Akreditovaný komplexný odborný kurz, na ktorom sa oboznámite s pravidlami a princípmi grafického designu a zásadami navrhovania a spracovávania reklamnej a propagačnej grafiky pre tlač a polygrafiu (vizitky, letáky, plagáty, inzercie, fotosteny, fotopanely, billboardy…), pre produkčné stroje (polepy, nálepky), ale aj pre digitálne obrazovky (reklama pre web a sociálne médiá). Súčasťou kurzu sú aj designérske rozbory a budovanie zručnosti práce v kľúčových programoch Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, spolu s integráciou a nadväznosťou k programom Adobe InDesign a Acrobat Pro. 

INFORMÁCIE

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná, viacformová (PREZEČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE + DIŠTANČNE v online učebni LMS)

 • PREZENČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE – výučba a výklad, nácvik, ukážky, designérske rozbory praktických projektov, tipy a triky, konzultácie, otázky a odpovede,
 • DIŠTANČNE V ONLINE UČEBNI LMS – prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie, podrobné videokurzy) – kompletné prehľady predmetov a kurzov – Vstup do online učebne.
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Profil absolventa

Absolvent je schopný samostatne navrhovať najrôznejšie grafické produkty v reklamnej oblasti a pripravovať ich pre profesionálnu komerčnú tlač, produkčné zariadenia, alebo publikovanie pre web, obrazovky a mobilné zariadenia.

Požadované vstupné vzdelanie

 • Minimálne SŠ vzdelanie, základy práce s PC

Metódy a formy vzdelávania

 • teoretická predpríprava v online učebni,
 • štartovacie aj pokročilé softvérové výcviky v online učebni,
 • výklad a praktický nácvik prezenčne v učebni alebo prezenčne online,
 • projekty a zadania (kombinovane),
 • pokročilé témy a techniky, diskusia (kombinovane).
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Ceny a prihláška

Rozsah a termíny

 • Rozsah kurzu:  48,00 hodín / 2-5 týždňov (podľa intenzity stretiek)
 • Vypísanie termínov: verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu, na mieru.
 • Zľavy za viac odborov: áno, dohodou

Časový rozpis priebehu vzdelávania

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety – dištančne LMS
 • 2. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciách – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 3. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 4. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 5. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobovateľný individuálnym požiadavkám účastníkov pri dohode celej skupiny na úvodnej zácvikovej hodine.

UČEBNÉ OSNOVY A PLÁNY

AKR0: Teórie počítačovej grafiky a odborov designu (povinný prípravný):

Úvod do počítačovej grafiky

 • Základné pojmy a rozhľad v odbore
 • Odbory a špecializácie v digitálnom designe
 • Vektorová a bitmapová grafika – princípy, výhody, použitie
 • Multimédiá – princípy animácie, videa a videosúbory, audio
 • Farebné režimy RGB a CMYK
 • Formáty súborov – pre tlač, web, video, animáciu a audio
 • Softvérová integrácia

Teória grafického designu

 • Čo je to grafický design – definícia, história, súčasnosť
 • Design a vizuálny kód jednotlivca – biologické, kultúrne, sociologické aspekty
 • Interakcia s okolím – podnet, reakcia, asociácie, rozvoj vizuálneho videnia
 • Zámerné vytváranie prvkov a ich vzťahov – designérsky proces a myslenie
 • Prvky na ploche a ich vlastnosti – farba, tvar, velkosť, priestor (nositelia obsahu)
 • Základné kamene designu – čiary, rámčeky, rástre, spád, prázdny priestor (nositelia štruktúry)
 • Pracovné nástroje digitálneho designéra – mriežky, vodítka, pravítka, stĺpce
 • Základné pravidlá designu – jednota, rytmus, účelnosť, prehľadnosť, vizuálna navigácia

Písmo a typografia

 • Písmo – základné pojmy, anatómia
 • Fonty a ich delenie
 • Základné typografické vlastnosti písma
 • Typografické a štylistické alternatívy, glyfy
 • Sadzba textu a druhy sadzby
 • Typografické pravidlá pri sadzbe
 • Niektoré najčastejšie chyby pri práci s písmom, sadzbe a typografii

