Akreditovaný komplexný odborný kurz, na ktorom sa oboznámite s pravidlami a princípmi grafického designu a zásadami navrhovania a spracovávania reklamnej a propagačnej grafiky ako sú napríklad reklamné tlačoviny, letáky, inzercia, vizitky, oznámenia, veľkoplošné tabule, polepy, bilboardy a mnoho ďalších printových materiálov. Súčasťou kurzu sú aj designérske rozbory a budovanie zručnosti práce v programoch Adobe Illustrator, Photoshop (alternatívne aj dvojice CorelDraw / Corel PhotoPaint, prípadne aj Affinity Designer / Photo).

Základné informácie o kurze

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná (prezenčne + live + online učebňa)
 • PREZENČNE v učebni (praktické projekty, dizajnérske rozbory, tipy a triky, otázky a odpovede),
 • LIVE – online stretká prezenčne (konzultácie a pokročilé témy, naživo, výklad, diskusia, zdieľanie obrazoviek),
 • LMS – kurzy online v online učebni (prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie, videokurzy) – kompletné prehľady predmetov a kurzov – Vstup do online učebne.
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania
Cieľová skupina
 • Osoby so záujmom o získanie odbornosti a praktických zručností vo zvolenej oblasti digitálneho dizajnu a multimédií – navrhovanie a tvorba grafických produktov v reklamnej a propagačnej grafike
Požadované vstupné vzdelanie
 • Minimálne SŠ vzdelanie, práca s PC
 • Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov
Profil absolventa
 • Absolvent modulu je schopný samostatne navrhovať najrôznejšie grafické tlačoviny v reklamnej oblasti a pripravovať ich pre profesionálnu komerčnú tlač.
Metódy a formy vzdelávania
 • teoretická predpríprava v online učebni,
 • štartovacie aj pokročilé softvérové výcviky v online učebni,
 • výklad a praktický nácvik osobne v učebni alebo online naživo,
 • projekty a zadania (kombinovane),
 • pokročilé témy a techniky, diskusia (kombinovane).
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

 CENY A FORMY VZDELÁVANIA:

 • Prezenčne: 328 €, kombinované vzdelávanie – učebňa Košice + LIVE + LMS
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania
Rozsah kurzu:  48,00 hodín / 2-4 týždne (podľa intenzity stretiek) Vypísanie termínov: verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu, na mieru. Možnosť ďalšej odbornej nadstavby: áno, kurzy AKR2, AKR3, alebo AKR4 Zľavy za viac odborov: áno, dohodou

VIAC INFORMÁCIÍ:

Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk
Časový rozpis priebehu vzdelávania
 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety – dištančne LMS
 • 2. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciach – prezenčne, 2x  týždenne po 8 vyuč. hodín
 • 3. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne, 2x  týždenne po 8 vyuč. hodín
 • 4. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce
Poznámka: časový rozpis je prispôsobovateľný individuálnym požiadavkám účastníkov pri dohode celej skupiny.

Učebné osnovy a plány

AKR0: Teórie počítačovej grafiky a odborov dizajnu (povinný prípravný):

