Pohyblivá grafika a videotvorba – to je to, čo dnes hýbe svetom reklamy a propagácie. Naučte sa vytvárať videoprojekty a projekty pohyblivej grafiky, od naplánovania konceptu, cez realizáciu v programoch (strih, animovanie), až po postprodukciu a publikovanie. Či už budete vytvárať animované videoreklamy alebo pohyblivé reklamy pre webové stránky, sociálne médiá a reklamné obrazovky, kurz vás spoľahlivo zasvätí do tohto náročného ale krásneho odboru multimediálneho vizuálneho designu. Praktické zručnosti a pracovné postupy absolvujete v programoch Adobe AfterEffects a Premiere Pro, ktoré sú svetovým štandardom v oblasti videotvorby, multimediálneho designu a kreatívnych vizuálnych efektov.

INFORMÁCIE

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná, Viacformová (PREZEČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE + DIŠTANČNE v online učebni LMS)

 • PREZENČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE – výučba a výklad, nácvik, ukážky, designérske rozbory praktických projektov, tipy a triky, konzultácie, otázky a odpovede,
 • DIŠTANČNE V ONLINE UČEBNI LMS – prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie, podrobné videokurzy) – kompletné prehľady predmetov a kurzov – Vstup do online učebne.
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Požadované vstupné vzdelanie

 • Minimálne SŠ vzdelanie, obvyklá práca s PC
 • Vhodné pre začiatočníka v grafike a designe: áno

Jazykové prostredie

 • počas prezenčnej výučby: slovenčina alebo čeština
 • online systém: slovenčina a čeština (teórie), angličtina (videokurzy)

Metódy a formy vzdelávania

 • Teoretická predpríprava v online učebni,
 • Štartovacie aj pokročilé softvérové výcviky v online učebni,
 • Výklad a praktický nácvik prezenčne v učebni alebo prezenčne online,
 • Projekty a zadania (kombinovane),
 • Pokročilé témy a techniky, diskusia (kombinovane).
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Ceny a prihláška

Rozsah a termíny

 • Rozsah kurzu:  72,00 hodín / 4-6 týždňov (podľa intenzity stretiek)
 • Vypísanie termínov: verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu, na mieru.
 • Zľavy za viac odborov: áno, dohodou

Časový rozpis priebehu vzdelávania

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety – dištančne LMS
 • 2. – 5. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciách – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 6. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobovateľný individuálnym požiadavkám účastníkov pri dohode celej skupiny na úvodnej zácvikovej hodine.

UČEBNÉ OSNOVY A PLÁNY

Motion design

 • Čo je to motion design (pohyblivá grafika)
 • Rozdiely medzi animáciou a pohyblivou grafikou
 • Pracovné fázy – preprodukca, produkcia, postprodukcia
 • Objekty motion designu v projekte
 • Východiská pre objekty pohyblivej grafiky – vizuálne vlastnosti
 • Východiská pre objekty pohyblivej grafiky – pohyb, transformácieň
 • Softvérová integrácia a pracovné prostredia
 • Najčastejšie produkty z projektov motion designu
 • Praktické odporúčania

Videotvorba

 • Teórie multimédií – text, obraz, kresba, audio, video, animácia
 • Klasická vs. digitálna videotvorba
 • Pracovné fázy – preprodukca, produkcia, postprodukcia
 • Techniky výstavby a dramaturgie videoprojektu
 • Softvérová integrácia a pracovné prostredia
 • Praktické odporúčania

Adobe AfterEffects I.+II.

 • Čo je After Effects?
 • Vytvorenie nového projektu
 • Ukladanie a otváranie projektov
 • Správa pracovných plôch,
 • Predvoľby aplikácie,

ROZHRANIE, IMPORT MÉDIÍ, ASSETY

 • Import assetov – obrázky, logá, videosúbory, audiosúbory,
 • Import natívnych súborov Photoshop, Illustrator, Animate a Premiere Pro,
 • Vytváranie textov, titulkov a podpornej grafiky,

ZÁKLADNÉ NÁSTROJE NAVIGÁCIE

 • Nástroje Ručička, Výber, Zoom, Otáčanie,

ČASOVÁ OS

 • Analýza časovej osi,
 • Import assetov na časovú osu,
 • Nástroje časovej osi,
 • Kompozície / Compositions – princípy, tvorba,
 • Vytvorenie predkompozícií,
 • Práce s vrstvami,
 • Základné úpravy kompozícií a vrstiev,
 • Rodičovské vrstvy,

ZÁKLADY EFEKTOV

 • Panel efektovů a predvolieb – panel Effects and presets,
 • Vyhľadávanie a náhľad efektov v Adobe Bridge,
 • Aplikovanie efektov na rôzne assety,
 • Editácie efektov – panel Effects control,
 • Kopírovanie a zmeny efektov v čase – Transformácie,
 • Práce s viacerými efektmi,
 • Aplikovanie efektov pomocou vrstiev úprav,
 • Zmena rýchlosti klipu,
 • Používanie režimov prelínaní,

FARBY A PRÁCE S FARBAMI

 • Nastavenia Auto Color, Auto Contrast a Auto Lelvels,
 • Použitie dialógu Jas a kontrast, / Bright and Contast
 • Zmeny odtieňov a sýtosti farieb / Hue and Saturation,
 • Zmeny farieb a farebností pomocou efektov,
 • Úprava teploty pomocou vyváženia farieb,
 • Úprava farebností pomocí kriviek / Curves,
 • Ďalšie užitočné efekty farieb,
 • Korekcie viacerých aplikovaných efektov,

