, Webdesign, UX/UI a interaktívny design, Motion design, eLearning design alebo najnovšie aj AI design). Všetky spomínané oblasti zastrešujeme pod súhrnný pojem a vzdelávací program DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ. Tvorí ho 7 akreditovaných odborov digitálneho designu, označovaných prefixom ako AKR1 až AKR7, z ktorých si môžete nakombinovať ľubovoľný program podľa vlastných predstáv.

Jednotlivé vzdelávacie odbory sú koncepčne zostavené tak, aby vám umožňovali začať sa vzdelávať ,,od zelenej lúky“ ako úplný začiatočník, alebo si doplniť existujúce zručnosti a špecializácie ich ďalším prehĺbením, rozšírením, či novou odbornou nadstavbou. Každý odbor sa zameriava na zvládnutie jeho konkrétnych špecifík z pohľadu designéra, ktorý vytvára pre svojho klienta produkty reklamného, propagačného a marketingového charakteru v každej danej oblasti digitálneho a multimediálneho designu. Rovnomerne rozdeľujeme pozornosť medzi teoretické zvládnutie odborov (princípy designu, designérske rozbory) a praktickú tvorbu v profesionálnych kreatívnych programoch – predovšetkým v ucelenom profesionálnom prostredí Adobe Creative Cloud. Výstupná hĺbka špecializácií z odborov je: pokročilí (II.).

mLearning.sk teda môže byť ideálnym miestom pre vzdelávanie sa napríklad v týchto špecializáciách:

AKR1: Grafik, grafický designér,

Odbor AKR1: Reklamná a propagačná grafika – je základným designérskym odborom a ,,povinnou výbavou“ každého budúceho grafika a designéra, výtvarného kreatívca (paintera, ilustrátora) alebo neskorších špecializovaných designérov. Absolventi AKR1 sa naučia vytvárať prakticky akékoľvek bežné tlačové produkty reklamnej a propagačnej grafiky pre tlač, produkčnú oblasť a grafiku pre sociálne médiá a reklamné obrazovky. Okrem práce v programoch sa naučia aj všetky teórie počítačovej grafiky, grafického designu, typografie, farieb a ako tieto vedomosti previesť do praxe formou designérskych rozborov – teda ako designérsky myslieť a vidieť, ako podrobiť svoje projekty estetickému aj funkčnému rozboru, komunikovať s klientmi, nastaviť cenotvorbu atď.
AKR1 Grafický design – reklamná a propagačná grafika,

AKR2: DTP grafik

Odbor AKR2: DTP grafika a layout – je vnútorne a obsahovo úzko previazaný s odborom AKR1 a tvoria akýsi spoločný tandem v základných oblastiach grafiky a grafického designu. Zatiaľ čo v odbore AKR1 pripravuje absolvent bežné reklamné a propagačné materiály menšieho rozsahu, DTP grafik sa špecializuje na tzv. sadzbu dlhých dokumentov, pri ktorých sa (často dávkovo) spracúva veľké množstvo textu, obrázkov a inej grafiky, na stránkach DTP editora. DTP grafik preto potrebuje v rozšírenej forme rozumieť princípom layoutu, designérskej mriežky, typografii, sadzbe a prepressu.
AKR2 Grafický design – DTP grafika a layout,

AKR3: Webdesignér a programátor webstránok
Odbor AKR3: Webdesign a tvorba webstránok – je špecializačným odborom digitálneho designu. Implementuje teoretické vedomosti zo základných grafických designérskych odborov a rozširuje ich o oblasť špecializovaného navrhovania a publikovania – pre webovú stránku.  Absolvent odboru Webdesign a tvorba webstránok teda bude ovládať špecifiká a princípy webového designu, užívateľskú prístupnosť rozhraní webových stránok a pomocou editorov na tvorbu webstránok v jazykoch HTML5 a CSS3 + frameworkov Bootstrap a jQuery sa naučí prakticky vytvárať responzívne webové stránky a webové sídla s interaktívnymi objektami a multimédiami.
AKR3 Webdesign a tvorba webstránok,

AKR4: UX/UI – Interaktívny designér
Odbor AKR4: UX/UI design – interaktívne animácie a aplikácie, so zameraním na interaktívny reklamný design, je vzrušujúcou kombináciou sveta grafického, multimediálneho a dotykoveho designu. Absolvent navrhuje vizuálne prototypy a následne z nich vytvára plne funkčné (interaktivne a animované) rozhrania digitálnych produktov. Uvedené postupy sa v praxi využívajú skutočne široko – od tvorby jednoduchých animovanych reklamných bannerov, cez vývoj herného či edukativneho obsahu,  multimediálnych prezentácií, až po špeciálne digitálne produkty ako sú rôzne užívateľské obrazovky, infokiosky, mapy, navigácie, displeje, samoobslužné dotykové obrazovky atď. To všetko s behovým výstupom pre web, video, či natívne mobilné aplikácie.
AKR4 UX,UI design – Interaktívne animácie a aplikácie,

