Akreditovaný komplexný odborný kurz, na ktorom sa oboznámite s pravidlami a princípmi grafického designu a zásadami navrhovania a spracovávania reklamnej a propagačnej grafiky ako sú napríklad reklamné tlačoviny, letáky, inzercia, vizitky, oznámenia, veľkoplošné tabule, polepy, bilboardy a mnoho ďalších printových materiálov. Súčasťou kurzu sú aj designérske rozbory a budovanie zručnosti práce v programoch Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (alternatívne aj dvojice CorelDraw / Corel PhotoPaint, – s obdobným rozsahom zručností ako sú v softvérových tréningoch.

Základné informácie o kurze

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná (prezenčne + live + online učebňa)

 

 • PREZENČNE v učebni (praktické projekty, dizajnérske rozbory, tipy a triky, otázky a odpovede),
 • LIVE – online stretká prezenčne (konzultácie a pokročilé témy, naživo, výklad, diskusia, zdieľanie obrazoviek),
 • LMS – kurzy online v online učebni (prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie, videokurzy) – kompletné prehľady predmetov a kurzov – Vstup do online učebne.
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania
Cieľová skupina

 

 • Osoby so záujmom o získanie odbornosti a praktických zručností vo zvolenej oblasti digitálneho designu a multimédií – navrhovanie a tvorba grafických produktov v reklamnej a propagačnej grafike
Požadované vstupné vzdelanie

 

 • Minimálne SŠ vzdelanie, práca s PC
 • Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov
Profil absolventa

 

 • Absolvent je schopný samostatne navrhovať najrôznejšie grafické tlačoviny v reklamnej oblasti a pripravovať ich pre profesionálnu komerčnú tlač, obrazovky a web.
Metódy a formy vzdelávania

 

 • teoretická predpríprava v online učebni,
 • štartovacie aj pokročilé softvérové výcviky v online učebni,
 • výklad a praktický nácvik osobne v učebni alebo online naživo,
 • projekty a zadania (kombinovane),
 • pokročilé témy a techniky, diskusia (kombinovane).
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

 CENY A FORMY VZDELÁVANIA:

Rozsah kurzu:  48,00 hodín / 2-4 týždne (podľa intenzity stretiek)
Vypísanie termínov: verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu, na mieru.
Možnosť ďalšej odbornej nadstavby: áno, kurzy AKR2, AKR3, alebo AKR4
Zľavy za viac odborov: áno, dohodou

VIAC INFORMÁCIÍ:

Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk

Časový rozpis priebehu vzdelávania

 

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety – dištančne LMS
 • 2. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciach – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 3. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 4. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 5. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobovateľný individuálnym požiadavkám účastníkov pri dohode celej skupiny. Počas COVID situácie sú prezenčné stretnutia modifikované.

Učebné osnovy a plány

AKR0: Teórie počítačovej grafiky a odborov dizajnu (povinný prípravný):

Úvod do počítačovej grafiky
 • Základné pojmy a rozhľad v odbore
 • Vektorová a bitmapová grafika (princípy, výhody, použitie)
 • Farebné režimy RGB a CMYK
 • Formáty súborov – pre tlač, web
Teória grafického dizajnu
 • Čo je to grafický dizajn
 • Dizajn a vedomie jednotlivca – biologické, kultúrne, sociologické aspekty
 • Interakcia s okolím – podnet, reakcia, asociácie
 • Prvky a ich vlastnosti – farba, tvar, velkosť, povrch, symetria
 • Zámerné vytváranie prvkov a ich vzťahov – grafický dizajn
 • Základné kamene dizajnu – čiary, rámčeky, rástre, spád, prázdny priestor
 • Pracovné nástroje digitálneho dizajnéra – mriežky, vodítka, pravítka, stĺpce
 • Základné pravidlá dizajnu – jednota, rytmus, účelnosť, prehľadnosť, vizuálna navigácia
Písmo, typografia, layout
 • Sadzba, písmo a zlom
 • Písmo a anatómia
 • Písmo – základné pojmy
 • Fonty a ich delenie
 • Základné typografické prvky a pravidlá
Farby a psychológia farieb
 • Farba vo fyzike
 • Viditeľné spektrum
 • Odraz svetla a vnímanie farieb
 • Miešanie farieb
 • Farebný priestor RGB a CMYK
 • Model HSV, LAB a ďalšie
 • Farby a bitový zápis
 • Delenie farieb
 • Farebný kruh a vlastnosti farieb
 • Vnímanie a delenie farieb
 • Farebné harmónie
 • Psychologické pôsobenie rôznych farieb

AKR1: Grafický dizajn: reklamná a propagačná grafika

Adobe Illustrator – podrobný tréning (I.+II.+III.) /alternatívne: CorelDRAW / Affinity Designer