Úvod do počítačovej grafiky – 4 hod., z toho 3 hod. dištančne a 1 hod. prezenčne
 • Základné pojmy a rozhľad v odbore
 • Vektorová a bitmapová grafika (princípy, výhody, použitie)
 • Farebné režimy RGB a CMYK
 • Formáty súborov – pre tlač, web
Teória grafického dizajnu – 6 hod., z toho 5 hod. dištančne a 1 hod. prezenčne
 • Čo je to grafický dizajn
 • Dizajn a vedomie jednotlivca – biologické, kultúrne, sociologické aspekty
 • Interakcia s okolím – podnet, reakcia, asociácie
 • Prvky a ich vlastnosti – farba, tvar, velkosť, povrch, symetria
 • Zámerné vytváranie prvkov a ich vzťahov – grafický dizajn
 • Základné kamene dizajnu – čiary, rámčeky, rástre, spád, prázdny priestor
 • Pracovné nástroje digitálneho dizajnéra – mriežky, vodítka, pravítka, stĺpce
 • Základné pravidlá dizajnu – jednota, rytmus, účelnosť, prehľadnosť, vizuálna navigácia
Písmo, typografia, layout – 4 hod., z toho 2 hod. dištančne a 2 hod. prezenčne
 • Sadzba, písmo a zlom
 • Písmo a anatómia
 • Písmo – základné pojmy
 • Fonty a ich delenie
 • Základné typografické prvky a pravidlá
Farby a psychológia farieb – 2 hod., z toho 2 hod. dištančne a 0 hod. prezenčne
 • Farba vo fyzike
 • Viditeľné spektrum
 • Odraz svetla a vnímanie farieb
 • Miešanie farieb
 • Farebný priestor RGB a CMYK
 • Model HSV, LAB a ďalšie
 • Farby a bitový zápis
 • Delenie farieb
 • Farebný kruh a vlastnosti farieb
 • Vnímanie a delenie farieb
 • Farebné harmónie
 • Psychologické pôsobenie rôznych farieb

