mLearning.sk | DigitalDesign.sk je na Slovensku najrozsiahlejší a najkomplexnejší vzdelávací a komunitný portál pre záujemcov o ucelené kvalifikačné vzdelávanie sa alebo dovzdelávanie sa v odboroch digitálneho designu, (Grafický design, DTP, Webdesign, UX/UI design, Motion design, eLearning design alebo najnovšie AI design). Všetky spomínané oblasti zastrešujeme pod súhrnný pojem DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ. Tvorí ho 7 akreditovaných odborov digitálneho designu, označovaných ako AKR1 až AKR7.

Portál a jeho filozofia vám  umožňujú začať sa vzdelávať ,,od zelenej lúky“ ako úplný začiatočník, alebo si doplniť existujúce zručnosti a špecializácie ich ďalším prehĺbením, rozšírením či novou odbornou špecializačnou nadstavbou. Rovnomerne rozdeľujeme pozornosť medzi teoretické zvládnutie špecifík jednotlivých odborov (designérske rozbory) a praktickú tvorbu v kreatívnych programoch – predovšetkým v ucelenom balíku Adobe Creative Cloud. DigitalDesign.sk teda môže byť ideálnym miestom pre vzdelávanie sa napríklad v týchto špecializáciách:

AKR1: Grafik, grafický designer, AKR2: DTP grafik
Pre všetky profesie súčasných alebo budúcich grafikov, grafických designérov, webdesignérov, DTP operátorov, kreatívcov a súvisiace profesie. Okrem práce v programoch učíme grafikov aj všetky teórie grafiky a grafického designu, typografie, farieb a ako tieto vedomosti previesť do praxe formou designérskych rozborov, ako designérsky myslieť, podrobiť svoje projekty estetickému aj funkčnému rozboru, komunikovať s klientmi, nastaviť cenotvorbu atď.

AKR3: Webdesigner a programátor webstránok
Absolvent kurzov webdesignu a tvorby webstránok bude ovládať špecifiká a princípy webového designu, užívateľskú prístupnosť rozhraní a pomocou moderných editorov na tvorbu webstránok sa naučí navrhovať a vytvárať responzívne webové stránky a kompletné sídla s interaktívnymi objektami a multimédiami.

AKR4: UX/UI Interaktívny designer
UX/UI design je vzrušujúcou kombináciou zručností grafického a multimedálneho designu, so špecifikáciou na rozhrania obrazoviek a aplikácií. Využívajú sa najmä vo vývoji hier, vo vzdelávaní, tvorbe multimediálnych prezentácií, alebo špeciálnych digitálnych produktov ako sú rôzne užívateľské rozhrania webových aplikácií, mobilných aplikácií, interaktívnych animácií ale aj špecializovaných digitálnych produktov ako interaktívne kiosky, mapy, navigácie atď.

AKR5: Motion designer / videographer
Samozrejme, k digitálnemu designu patria aj multimédiá. Pohyblivá grafika, špeciálne efekty a videotvorba – to je to, čo dnes hýbe svetom nielen na webstránkach, ale aj na sociálnych sieťach. Preto sme nenechali nič na náhodou a v rámci zručností digitálneho designera si môžete absolvovať aj tento akreditovaný vzdelávací odbor.

AKR6: eLearning designer / developer
Ponúkame na Slovensku zatiaľ unikátne vzdelávanie špecialistov pre oblasť vývoja digitálnych vzdelávacích a prezentačných obsahov – tento typ vzdelávania ponúkame najmä lektorom, učiteľom, školiteľom, prezentátorom, personalistom, marketérom a všetkým ostatným, ktorí sa u nás môžu naučiť, ako nasadiť do svojich aktivít rôzne digitálne prostriedky (elearningové kurzy, webináre, elektronické testy, vzdelávacie hry, scenárové aplikácie, interaktívne simulácie…).

AKR7: AI designer / multimedia creator
Nové technológie priniesli v poslednom období nebývalé možnosti aj pre kreatívcov. AI designér sa naučí pracovať jednak na úplne nových platformách pre vytváranie vizuálneho obsahu pomocou umelej inteligencie a zároveň spozná nové AI dialógy a funkcie v osvedčených kreatívnych programoch balíka Creative Cloud.

Filozofia portálu

Portál vychádza z jednoduchej filozofie – poskytnúť kompletné a profesionálne vzdelávanie a odborné za rozumnú cenu na jednom mieste. Vzdelávacie aktivity a obsahy nášho portálu sú preto štruktúrované do systému AKR1 až AKR7, z ktorých je možné ľubovoľnou kombináciou si vystavať vzdelávací program doslova na mieru (s výnimkou akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré majú pevnú modulárnu štruktúru s predpísaným povinným učivom a rozsahom).