PRÁCE S ANIMÁCIAMI A POHYLIVOSŤOU

 • Základné transformačné vlastnosti assetov a grafiky,
 • Zmeny vlastností v čase – veľkost, tvar, farba, priehľadnost, prelnutia,
 • Kľúčovanie snímkov,
 • Animácie efektov a transformačných vlastností,
 • Editor animácií,

VYTVÁRANIE A ÚPRAVY MASIEK

 • Masky a ako ich používať?
 • Vytvorenie základnej masky objektu,
 • Kreslenie vlastných masiek,
 • Animovanie masiek,
 • Práce s viacerými maskami,
 • Maskovanie tvarov,

TEXTY, TITULKY, ANIMÁCIE TEXTOV

 • Vkladanie textov do projektu,
 • Editácie textov – panel Properties,
 • Textové efekty,
 • Animácie textových vrstiev,

NOVÉ MOŽNOSTI TVORBY POMOCOU UMELEJ INTELIGENCIE AI

 • Nová generácia funkcie Content aware fill
 • Rotoscoping pomocou novej generácie nástroja RotoBrush 3.0
 • True 3D Design space
 • Generative audio a video (coming soon)

EXPORT / RENDERING

 • Prehľad nastavení exportu,
 • Export rôznych videoformátov pomocou Adobe Media Encoder,

Adobe Premiere Pro I.+II. 

Začíname

 • O aplikácii Premiere Pro,
 • Rozhranie aplikácie,
 • Nový projekt,
 • Predvoľby programu,
 • Automatické ukladanie,
 • Systémové požiadavky,

IMPORT MÉDIÍ, ASSETY

 • Prehliadač a organizátor médií,
 • Import vide videoklipov z kamery /  fotoaparátu,
 • Import assetov – obrázky, logá, videosúbory, audiosúbory,
 • Vytváranie assetov – texty  a textové titulky, grafické objekty
 • Import natívnych súborov z aplikácií Photoshop, Illustrator, Animate a AfterEffects,

ZÁKLADNÍ NÁSTROJE NAVIGACE

 • Ručička, Výber, Zoom,
 • Používanie a správa panelov a pracovných plôch,

ZÁKLADY ÚPRAV A STRIHU

 • Source monitor a Program monitor,
 • Koncept Sequences,
 • Vloženie/Úpravy Sequences,
 • Časová os, vrstvy,
 • Import médií na os – obrázky, texty, audio, video,
 • Editácie na časovej osi,
 • Nástroje strihu a kombinovanie assetov,

EFEKTY A PRECHODY

 • Panel efektov a prechodov / Effects and Transitions,
 • Základní rozdíly medzi efekty a přechody,
 • Aplikovanie efektov a přechodov na rôzné assety,
 • Editácie v paneli Effects control,
 • Kopírovanie a zmeny v čase – transformácie,
 • Práce s viacerými efektami a prechodmi,
 • Používanie režimov prelnutí,

PRÁCE S AUDIO SÚBORMI

 • Audio v Premiere Pro,
 • Nastavenie úrovne hlasitosti,
 • Kľúčové snímky,
 • Viaceré súbory audia v projekte,
 • Audio efekty a knižnice audií,
 • Nahrávanie priamo v Premiere Pro,
 • Možnosti úprav audií v Premiere Pro,
 • Možnosti  pokročilých editácií v Adobe Audition,

FARBY A PRÁCE S FARBAMI

 • Nastavenia Auto Color, Auto Contrast a Auto Lelvels,
 • Použitie dialógu Jas a kontrast, / Bright and Contast
 • Zmeny odtieňov a sýtosti farieb / Hue and Saturation,
 • Zmeny farieb a farebností pomocou efektov,
 • Úprava teploty pomocou vyváženia farieb,
 • Úprava farebností pomocí kriviek / Curves,
 • Ďalšie užitočné efekty farieb,
 • Korekcie viacerých aplikovaných efektov,

TEXTY, TITULKY, ANIMÁCIE TEXTOV

 • Vkladanie textov do projektu,
 • Editácie textov – panel Properties,
 • Textové efekty,
 • Animácie textových vrstiev,

NOVÉ MOŽNOSTI TVORBY POMOCOU UMELEJ INTELIGENCIE AI

 • Generovanie textových promptov v paneli Trancript
 • Editácie vo videoprojektoch pomocou promptov
 • Prevod textu na hovorené slovo (Text to speech)
 • Prevod audio na text (Speech to text)
 • Generative audio a video (coming soon)

EXPORT / RENDERING

 • Prehľad nastavení exportu,
 • Export rôznych videoformátov pomocou Adobe Media Encoder,

Praktická a projektová časť

 • Cvičné projekty v aplikáciách Premiere Pro a AfterEffects,
 • Tvorba výstupného prierezového videoprojektu – videoreklama pre sociálne siete,
 • Tvorba výstupného prierezového videoprojektu pohyblivej grafiky – animovaná TV reklama, 

Forma záverečnej skúšky

 • záverečný test (požadovaná úspešnosť 85 %) + obhajoba záverečnej práce (z vytvorených produktov,

Študijné materiály

 • interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, podrobné videokurzy k softvérom (slovensky aj anglicky), odborný výcvik
 • >> Prejsť do online učebne

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

Softvérová výbava pre štúdium našich kurzov:

 • ADOBE: Na stránke www.adobe.com vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto. Ako účastníci riadneho štátom akreditovaného štúdia ste oprávnení zakúpiť si študentskú verziu Creative Cloudu za 19,50 € / mesiac, s kompletnou funkcionalitou!  Ušetríte tak až 65% ceny na celý rok!
 • K vzdelávaciemu programu AKR5: Motion design – pohyblivá grafika, efekty a videotvorba, si z aplikácie Creative Cloud stiahnite a nainštalujte programy AfterEffects a Premiere Pro.

VIAC INFO:
Tel. 0948 203 003
Email: info@digitaldesign.sk