Kompozícia a layout

 • Layout – príbeh stránky (dvojstránky) a jeho vizuálne rozprávanie
 • Psychológia čítania stránky – hierarchia v kompozícii, vizuálna navigácia
 • Rovnováha a vyváženosť textu a grafiky, rytmus obsahov
 • Juxtapozície – vzťahy objektov v layoute navzájom
 • Hustota sadzby a návrhu – grafika, texty, médiá
 • Podporné a štrukturálne prvky – boxy, stĺpčeky, rastre
 • Pravidelné a nepravidelné zarovnávanie objektov
 • Okraje layoutov a priestor medzi stránkami

Farby a psychológia farieb

 • Farba vo fyzike
 • Viditeľné spektrum
 • Odraz svetla a vnímanie farieb
 • Miešanie farieb
 • Farebný priestor RGB a CMYK
 • Farebné modely HSV, LAB a ďalšie
 • Farby a bitový zápis
 • Delenie farieb
 • Farebný kruh a vlastnosti farieb
 • Farebné témy v digitálnom designe
 • Psychologické pôsobenie rôznych farieb

AKR1: Grafický design: reklamná a propagačná grafika

Adobe Illustrator I.+II. – rozšírený softvérový tréning

ZAČÍNAME

 • Rozhranie: Príkazy a nástroje
 • Rozhranie: Panely a pracovné plochy
 • Vytvorenie a uloženie prvého dokumentu
 • Kresliace plátna (Artboards) a práca s nimi
 • Základné ovládanie dokumentu – lupa, navigátor, ručička
 • Nástroje Výber, Priamy výber, Kúzelná palička, Laso – úvodné oboznámenie

ZÁKLADY KRESLENIA

 • Základná pojmológia v Illustratore
 • Vytváranie jednoduchých ciest a režimy vyberania
 • Spájanie ciest
 • Ponuky nástrojov Základných tvarov
 • Jednoduché vyfarbenie objektov – výplň, ťah
 • Vytváranie skupín z objektov
 • Režim izolácie – práce vnútri skupiny objektov
 • Zarovnávanie objektov pomocou panelu Zarovnanie
 • Používanie vodítok a mriežok k rozvrhom
 • Inteligentné vodítka

VYTVÁRANIE VLASTNÝCH TVAROV ZO ZÁKLADNÝCH TVAROV

 • Vytváranie objektov pomocou paletky Cestár
 • Režimy tvarov
 • Vytváranie tvarov pomocou funkcie Živá vektorizácia

KRESLENIE NÁSTROJMI PERO A CERUZKA

 • Predstavenie nástrojov Pero
 •  Vytváranie rovných a zakrivených čiar – rohové body
 • Vytváranie kriviek – kotevné body a úsečky
 • Kombinácie úsečiek a kriviek, výber a úprava ciest pomocou Priamy výber
 • Prevod rohových a kotevných bodov, odstraňovanie a pridávanie bodov pomocou Pera
 • Kreslenie ceruzkou
 • Nastavenia vlastností nástroja ceruzka
 • Vyhladzovanie čiar pomocou nástroja vyhladenie
 • Základy vyfarbovania a výplne čiar a objektov

TRANSFORMÁCIE A DEFORMÁCIE OBJEKTOV

 • Zmena veľkosti objektov na ploche
 • Zmena veľkosti pomocou matematických metód – panel Transformácie
 • Práce s ponukou príkazov Transformovať: Zrkadlenie, Otáčanie, Deformovanie, – Skosenie, Prevracanie
 • Práca s efektom Transformovať a nástrojom Ľubovoľná transformácia

