Pri kurzoch a akreditovaných vzdelávacích programoch sa píše o kombinovanom vzdelávaní. Ako to celé prebieha?
Najčastejšie začíname každý vzdelávací odbor týždňovým zácvikovým blokom online prípravných kurzov, teórií, predmetov a štartovacích tréningov. Učíte sa samostatne, vlastným tempom a štýlom v našom online vzdelávacom systéme, z multimediálnych kurzov s hovoreným výkladom, ukážkami, simuláciami. Počas tejto fázy sme vám plne k dispozícii na prípadné otázky, konzultácie a podobne. V druhom týždni prichádza výučbová a nácviková fáza a overovanie poznatkov a ukážok v praxi – na praktických stretnutiach PREZENČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE. Počas tretieho týždňa sa venujeme menším uceleným projektom a robíme dizajnérsky rozbor – takisto na praktických stretnutiach v učebni, prípadne prezenčne online. Vo štvrtom a piatom týždni (eventuálne aj šiestom týždni) pracujete na záverečnom projekte. Výstupom z kurzu je úspešne absolvovaný test (55 otázok) a obhajoba záverečnej práce.

Vaše kurzy sú v porovnaní s inými podobnými  v obsahu a rozsahu veľmi lacné. Prečo je tomu tak?
Dôvodov je niekoľko: 1. Držať ceny na uzde nám umožňuje práve kombinovaná forma vzdelávania, ktorá je veľmi flexibilná, variabilná a predsa vysoko účinná. Šetrí to váš čas a peniaze, ale aj náš čas a peniaze. 2. Neprevádzkujeme okázalé vzdelávacie priestory, ktoré sú na prenájom veľmi drahé a v konečnom dôsledku by ste ich museli zaplatiť vy, účastníci. Učíme sa v tradičnej učebni, ktorú používame aj pre školenia a vzdelávacie aktivity pre autoškoly a cestnú dopravu. 3. Rovnako tak nie je potrebné ,,živiť“ administratívny aparát – z dôvodov v bode 1.

Ako prebieha prezenčné a dištančné vzdelávanie? Aký je medzi nimi rozdiel?
Najčastejšou formou vzdelávania na našich kurzoch a akreditovaných študijných programoch je kombinované (viacformové) vzdelávanie, ktoré mámme schválené aj v akreditácii vzdelávacieho programu DIGITÁLNY DESIGN A MULTIMÉDIÁ (alebo jednotlivých odborov). To znamená, že máte na výber, či si prezenčnú výučbu absolvujete na klasických stretkách PREZENČNE V UČEBNI, alebo sa rozhodnete využiť súbežný online prenos PREZENČNE ONLINE priamo z učebne, pomocou audio, video zdieľania obrazoviek počas výučby. A tak tí z vás, ktorí si sa z akýchkoľvek dôvodov nebudú môcť dostaviť alebo chodiť na prezenčné stretká do učebne (zaneprázdnenosť, väčšia vzdialenosť a podobne), sa jednoducho v daný čas pripojíte online a o žiadnu časť vzdelávania tak neprídete -:) K nepretržitej dispozícii máte zároveň aj DIŠTANČNE prípravu v online učebni LMS zo softvérových tréningov, videokurzov, multimediálnych teórií a praktických cvičení či zadaní projektov, na ktorých pracujete samostatne počas dní, kedy nebežia prezenčné stretká. V online učebni zároveň absolvujete všetky záverečné a certifikačné testy k našim odborom digitálneho designu.

Budem mať na kurze k dispozícii aj textové podklady – príručky a podobne?
Áno. Ku všetkým teóriám a štartovacím kurzom máte k dispozícii ich kompletný textový prepis vo formáte ebookov ktoré nájdete priamo v online učebni. Ide o elektronické listovacie knihy, ktoré môžete otvárať nielen na stolových počítačoch a laptopoch, ale aj v mobilných zariadeniach – tabletoch a mobiloch. Môžete sa tak učiť kdekoľvek a kedykoľvek.

Rozpis praktických stretnutí je navrhnutý napríklad na 1 stretnutie týždenne po 6 vyučovacích hodín počas 4 – 6 týždňov. Je možné prispôsobiť intenzitu a rozsah aj zamestnaným?
Áno. Tento rozpis je orientačný a môže byť prakticky ľubovoľne prispôsobovateľný. Stretnutí v týždni môže byť viac alebo menej, rovnako tak aj počet hodín. Predpoludňajšie stretká mávame od 9.00 do 13.30 hod., popoludnňajšie stretká od 14.00 do 18.30 hod. a večerné stretká od 17.00 do 21.30 hod.

Je možné absolvovať len časť akreditovaného kurzu? Bude taký kurz akreditovaný?
Nie. Vydanie akreditovaného osvedčenia je podmienené presným výučbovým plánom a osnovami. Časové (organizačné) rozloženie stretiek je prispôsobovateľné, avšak osnovy a rozsah nie. Ak chcete iba časť kurzu, vystavajte si ľubovoľný neakreditovaný program.