AKR5: Motion designer / Videographer
Samozrejme, k digitálnemu designu patria aj multimédiá. Odbor AKR5: Motion design – pohyblivá grafika, efekty a videotvorba – je to, čo sa dnes hýbe nielen na webstránkach, ale aj na sociálnych médiach, či reklamných obrazovkách. Preto sme nenechali nič na náhodou a v rámci zručností vizuálneho designéra si môžete absolvovať aj tento multimediálny akreditovaný vzdelávací odbor, aby ste sa naučili vytvárať videoreklamy či pohyblivé reklamy s vystupom pre web, sociálne médiá, TV a reklamné obrazovky.
AKR5 Motion design – pohyblivá grafika, efekty a videotvorba,

AKR6: eLearning designer / Developer
Ponúkame na Slovensku zatiaľ unikátne vzdelávanie špecialistov pre oblasť vývoja digitálnych vzdelávacích a prezentačných obsahov – v odbore AKR6: eLearning design –  návrh a vývoj digitálnych vzdelávacích obsahov. Tento typ vzdelávania ponúkame najmä lektorom, učiteľom, školiteľom, prezentátorom, personalistom, marketérom a všetkým ostatným, ktorí sa u nás môžu naučiť, ako nasadiť do svojich aktivít rôzne digitálne prostriedky (elearningové kurzy, videokurzy, elektronické testy, vzdelávacie hry, scenárové aplikácie, interaktívne simulácie, či znalostné bázy).
AKR6  eLearning design – návrh a vývoj digitálnych vzdelávacích obsahov,

AKR7: AI designer
Nové technológie umelej inteligencie priniesli v poslednom období nebývalé možnosti aj pre vizuálnych kreatívcov. AI designér sa na odbore AKR7: AI design – digitálna tvorba tzv. generatívneho obsahu pomocou umelej inteligencie, naučí pracovať jednak na úplne nových platformách pre vytváranie vizuálneho obsahu pomocou umelej inteligencie a zároveň spozná nové AI dialógy a funkcie v osvedčených kreatívnych programoch balíka Creative Cloud (Photoshop Illustrator, InDesign, Premiere Pro, AfterEffects).
AKR7: AI design – digitálna tvorba pomocou umelej inteligencie,

Koncept vzdelávania

Vzdelávací program Digitálny design a multimédiá vychádza z jednoduchej filozofie – poskytnúť ucelené modulárne odborové vzdelávanie za rozumnú cenu, na jednom mieste a podľa vlastného výber z odborov AKR1 až AKR7. Reagujeme tak na požiadavky trhu práce a reálnej praxe – dnešný grafik a designér totiž musí byť z hľadiska záberu svojej odbornosti omnoho multifunkčnejším a oveľa komplexnejšie pripraveným do praxe, než kedykoľvek predtým. Pracovné a výrobné prostredie k tomuto účelu ponúka práve Adobe Creative Cloud, ktorý je robustnou digitálnou kreatívnou ,,fabrikou“ s množstvom programov a služieb. Súčasný grafik a designér plynulo prechádza medzi nimi podľa potreby, aby vedel vytvoriť pre svojho klienta prakticky čokoľvek… Je to na prvý pohľad vizionárska méta, ale dá sa prakticky dosiahnúť. Preto rátajte s tým, že vzdelávanie na našich odboroch je náročné, čaká nás kopec práce a veľa učenia, ale aj dobrá nálada a kreativita )))

Koncept realizácie

Starostlivo sme pripravovali aj koncept realizácie vzdelávacích programov. Naša akreditácia nám umožňuje tzv. viacformovú formu vzdelávania – teda prezenčne v učebni, prezenčne online a dištančne. Ich kombináciu využívame v maximálne možnej miere. Účastníci teda nastúpia do termínu, obdržia prihlasovacie údaje do vzdelávacieho systému a v úvodnej (prípravnej) časti kurzu sa učia doma z multimediálnych kurzov všetky základy, teórie, ukážky a podobne. Takto pripravení (na spoločnú štartovaciu čiaru) sa následne zúčastnia klasického prezenčného vzdelávania v učebni (alebo verzie online naživo), kde sa rozoberajú pokročilejšie témy, riešia zadania, úlohy, príklady, ktoré postupne vyústia do uceleného záverečného praktického projektu na zvolenú tému, alebo zameranie. Účastníci sa súbežne s odbornou kvalifikáciou učia aj pracovať a napredovať samostatne a  byť spôsobilí nachádzať riešenia vzniknutých problémov a výziev, ak vyvstanú. Takisto sú zapájaní aj do spoluzodpovednosti za výsledky vzdelávania.

Podporujeme štandardy kvality a akreditácie

Vybudovaním tohto portálu sme chceli jednak posunúť naše vlastné dlhoročné vzdelávacie aktivity na novú úroveň, ale zároveň chceme prispieť aj k celkovému skvalitneniu vzdelávania digitálnych designérov zo všetkých odborov. Naše odbory digitálneho designu sú akreditované MŠ SR.

Prejdite si teda všetky možnosti štúdia v sekcii Prehľad a možnosti štúdia a vyberte si ten svoj program!

ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Jaroslav Verlík
INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@mlearning.sk, www.digitaldesign.sk
WEB: www.mlearning.sk, www.digitaldesign.sk

Be the first to comment

Leave a Reply