AKR1: Grafický dizajn: reklamná a propagačná grafika

Adobe Illustrator – podrobný tréning (I.+II.+III.) /alternatívne: CorelDRAW / Affinity Designer 12 hod., z toho 8 hod. prezenčne a 4 hod. dištančne
ZAČÍNAME V ILLUSTRATORE – Rozhranie Illustratora: Príkazy a nástroje – Rozhranie illustratora: Panely a pracovné plochy – Vytvorenie a uloženie prvého dokumentu – Kresliace plátna (Artboards) a práca s nimi – Základné ovládanie dokumentu – lupa, navigátor, ručička – Nástroje Výber, Priamy výber, Kúzelná palička, Laso – úvodné oboznámenieZÁKLADY KRESLENIA V ILLUSTRATORE – Základná pojmológia v Illustratore – Vytváranie jednoduchých ciest a režimy vyberania – Spájanie ciest – Ponuky nástrojov Základných tvarov – Jednoduché vyfarbenie objektov – výplň, ťah – Vytváranie skupín z objektov – Režim izolácie – práce vnútri skupiny objektov – Zarovnávanie objektov pomocou panelu Zarovnanie – Používanie vodítok a mriežok k rozvrhom – Inteligentné vodítka VYTVÁRANIE VLASTNÝCH TVAROV ZO ZÁKLADNÝCH TVAROV – Vytváranie objektov pomocou paletky Cestár – Režimy tvarov – Orezová cesta, Zložená cesta, Spojiť, Zjednotiť, Zoskupiť – Vytváranie tvarov pomocou funkcie Živá vektorizácia KRESLENIE NÁSTROJMI PERO A CERUZKA – Predstavenie nástrojov Pero – Vytváranie rovných a zakrivených čiar – rohové body – Vytváranie kriviek – kotevné body a úsečky – Kombinácie úsečiek a kriviek, výber a úprava ciest pomocou Priamy výber – Prevod rohových a kotevných bodov, odstraňovanie a pridávanie bodov pomocou Pera – Kreslenie ceruzkou – Nastavenia vlastností nástroja ceruzka – Vyhladzovanie čiar pomocou nástroja vyhladenie – Základy vyfarbovania a výplne čiar a objektov TRANSFORMÁCIE A DEFORMÁCIE OBJEKTOV – Zmena veľkosti objektov na ploche – Zmena veľkosti pomocou matematických metód – panel Transformácie – Práce s ponukou príkazov Transformovať: Zrkadlenie, Otáčanie, Deformovanie, – Skosenie, Prevracanie – Práca s efektom Transformovať a nástrojom Ľubovoľná transformácia VYFARBOVANIE – Farebné režimy CMYK a RGB – Základné princípy vyfarbovania pomocou panelov Farby a Vzorník – vytváranie a ukladanie vlastných farebných políčok – Dialógové okno Výber farby – Dostupné knižnice vzorníkov v Illustratore – Vytváranie skupín farieb – Panel Výber farieb (Color Guides) – Úprava farieb v kresbe – Maľovanie prechodmi a vzormi – Vytváranie vlastných vzorov – Vyfarbovanie grafiky pomocou funkcie Živá maľba – Panel Kuler – Prefarbovanie grafiky (variácie) pomocou panelu Prefarbenie (Recolor artwork) PRÁCE S TEXTOM – O textoch v Illustratore -prehľad možností a funkcií – Vytváranie bodového textu – Vytváranie textu v ploche (textový kontajner) – Zoznámenie sa s tokom textov – Nástroj Zvislý text – Nástroj Text na ceste – Základné úpravy textu – vyfarbovanie, formátovanie – Sadzba textov v Illustratore – predstavenie ponuky príkazov Voľby textu na ploche – Stĺpcová sadzba v Illustratore – Pokročilé typografické možnosti pri práci s textami – Vytváranie odstavcových a Znakových štýlov a práca s nimi – Kopírovanie vlastností textu a aplikovanie na iný text – Obtekanie textu okolo objektu na ploche – Vytváranie obrysov z textov – Niektoré efekty a práce s textami – pokrivenie obálkou, efekty štýlov, transformácie VRSTVY – Koncept práce a organizácie obsahov pomocou vrstiev – Vytváranie vrstiev a podvrstiev – Vytváranie skupín vrstiev – Zobrazovanie, skrývanie, zamykanie a presúvanie vrstiev v poradí – Vyberanie objektov pomocou panelu Vrstiev – zacieľovanie – Zlučovanie a izolovanie vrstiev PRECHODY – Panel Prechody a Nástroj Prechod – Tipy prechodov – Vytváranie prechodov kreslením v ploche – Práce s prechodmi v paneli Prechod pomocou bežcov – Aplikácia prechodu na niekoľko objektov – Vytvorenie plynulého farebného prelínania MAĽOVANIE, STOPY – Štetec a jeho nastavenia – predvoľby – Štetec Bol brush – Aplikovanie stopy na ťah štetca pomocou panelu Stopy – Knižnice stôp – Kreslenie a úprava ciest pomocou Štetca – Aplikácia rozsievacích stôp na