Musím na záverečnom stretnutí akreditovaného kurzu úspešne absolvovať test?
Áno. Je to naša podmienka aj podmienka akreditácie, aby sme dodržali štandard, ktorý má mať akreditované vzdelávanie. Máte však dostupné ohromné možnosti vzdelávania sa a prípravy, takže naši účastníci končia s úspešným testovaním a obhajobou záverečného projektu. Všetky podklady zo skúšok a projektov sú u nás archivované. Rovnako tak aj vaša aktivita v online systéme.

Čo ak neabsolvujem záverečný test úspešne?
Ak ide o akreditovaný kurz, dohodneme si náhradný termín testovania, pričom vám dáme dostatok času a možností na doštudovanie problematík, ktoré ešte potrebujete dobrať – máme desiatky kurzov, rozsiahlu knižnicu kníh a možnosti konzultácií.

Vydáte mi certifikát aj o neakreditovanom kurze?
Áno. Akreditácia je druh vzdelávacieho programu, ktorý má presný obsah aj rozsah, teda záväzok absolvovania istého obsahu v istej štruktúre a predpísanom rozsahu. Avšak môžete si zostrojiť aj vlastné neakreditované vzdelávacie programy podľa svojich potrieb – po úspešnom absolvovaní vydáme certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Musím uhradiť kurz pred začiatkom vzdelávania? Je možné uhradiť kurz na viacero splátok?
Áno, kurzovné je nutné uhradiť vopred. Je to bežná prax v segmente vzdelávania, aj iných sektoroch služieb. Kurzovné nad 320 EUR je možné rozložiť, najviac na dve splátky – prvá úhrada prebehne pred začiatkom kurzu, druhá cca v polovici.

Poskytujete na kurzovné aj zľavy?
Samozrejme. Zľavy od nás dostanete aj za objemnejšie vystavané programy, či dovzdelávacie a nadstavbové aktivity. Napríklad pri semestrálnom štúdiu odborov AKR1234 je cena jedného z odborov úplne zdarma. Informujte sa!

Som z väčšej diaľky a nemám možnosti cestovať na praktické stretnutia. Je možné celé vzdelávanie realizovať aj na diaľku, teda  prezenčne online?
Áno. Všetky PREZENČNE V UČEBNI sú súbežne prenášané aj online naživo v rovnakom čase a tak sa vidíme, počujeme, diskutujeme a zdieľame obrazovky tak, akoby ste boli priamo v učebni. Naviac, ako jediní na Slovensku disponujeme rozsiahlou multimediálnou vzdelávacou učebňou k problematike grafiky, webdesignu a multimédií, v ktorej je aktuálne vyše 80 vzdelávacích predmetov a kurzov, doplnených o testy, nácvikové úlohy a praktické projektové zadania. V kombinácii takéhoto kombinovaného vzdelávania, teda dokážeme kvalitne realizovať aj kurzy bez osobných stretnutí. Ak je to však čo len trochu možné, radi sa so svojimi účastníkmi stretávame -))).

Je potrebné k prezenčným online hodinám inštalovať a ovládať špeciálny softvér?
Nie. Spájame sa a zdieľame obrazovky pomocou jednoduchej aplikácie MS TEAMS, ktorý má v sebe zabudované všetko potrebné – audio, video, zdieľanie obrazoviek, chat, prenos súborov a pod. Nie je potrebné žiadne zložité zaškoľovanie a podobne – stačí iba raz kliknúť na vopred zaslaný link mailom a ste ihneď na online stretku -:).

Ako sa pripojím do kurzu online naživo poprvýkrát?
Asi 5 minút pred každým online stretnutím obdržíte link na vstup do učebne a overovací kód, ktorý pri vstupe skopírujete z mailu. To je všetko.

Ak sa chceme vzdelávať v skupine, napríklad vo firme, je možné, aby ste pricestovali?
Áno. Pre skupinky 3 a viac osôb pricestujeme kdekoľvek na Slovensku, prípadne zorganizujeme prezenčné online termíny naživo + štúdium v online učebni. Podmienky a ceny dohodou.

Môžem vás osloviť s otázkami aj po skončení kurzu?
Áno, štandardne poskytujeme spätnú podporu pre všetkých našich účastníkov aj po skončení kurzu, najmä ak ide o otázky, súvisiace priamo s predmetom a rozsahom absolvovaného vzdelávania. Radi však pomôžeme s čímkoľvek, pretože vaša uplatniteľnosť v praxi je našim cieľom. V prípade rozsiahlejších otázok k väčším problematikám pre vás dokonca organizujeme doškoľovacie tréningy.

Ako najefektívnejšie získam informácie?
Keďže po väčšinu každého pracovného dňa okrem piatkov prebiehajú vzdelávacie aktivity, častokrát sa stáva, že telefonicky sa nedovoláte.  V takýchto prípadoch vás prosíme o pochopenie – nemôžeme prerušovať vzdelávanie. Odporúčame vám oveľa radšej napísať email s čímkoľvek a zväčša najneskôr v podvečer alebo večer dostanete odpovede.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Jaroslav Verlík
INFOLINKA: 0948 203 003
EMAIL: info@mlearning.sk, www.digitaldesign.sk
WEB: www.mlearning.sk, www.digitaldesign.sk