VYFARBOVANIE

 • Farebné režimy CMYK a RGB
 • Základné princípy vyfarbovania pomocou panelov Farby a Vzorník
 • Vytváranie a ukladanie vlastných farebných políčok
 • Dialógové okno Výber farby
 • Dostupné knižnice vzorníkov v Illustratore
 • Vytváranie skupín farieb
 • Panel Výber farieb (Color Guides)
 • Úprava farieb v kresbe
 • Maľovanie prechodmi a vzormi
 • Vytváranie vlastných vzorov
 • Vyfarbovanie grafiky pomocou funkcie Živá maľba
 • Panel Color
 • Umelá inteligencia AI – prefarbovanie grafiky (variácie) pomocou panelu Prefarbenie (Recolor artwork) na základe textových promptov

PRÁCE S TEXTOM

 • O textoch v Illustratore -prehľad možností a funkcií
 • Vytváranie bodového textu
 • Vytváranie textu v ploche (textový kontajner)
 • Zoznámenie sa s tokom textov
 • Nástroj Zvislý text
 • Nástroj Text na ceste
 • Základné úpravy textu – vyfarbovanie, formátovanie
 • Sadzba textov v Illustratore – predstavenie ponuky príkazov Voľby textu na ploche
 • Stĺpcová sadzba v Illustratore
 • Pokročilé typografické možnosti pri práci s textami
 • Vytváranie odstavcových a Znakových štýlov a práca s nimi
 • Kopírovanie vlastností textu a aplikovanie na iný text
 • Obtekanie textu okolo objektu na ploche
 • Vytváranie obrysov z textov
 • Niektoré efekty a práce s textami – pokrivenie obálkou, efekty štýlov, transformácie

VRSTVY

 • Koncept práce a organizácie obsahov pomocou vrstiev
 • Vytváranie vrstiev a podvrstiev
 • Vytváranie skupín vrstiev
 • Zobrazovanie, skrývanie, zamykanie a presúvanie vrstiev v poradí
 • Vyberanie objektov pomocou panelu Vrstiev – zacieľovanie
 • Zlučovanie a izolovanie vrstiev

PRECHODY

 • Panel Prechody a Nástroj Prechod
 • Tipy prechodov
 • Vytváranie prechodov kreslením v ploche
 • Práce s prechodmi v paneli Prechod pomocou bežcov
 • Aplikácia prechodu na niekoľko objektov
 • Vytvorenie plynulého farebného prelínania

MAĽOVANIE, STOPY

 • Štetec a jeho nastavenia – predvoľby
 • Štetec Blob brush
 • Aplikovanie stopy na ťah štetca pomocou panelu Stopy
 • Knižnice stôp
 • Efekty ponuky Kliky-háky
 • Vytváranie a ukladanie vlastných stôp

SYMBOLY

 • Koncept a princíp symbolov v Illustratore
 • Panel Symboly a vytváranie instancií
 • Knižnice symbolov
 • Zrušenie väzby na symbol
 • Úprava symbolov
 • Ukladanie vlastných symbolov do knižníc
 • Symboly pre aplikáciu Flash CS5.5

EFEKTY

 • O efektoch Illustratora a Photoshopu
 • Aplikovanie efektov na existujúci objekt – galéria Efektov
 • Úprava nastavení efektov
 • Úpravy objektu pomocou efektov Pokriviť
 • 3D efekty v Illustratore – Obkrúžiť, Vytlačiť a skosiť
 • Mapovanie symbolu na objekt 3D
 • Mapovanie obrázkov Photoshopu

PANEL VZHĽAD A ŠTÝLY

 • Sila a výhody panelu Vzhľad
 • Úprava existujúcich vlastností a efektov objektu v paneli Vzhľad
 • Pridávanie nových vlastností v paneli Vzhľad
 • Pridávanie duplikovaných ťahov a výplní
 • Používanie grafických štýlov
 • Vytvorenie a uloženie grafického štýlu v paneli Grafické štýly
 • Práce v paneli Grafické štýly

KOMBINOVANIE VEKTOROVEJ GRAFIKY S BITMAPAMI

 • O základných princípoch vektorových a bitmapových grafík
 • Vkladanie súborov JPG a Photoshopu do dokumentu v Illustratore
 • Vkladanie dokumentov iných formátov (PDF)
 • Maskovanie a orezávanie bitmapových grafík
 • Úprava masiek, vytváranie zložitých ciest a masiek krytia
 • Kombinovanie kresieb, obrázkov a textov – sadzba a koláže v Illustratore