cesty – Zmena farebných vlastností stôp – Používanie kaligrafických stôp – Používanie stôp so vzorkami – Efekty ponuky Kliky-háky – Vytváranie a ukladanie vlastných stôp SYMBOLY – Koncept a princíp symbolov v Illustratore – Panel Symboly a vytváranie instancií – Knižnice symbolov – Zrušenie väzby na symbol – Úprava symbolov – Ukladanie vlastných symbolov do knižníc – Symboly pre aplikáciu Flash CS5.5 EFEKTY – O efektoch Illustratora a Photoshopu – Aplikovanie efektov na existujúci objekt – galéria Efektov – Úprava nastavení efektov – Úpravy objektu pomocou efektov Pokriviť – 3D efekty v Illustratore – Obkrúžiť, Vytlačiť a skosiť – Mapovanie symbolu na objekt 3D – mapovanie obrázkov Photoshopu PANEL VZHĽAD A ŠTÝLY – Sila a výhody panelu Vzhľad – Úprava existujúcich vlastností a efektov objektu v paneli Vzhľad – Pridávanie nových vlastností v paneli Vzhľad – Pridávanie duplikovaných ťahov a výplní – Používanie grafických štýlov – Vytvorenie a uloženie grafického štýlu v paneli Grafické štýly – Práce v paneli Grafické štýly KOMBINOVANIE VEKTOROVEJ GRAFIKY S BITMAPAMI – O základných princípoch vektorových a bitmapových grafík – Vkladanie súborov JPG a Photoshopu do dokumentu v Illustratore – Vkladanie dokumentov iných formátov (PDF) – Maskovanie a orezávanie bitmapových grafík – Úprava masiek, vytváranie zložitých ciest a masiek krytia – Kombinovanie kresieb, obrázkov a textov – sadzba a koláže v Illustratore ILLUSTRATOR A INÉ APLIKÁCIE – Export a import súborov formátu Adobe Illustrator a Photoshop – Úprava naviazaných dokumentov a objektov – panel Väzby – Integrácia Illustratora s aplikáciou Flash CC – Vkladanie natívnych súborov Illustratora do programu InDesign CC PRÍPRAVA GRAFIKY PRE TLAČ A WEB – EXPORT – Princíp tlače a tlačových zariadení – Proces zlučovania grafiky v Illustratore počas prebiehajúceho exportu – Rastry, farby a priame farby – Zlučovanie grafík a zlučovanie priehľadnosti – Rastrovanie efektov Illustratora počas tlačovej úlohy – Farebné výťažky a pretlač – Dialógové okno Tlač v Illustratore – Tlač do formátov EPS, PS, PDF – Princípy optimalizácie grafiky pre web – Webové formáty obrázkov a výber vhodného formátu pre rôzny typ grafiky – Dialógové okno Uložiť pre web a zariadenia (Save for web and device) – Export webovej grafiky Praktické projekty:
 • Reklamné a propagačné grafické materiály: vizitka, leták, inzerát, veľkoplošná tabuľa, firemný prospekt, webový baner, alebo potlač CD/DVD a pod.
Adobe Dimension CC – doplnková aplikácia – základný tréning (I.) 2 hod., z toho 1 hod. prezenčne a 1 hod. dištančneČo je Adobe Dimension CC Rozhranie aplikácie – základný prehľad a funkcie Umiestňovanie 3D modelov predmetov do scény Aplikovanie textúr a materiálov z knižnice Dimension Import a aplikovanie externej grafiky na predmety v scéne Vytváranie vizualizácií a branding predmetov.
Adobe Photoshop – podrobný tréning (I.+II.+III.) /alternatívne: Corel PHOTO-PAINT / Affinity Photo 8 hod., z toho 6 hod. prezenčne a 2 hod. dištančne
Vytvorenie prvého dokumentu – základné nastavenia Rozhranie aplikácie – základný prehľad Ponuky nástrojov a ponuky príkazov – prehľad Panely a práce s nimi Tvorba a správa pracovných plôchZákladné práce s dokumentom a obrázkami Prehľadávanie a správa fotografií pomocou Adobe Bridge Otvorenie fotografie alebo existujúceho dokumentu .psd Základné parametre obrázku – formát, rozmer, rozlíšenie, objem Bitová hĺbka, farebný režim CMYK / RGB Základné transformačné úpravy obrázku – orez, otočenie, vyrovnanie, perspektíva Základné charakteristiky obrázku – jas, kontrast, farba Tónové vyrovnanie svetiel a tieňov pomocou Úrovne a Krivky Riešenie problémov s lokálnymi tónovými vadami obrázku Úpravy farebnosti a ladenia obrázku – Odtieň a sýtosť, Filtre, VariácieVýbery Práce s nástrojmi na Výber – Obdlžník, Elipsa Výbery od ruky – Kúzelná palička, Rýchly výber Nástroje Lasa Vytváranie výberov pomocou Pera – cesty Kombinovanie nástrojov a techník vyberania Funkcie