Ak sa pýtate, na akých princípoch a víziách vznikol portál digitaldesign.sk, jedným z dominantných motívov je pochopenie skutočnosti a faktu, že dnes už nestačí poskytovať jednotématické kurzy typu InDesign začiatočník, InDesign pokročilý a podobne (poskytujeme aj tie, ale len doplnkovo). Dnešný grafik a designer musí byť človekom omnoho multifunkčnejším a oveľa viac a komplexnejšie pripraveným do praxe. Problémom by nebolo technické a didaktické zlúčenie viacerých kurzov do jedného a vytvorenie širokých vzdelávacích programov – to zvládne každá vzdelávacia inštitúcia.  Problémom by bolo nastavenie cien týchto aktivít, vzhľadom k možnostiam záujemcov o kurzy. Skrátka – klasické kurzy by sa buď nesmierne predražili pre účastníka, alebo naopak, boli neefektívne pre organizátora. Do hry vstupuje ešte jedna skutočnosť, že dnes sa už hromadné kurzy nerealizujú ani zďaleka tak bežne ako predtým. Dnes sú úplne bežné aj individuálne termíny.

Koncept vzdelávania

Všetky spomínané faktory a úvahy nás motivovali k tomu, aby sme vyvinuli efektívne a moderné kombinované vzdelávacie programy, ktoré pokryjú komplexné témy, budú za rozumnú cenu, budú akreditované a ušetria účastníkom kopec času, cestovania, peňazí a námahy. A takým je DigitalDesign.sk. Skrátka – účastníci nastúpia do termínu, obdržia prihlasovacie údaje do vzdelávacieho systému a v úvodnej (prípravnej) časti kurzu sa učia doma z multimedálnych kurzov všetky základy, teórie, ukážky a podobne. Takto pripravení (na spoločnú štartovaciu čiaru) sa následne zúčastnia klasického prezenčného vzdelávania v učebni (alebo verzie online naživo), kde sa rozoberajú pokročilejšie témy, riešia zadania, úlohy, príklady, ktoré postupne vyústia do uceleného záverečného praktického projektu na zvolenú tému, alebo zameranie. Vzdelávanie má aj konceptuálny rozmer – účastníci sa učia pracovať a napredovať samostatne a  byť spôsobilí nachádzať riešenia vzniknutých problémov a výziev, ak vyvstanú. Sú zapájaní do spoluzodpovednosti za výsledky vzdelávania.

Semestrálne vzdelávacie programy – www.digitaldesign.sk

Akreditovať je dnes možné najmä ďalšie odborné doplňujúce, rozširujúce alebo prehlbujúce špecializácie podľa zákona o Celoživotnom vzdelávaní 568/2009. Naše akreditácie sme poprvýkrát získali ešte v roku 2007. V rámci povinnej reakreditácie každých 5 rokov sme v rokoch 2012, 2017 a najnovšie aj 2022  rozšírili dovtedajšie odbory AKR1 Grafický design – reklamná a propagačná grafika , AKR2 Grafický design – DTP grafika a layout, AKR3 Webdesign a tvorba webstránok a AKR4 UX,UI design – Interaktívne aplikácie a animácie, AKR5 Motion design – pohyblivá grafika, efekty a videotvorba,  AKR6  eLearning design. a AKR7 AI design – digitálna tvorba pomocou umelej inteligencie

Dvojsemestrálne ročné štúdium

Z uvedených akreditovaných odborov je následne možné vybrať si voliteľnú štvoricu odborov a absolvovať ju formou semestrálneho študijného programu Digitálny design a multimédiá, prípadne ešte rozšírenejší, celoročný dvojsemestrálny program s ročníkovou praxou Digitálny design a multimédiá + ROČNÍKOVÝ SEMESTER PRAXE + CERTIFIKÁCIA – ročné dvojsemestrálne štúdium.

Výber programu je plne na vás!

Podporujeme štandardy kvality a akreditácie

Vybudovaním tohto portálu sme chceli jednak posunúť naše vlastné dlhoročné vzdelávacie aktivity na novú úroveň, ale zároveň chceme prispieť aj k celkovému skvalitneniu vzdelávania digitálnych designérov zo všetkých odborov. Naše odbory digitálneho designu sú akreditované MŠ SR.

Pre viac informácií nás v prípade potreby kontaktujte:
INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@digitaldesign.sk

Be the first to comment

Leave a Reply