NOVÉ MOŽNOSTI TVORBY POMOCOU UMELEJ INTELIGENCIE AI

 

 • Prehľad dialógov AI Illustratora
 • Nový plávajúci kontextuálny taskbar
 • Textové prompty – princípy a  používanie
 • Text to vector – generovanie vektorovej grafiky pomocou promptov
 • Recolor artwork – vyfarbovanie a farebné manipulácie pomocou promptov
 • Mockup – tvorba templatov pomocou AI (beta)
 • Nová generácia rozhrania 3D and materials
 • Nová generácia rozhrania Image trace

ILLUSTRATOR A INÉ APLIKÁCIE

 • Export a import súborov formátu Adobe Illustrator a Photoshop
 • Úprava naviazaných dokumentov a objektov – panel Väzby
 • Integrácia Illustratora s aplikáciou Animate CC
 • Vkladanie natívnych súborov Illustratora do programu InDesign CC

PRÍPRAVA GRAFIKY PRE TLAČ, WEB, SOCIÁLNE SIETE A OBRAZOVKY – EXPORT

 • Princíp tlače a tlačových zariadení
 • Proces zlučovania grafiky v Illustratore počas prebiehajúceho exportu
 • Rastry, farby a priame farby
 • Zlučovanie grafík a zlučovanie priehľadnosti
 • Rastrovanie efektov Illustratora počas tlačovej úlohy
 • Farebné výťažky a pretlač
 • Dialógové okno Tlač v Illustratore
 • Tlač do formátov EPS, PS, PDF
 • Princípy optimalizácie grafiky pre web
 • Webové formáty obrázkov a výber vhodného formátu pre rôzny typ grafiky
 • Dialógové okno Uložiť pre web a zariadenia (Save for web and device)
 • Export webovej grafiky

PRAKTICKÉ PROJEKTY

Reklamné a propagačné grafické materiály: vizitka, leták, inzerát, veľkoplošná tabuľa, firemný prospekt, webový baner, alebo potlač CD/DVD a pod.

Adobe Photoshop I.+II. – rozšírený softvérový tréning

ZAČÍNAME

 • Nastavenie dokumentu – základné nastavenia
 • Rozhranie aplikácie – základný prehľad
 • Ponuky nástrojov a ponuky príkazov – prehľad
 • Panely a práce s nimi
 • Tvorba a správa pracovných plôch

ZÁKLADNÉ ÚPRAVY BITMAPOVÝCH OBRÁZKOV

 • Prehľadávanie a správa fotografií pomocou Adobe Bridge (panel Minibridge)
 • Otvorenie fotografie alebo existujúceho dokumentu .psd
 • Základné parametre obrázku – formát, rozmer, rozlíšenie, objem
 • Bitová hĺbka, farebný režim CMYK / RGB
 • Základné transformačné úpravy obrázku – orez, otočenie, vyrovnanie, perspektíva
 • Základné charakteristiky obrázku – jas, kontrast, farba
 • Tónové vyrovnanie svetiel a tieňov pomocou Úrovne a Krivky
 • Úpravy farebnosti a ladenia obrázku – Odtieň a sýtosť, Filtre, Variácie

VÝBERY

 • Práce s nástrojmi na Výber – Obdlžník, Elipsa
 • Výbery od ruky – Kúzelná palička, Rýchly výber, Výber objektu
 • Nástroje Lasa
 • Vytváranie výberov pomocou Pera – cesty
 • Kombinovanie nástrojov a techník vyberania
 • Funkcie dolaďovania výberov – Select and mask
 • Inverzia výberu ako kreatívna technika
 • Ukladanie výberov do nových vrstiev
 • Ukladanie výberov a ciest

PRÁCE S VRSTVAMI

 • Koncept práce s vrstvami v paneli Vrstvy
 • Typy vrstiev – obrazová, textová, vrstva úprav
 • Vytváranie a duplikovanie vrstiev
 • Zviditeľňovanie, Zamkýnanie vrstiev
 • Štýly vrstiev a ich aplikovanie
 • Režimy prelínaní