ZAČÍNAME V ILLUSTRATORE
– Rozhranie Illustratora: Príkazy a nástroje
– Rozhranie illustratora: Panely a pracovné plochy
– Vytvorenie a uloženie prvého dokumentu
– Kresliace plátna (Artboards) a práca s nimi
– Základné ovládanie dokumentu – lupa, navigátor, ručička
– Nástroje Výber, Priamy výber, Kúzelná palička, Laso – úvodné oboznámenie

ZÁKLADY KRESLENIA V ILLUSTRATORE
– Základná pojmológia v Illustratore
– Vytváranie jednoduchých ciest a režimy vyberania
– Spájanie ciest
– Ponuky nástrojov Základných tvarov
– Jednoduché vyfarbenie objektov – výplň, ťah
– Vytváranie skupín z objektov
– Režim izolácie – práce vnútri skupiny objektov
– Zarovnávanie objektov pomocou panelu Zarovnanie
– Používanie vodítok a mriežok k rozvrhom
– Inteligentné vodítka

VYTVÁRANIE VLASTNÝCH TVAROV ZO ZÁKLADNÝCH TVAROV
– Vytváranie objektov pomocou paletky Cestár
– Režimy tvarov
– Orezová cesta, Zložená cesta, Spojiť, Zjednotiť, Zoskupiť
– Vytváranie tvarov pomocou funkcie Živá vektorizácia

KRESLENIE NÁSTROJMI PERO A CERUZKA
– Predstavenie nástrojov Pero
– Vytváranie rovných a zakrivených čiar – rohové body
– Vytváranie kriviek – kotevné body a úsečky
– Kombinácie úsečiek a kriviek, výber a úprava ciest pomocou Priamy výber
– Prevod rohových a kotevných bodov, odstraňovanie a pridávanie bodov pomocou Pera
– Kreslenie ceruzkou
– Nastavenia vlastností nástroja ceruzka
– Vyhladzovanie čiar pomocou nástroja vyhladenie
– Základy vyfarbovania a výplne čiar a objektov

TRANSFORMÁCIE A DEFORMÁCIE OBJEKTOV
– Zmena veľkosti objektov na ploche
– Zmena veľkosti pomocou matematických metód – panel Transformácie
– Práce s ponukou príkazov Transformovať: Zrkadlenie, Otáčanie, Deformovanie, – Skosenie, Prevracanie
– Práca s efektom Transformovať a nástrojom Ľubovoľná transformácia

VYFARBOVANIE
– Farebné režimy CMYK a RGB
– Základné princípy vyfarbovania pomocou panelov Farby a Vzorník
– vytváranie a ukladanie vlastných farebných políčok
– Dialógové okno Výber farby
– Dostupné knižnice vzorníkov v Illustratore
– Vytváranie skupín farieb
– Panel Výber farieb (Color Guides)
– Úprava farieb v kresbe
– Maľovanie prechodmi a vzormi
– Vytváranie vlastných vzorov
– Vyfarbovanie grafiky pomocou funkcie Živá maľba
– Panel Kuler
– Prefarbovanie grafiky (variácie) pomocou panelu Prefarbenie (Recolor artwork)

PRÁCE S TEXTOM
– O textoch v Illustratore -prehľad možností a funkcií
– Vytváranie bodového textu
– Vytváranie textu v ploche (textový kontajner)
– Zoznámenie sa s tokom textov
– Nástroj Zvislý text
– Nástroj Text na ceste
– Základné úpravy textu – vyfarbovanie, formátovanie
– Sadzba textov v Illustratore – predstavenie ponuky príkazov Voľby textu na ploche
– Stĺpcová sadzba v Illustratore
– Pokročilé typografické možnosti pri práci s textami
– Vytváranie odstavcových a Znakových štýlov a práca s nimi
– Kopírovanie vlastností textu a aplikovanie na iný text
– Obtekanie textu okolo objektu na ploche
– Vytváranie obrysov z textov
– Niektoré efekty a práce s textami – pokrivenie obálkou, efekty štýlov, transformácie

VRSTVY
– Koncept práce a organizácie obsahov pomocou vrstiev
– Vytváranie vrstiev a podvrstiev
– Vytváranie skupín vrstiev
– Zobrazovanie, skrývanie, zamykanie a presúvanie vrstiev v poradí
– Vyberanie objektov pomocou panelu Vrstiev – zacieľovanie
– Zlučovanie a izolovanie vrstiev

PRECHODY
– Panel Prechody a Nástroj Prechod
– Tipy prechodov
– Vytváranie prechodov kreslením v ploche
– Práce s prechodmi v paneli Prechod pomocou bežcov
– Aplikácia prechodu na niekoľko objektov
– Vytvorenie plynulého farebného prelínania

MAĽOVANIE, STOPY
– Štetec a jeho nastavenia – predvoľby
– Štetec Bol brush
– Aplikovanie stopy na ťah štetca pomocou panelu Stopy
– Knižnice stôp
– Kreslenie a úprava ciest pomocou Štetca
– Aplikácia rozsievacích stôp na cesty
– Zmena farebných vlastností stôp
– Používanie kaligrafických stôp
– Používanie stôp so vzorkami
– Efekty ponuky Kliky-háky
– Vytváranie a ukladanie vlastných stôp

SYMBOLY
– Koncept a princíp symbolov v Illustratore
– Panel Symboly a vytváranie instancií
– Knižnice symbolov
– Zrušenie väzby na symbol
– Úprava symbolov
– Ukladanie vlastných symbolov do knižníc
– Symboly pre aplikáciu Flash CS5.5

EFEKTY
– O efektoch Illustratora a Photoshopu
– Aplikovanie efektov na existujúci objekt – galéria Efektov
– Úprava nastavení efektov
– Úpravy objektu pomocou efektov Pokriviť
– 3D efekty v Illustratore – Obkrúžiť, Vytlačiť a skosiť
– Mapovanie symbolu na objekt 3D
– mapovanie obrázkov Photoshopu

PANEL VZHĽAD A ŠTÝLY
– Sila a výhody panelu Vzhľad
– Úprava existujúcich vlastností a efektov objektu v paneli Vzhľad
– Pridávanie nových vlastností v paneli Vzhľad
– Pridávanie duplikovaných ťahov a výplní
– Používanie grafických štýlov
– Vytvorenie a uloženie grafického štýlu v paneli Grafické štýly
– Práce v paneli Grafické štýly

KOMBINOVANIE VEKTOROVEJ GRAFIKY S BITMAPAMI
– O základných princípoch vektorových a bitmapových grafík
– Vkladanie súborov JPG a Photoshopu do dokumentu v Illustratore
– Vkladanie dokumentov iných formátov (PDF)
– Maskovanie a orezávanie bitmapových grafík
– Úprava masiek, vytváranie zložitých ciest a masiek krytia
– Kombinovanie kresieb, obrázkov a textov – sadzba a koláže v Illustratore

ILLUSTRATOR A INÉ APLIKÁCIE
– Export a import súborov formátu Adobe Illustrator a Photoshop
– Úprava naviazaných dokumentov a objektov – panel Väzby
– Integrácia Illustratora s aplikáciou Flash CC
– Vkladanie natívnych súborov Illustratora do programu InDesign CC

PRÍPRAVA GRAFIKY PRE TLAČ A WEB – EXPORT
– Princíp tlače a tlačových zariadení
– Proces zlučovania grafiky v Illustratore počas prebiehajúceho exportu
– Rastry, farby a priame farby
– Zlučovanie grafík a zlučovanie priehľadnosti
– Rastrovanie efektov Illustratora počas tlačovej úlohy
– Farebné výťažky a pretlač
– Dialógové okno Tlač v Illustratore
– Tlač do formátov EPS, PS, PDF
– Princípy optimalizácie grafiky pre web
– Webové formáty obrázkov a výber vhodného formátu pre rôzny typ grafiky
– Dialógové okno Uložiť pre web a zariadenia (Save for web and device)
– Export webovej grafiky

Praktické projekty:

 • Reklamné a propagačné grafické materiály: vizitka, leták, inzerát, veľkoplošná tabuľa, firemný prospekt, webový baner, alebo potlač CD/DVD a pod.
Adobe Photoshop – podrobný tréning (I.+II.+III.) /alternatívne: Corel PHOTO-PAINT / Affinity Photo

Vytvorenie prvého dokumentu – základné nastavenia
Rozhranie aplikácie – základný prehľad
Ponuky nástrojov a ponuky príkazov – prehľad
Panely a práce s nimi
Tvorba a správa pracovných plôch

Základné práce s dokumentom a obrázkami
Prehľadávanie a správa fotografií pomocou Adobe Bridge
Otvorenie fotografie alebo existujúceho dokumentu .psd
Základné parametre obrázku – formát, rozmer, rozlíšenie, objem
Bitová hĺbka, farebný režim CMYK / RGB
Základné transformačné úpravy obrázku – orez, otočenie, vyrovnanie, perspektíva
Základné charakteristiky obrázku – jas, kontrast, farba
Tónové vyrovnanie svetiel a tieňov pomocou Úrovne a Krivky
Riešenie problémov s lokálnymi tónovými vadami obrázku
Úpravy farebnosti a ladenia obrázku – Odtieň a sýtosť, Filtre, VariácieVýbery
Práce s nástrojmi na Výber – Obdlžník, Elipsa
Výbery od ruky – Kúzelná palička, Rýchly výber
Nástroje Lasa
Vytváranie výberov pomocou Pera – cesty
Kombinovanie nástrojov a techník vyberania
Funkcie dolaďovania výberov – Refine edges
Inverzia výberu ako kreatívna technika
Ukladanie výberov do nových vrstiev
Ukladanie výberov a ciest

Práce s vrstvami
Koncept práce s vrstvami v paneli Vrstvy
Vytváranie a duplikovanie vrstiev
Zviditeľňovanie, Zamkýnanie vrstiev
Štýly vrstiev a ich aplikovanie
Režimy prelínaní

Nedeštruktívna úprava obrázkov
Princípy a koncepty práce
Špeciálne Vrstvy úprav
Masky vrstiev
Spätná úprava a doúprava vykonaných krokov

Základy koláže a fotomontáže
Kombinovanie rastrových obrázkov v projekte Photoshopu
Manipulácia s textami a import vektorovej grafiky do Photoshopu – Smart objects
Vytváranie vektorových tvarov vo Photoshope – základné geometrické tvary
Panel Iné tvary, knižnice Tvarov
Využitie maskovacích techník, komponovania a inteligentných postupov

Práce s textami
Pridávanie textových objektov do obrázkov
Formátovanie textov – panely Znak a Odstavec
Štýly vrstiev, aplikované na texty
Špecifiká exportu textov z rastrového editora

Nástroje pre maľovanie a grafické štýly
Nástroj štetec vo Photoshope
Nástroj Umelecký štetec histórie
Nastavenie vlastností štetcov
Knižnice stôp štetcov
Možnosti vytvárania vlastných štetcov
Panel Grafické štýly

Retušovanie obrázkov a objektov v nich
Retušovacie nástroje a techniky -Healing brush, Klonovacie razítko, Záplata
Nástroje pre lokálne dolaďovanie a korekcie – nástroje Sýtosť, Rozmazanie
Nástroje pre lokálne dolaďovanie a korekcie – nástroje Zosvetlenie, Stmavenie
Guma a nástroje na odstraňovanie pozadia
Retuš v praxi – vyhladzovanie a korekcie pokožky, odstraňovanie vád, odstraňovanie objektov z obrazu, klonovanie a prenos textúra atď.

Digitálna chirurgia
Možnosti kompozičných rekonštrukcií obrazu a jeho partií – úprava úsmevu, zväčšenie /zmenšenie očí a iných partií tela, odstraňovanie tukových previsov

Export obrázkov
Ukladanie vo formáte .psd – výhody
Ukladanie do formátov pre tlač – špecifiká PDF z Photoshopu
Export a optimalizácia obrázkov pre web – dialógové okno Uložiť pre web
Tlač grafiky priamo z Photoshopu
Spolupráca a pracovné workflow Photoshopu, InDesignu, Illustratora, Animate a Dreamweaver.

Praktické cvičenia a projekty:
10 cvičných príkladov pre zručnosti – výbery, retuše, orezanie, perspektíva, koláž, klonovanie, nastavenie tónov a farieb
príprava bitmapových podkladov v rámci záverečných projektov

Príprava do tlače, 4 hodiny, z toho 1 hodina dištančne a 3 prezenčne

 • Čo je to PDF (portable document format)
 • Kontrola dokumentov – obrázky, písma, farby, režimy, priehľadnosti
 • Vytvorenie korektného tlačového súboru zo zdrojovej aplikácie
 • Prepress – kontrola hotového tlačového PDF pred odoslaním do tlačiarne – Adobe Acrobat
Forma záverečnej skúšky:

 

 • Vedomostný test – požadovaná úspešnosť 75 %
 • Obhajoba vytvorených produktov na praktickom výcviku
 • Diskusia, záver
Doplnkový seminár: Osobné a odborné kompetencie pre profesie grafikov a dizajnérov na dnešnom trhu práce – 1 hod. prezenčne

 

 • osobné kariérne plány, koučingové aktivity, mentoring – možnosti >> viac info

Študijné materiály

 • interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, podrobné videokurzy k softvérom (slovensky aj anglicky), odborný výcvik
 • >> Prejsť do online učebne

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

Skúšobné verzie produktov pre štúdium našich kurzov:

 • ADOBE: Skúšobné verzie produktov  sťahujte na www.adobe.com – vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto a po prihlásení sa doň si stiahnite ako prvú aplikáciu CreativeCloud, v ktorej následne nájdete skúšobné verzie jednotlivých programov podľa zvoleného kurzu a zamerania
 • COREL: sťahujte podľa pokynov zo stránky www.corel.com
 • Affinity Designer a Affinity Photo: https://affinity.serif.com/en-us/photo/desktop/

Upozornenie: pred prihlásením sa na kurz alebo na prvom zácvikovom stretku sa poraďte s lektorom, ktoré konkrétne programy si potrebujete stiahnuť!