dolaďovania výberov – Refine edges Inverzia výberu ako kreatívna technika Ukladanie výberov do nových vrstiev Ukladanie výberov a ciestPráce s vrstvami Koncept práce s vrstvami v paneli Vrstvy Vytváranie a duplikovanie vrstiev Zviditeľňovanie, Zamkýnanie vrstiev Štýly vrstiev a ich aplikovanie Režimy prelínaní Nedeštruktívna úprava obrázkov Princípy a koncepty práce Špeciálne Vrstvy úprav Masky vrstiev Spätná úprava a doúprava vykonaných krokov Základy koláže a fotomontáže Kombinovanie rastrových obrázkov v projekte Photoshopu Manipulácia s textami a import vektorovej grafiky do Photoshopu – Smart objects Vytváranie vektorových tvarov vo Photoshope – základné geometrické tvary Panel Iné tvary, knižnice Tvarov Využitie maskovacích techník, komponovania a inteligentných postupov Práce s textami Pridávanie textových objektov do obrázkov Formátovanie textov – panely Znak a Odstavec Štýly vrstiev, aplikované na texty Špecifiká exportu textov z rastrového editora Nástroje pre maľovanie a grafické štýly Nástroj štetec vo Photoshope Nástroj Umelecký štetec histórie Nastavenie vlastností štetcov Knižnice stôp štetcov Možnosti vytvárania vlastných štetcov Panel Grafické štýly Retušovanie obrázkov a objektov v nich Retušovacie nástroje a techniky -Healing brush, Klonovacie razítko, Záplata Nástroje pre lokálne dolaďovanie a korekcie – nástroje Sýtosť, Rozmazanie Nástroje pre lokálne dolaďovanie a korekcie – nástroje Zosvetlenie, Stmavenie Guma a nástroje na odstraňovanie pozadia Retuš v praxi – vyhladzovanie a korekcie pokožky, odstraňovanie vád, odstraňovanie objektov z obrazu, klonovanie a prenos textúra atď. Digitálna chirurgia Možnosti kompozičných rekonštrukcií obrazu a jeho partií – úprava úsmevu, zväčšenie /zmenšenie očí a iných partií tela, odstraňovanie tukových previsov Export obrázkov Ukladanie vo formáte .psd – výhody Ukladanie do formátov pre tlač – špecifiká PDF z Photoshopu Export a optimalizácia obrázkov pre web – dialógové okno Uložiť pre web Tlač grafiky priamo z Photoshopu Spolupráca a pracovné workflow Photoshopu, InDesignu, Illustratora, Animate a Dreamweaver. Praktické cvičenia a projekty: 10 cvičných príkladov pre zručnosti – výbery, retuše, orezanie, perspektíva, koláž, klonovanie, nastavenie tónov a farieb príprava bitmapových podkladov v rámci záverečných projektov
Príprava do tlače, 4 hodiny, z toho 1 hodina dištančne a 3 prezenčne
 • Čo je to PDF (portable document format)
 • Kontrola dokumentov – obrázky, písma, farby, režimy, priehľadnosti
 • Vytvorenie korektného tlačového súboru zo zdrojovej aplikácie
 • Prepress – kontrola hotového tlačového PDF pred odoslaním do tlačiarne – Adobe Acrobat
Forma záverečnej skúšky:
 • Vedomostný test – požadovaná úspešnosť 75 %
 • Obhajoba vytvorených produktov na praktickom výcviku
 • Diskusia, záver
Doplnkový seminár: Osobné a odborné kompetencie pre profesie grafikov a dizajnérov na dnešnom trhu práce – 1 hod. prezenčne
 • osobné kariérne plány, koučingové aktivity, mentoring – možnosti >> viac info
Študijné materiály
 • interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, podrobné videokurzy k softvérom (slovensky aj anglicky), odborný výcvik
 • >> Prejsť do online učebne
Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):
Skúšobné verzie produktov pre štúdium našich kurzov:
 • ADOBE: Skúšobné verzie produktov  sťahujte na www.adobe.com – vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto a po prihlásení sa doň si stiahnite ako prvú aplikáciu CreativeCloud, v ktorej následne nájdete skúšobné verzie jednotlivých programov podľa zvoleného kurzu a zamerania
 • COREL: sťahujte podľa pokynov zo stránky www.corel.com
 • QuarkXPress: sťahujte podľa pokynov zo stránky www.quarkxpress.com
 • Affinity Designer a Affinity Photo: https://affinity.serif.com/en-us/photo/desktop/
Upozornenie: pred prihlásením sa na kurz alebo na prvom zácvikovom stretku sa poraďte s lektorom, ktoré konkrétne programy si potrebujete stiahnuť! CERTIFIKAT_DTP