NEDEŠTRUKTÍVNA ÚPRAVA OBRÁZKOV

 • Princípy a koncepty práce
 • Špeciálne Vrstvy úprav
 • Masky vrstiev
 • Spätná úprava a doúprava vykonaných krokov

PRÁCE S TEXTAMI

 • Pridávanie textových objektov do obrázkov
 • Formátovanie textov – panely Znak a Odstavec
 • Štýly vrstiev, aplikované na texty
 • Špecifiká exportu textov z rastrového editora

RETUŠOVANIE OBRÁZKOV

 • Retušovacie nástroje a techniky – Healing brush, Klonovacie razítko, Záplata
 • Pracovný postup – vyhladenie pokožky – vyhladzovanie a korekcie pokožky, odstraňovanie vád

ZÁKLADY KOLÁŽE A MONTÁŽE

 • Kombinovanie rastrových obrázkov v projekte Photoshopu
 • Manipulácia s textami a import vektorovej grafiky do Photoshopu – Smart objects
 • Vytváranie vektorových tvarov vo Photoshope – základné geometrické tvary
 • Panel Iné tvary, knižnice Tvarov
 • Využitie maskovacích techník, komponovania a inteligentných postupov

DIGITÁLNA CHIRURGIA

 • Možnosti kompozičných rekonštrukcií obrazu a jeho partií v dialógu Liquify – úprava úsmevu, zväčšenie /zmenšenie očí a iných partií tela, odstraňovanie tukových previsov, nástroj Tvár…

NOVÉ MOŽNOSTI TVORBY POMOCOU UMELEJ INTELIGENCIE AI

 • Prehľad dialógov AI Photoshopu
 • Nový plávajúci kontextuálny taskbar
 • Textové prompty – Generative fill, Text to image
 • Pokročilé výbery s AI – nástroj Select subject
 • Rozhranie Select and mask novej AI generácie
 • Práce s výplňami – generatívne funkcie dialógu Content-aware fill
 • Nástroj Sky replacement
 • Superkreatívne nástroje rozhrania Neural filters – kolorovanie, retuše, rekonštukcie
 • Manipulácie s mriežkou a digitálna chirurgia – rozhranie Liquify

EXPORT

 • Ukladanie vo formáte .psd – výhody
 • Ukladanie do formátov pre tlač – špecifiká PDF z Photoshopu
 • Export a optimalizácia obrázkov pre web – dialógové okno Uložiť pre web
 • Tlač grafiky priamo z Photoshopu
 • Spolupráca a pracovné workflow Photoshopu, InDesignu, Illustratora, Flashu a Dreamweavera

Praktické cvičenia a projekty

 • 20 cvičných príkladov pre zručnosti – výbery, retuše, orezanie, perspektíva, koláž, klonovanie, nastavenie tónov a farieb
 • príprava bitmapových podkladov v rámci záverečných projektov

Forma záverečnej skúšky

 • záverečný test (požadovaná úspešnosť 85 %) + obhajoba záverečnej práce (vytvorených produktov – vizitky, letáku, inzerátu, plagátu, webových obrázkov a reklamného banneru pre sociálne siete, vytvorených na praktickom výcviku).

Študijné materiály

 • interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, podrobné videokurzy k softvérom (slovensky aj anglicky), odborný výcvik
 • >> Prejsť do online učebne

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

Softvérová výbava pre štúdium našich kurzov:

 • ADOBE: Na stránke www.adobe.com vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto. Ako účastníci riadneho štátom akreditovaného štúdia ste oprávnení zakúpiť si študentskú verziu Creative Cloudu za 19,50 € / mesiac, s kompletnou funkcionalitou!  Ušetríte tak až 65% ceny na celý rok!
 • K vzdelávaciemu programu AKR1: Grafický design – reklamná a propagačná grafika, si z aplikácie Creative Cloud stiahnite a nainštalujte programy Illustrator, Photoshop a Acrobat Pro.

VIAC INFO: Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk