Získajte komplexné vedomosti a zručnosti pri tvorbe interaktívneho a multimediálneho obsahu pre web, desktopy, obrazovky, TV aj mobilné zariadenia. Navrhnite funkčný prototyp aplikácie (webovej a mobilnej) a predstavte ho klientovi. Vytvárajte interaktívne a multimediálne animácie a aplikácie. Spoznajte v praxi princípy a špecifíká interaktivity a naučte sa pripravovať multimédiá pre rôzne výstupy – na základe vašej špecifikácie a zamerania, napríklad webové reklamné bannery, interaktívne komponenty a bohaté multimediálne aplikácie, animovanú grafiku, videosúbory vo full HD a 4K, interaktívne prezentácie a rôzny iný multimediálny obsah pre web, TV, počítače a mobilné zariadenia.

INFORMÁCIE

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná, viacformová (PREZEČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE + DIŠTANČNE v online učebni LMS)

 • PREZENČNE V UČEBNI alebo PREZENČNE ONLINE – výučba a výklad, nácvik, ukážky, designérske rozbory praktických projektov, tipy a triky, konzultácie, otázky a odpovede,
 • DIŠTANČNE V ONLINE UČEBNI LMS – prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie, podrobné videokurzy) – kompletné prehľady predmetov a kurzov – Vstup do online učebne.
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Profil absolventa

Absolvent modulu samostatne navrhuje rozhrania a funkcionalitu interaktívnych aplikácií a animácií pre web a mobilné zariadenia. Dokáže pracovať s multimediálnymi prvkami a vytvárať ucelené funkčné digitálne produkty

Požadované vstupné vzdelanie

 • Minimálne SŠ vzdelanie, základy práce s PC

Metódy a formy vzdelávania

 • teoretická predpríprava v online učebni,
 • štartovacie aj pokročilé softvérové výcviky v online učebni,
 • výklad a praktický nácvik prezenčne v učebni alebo prezenčne online,
 • projekty a zadania (kombinovane),
 • pokročilé témy a techniky, diskusia (kombinovane).
 • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

Ceny a prihláška

Rozsah a termíny

 • Rozsah kurzu:  72,00 hodín / 4-6 týždňov (podľa intenzity stretiek)
 • Vypísanie termínov: verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu, na mieru.
 • Zľavy za viac odborov: áno, dohodou

Časový rozpis priebehu vzdelávania

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety – dištančne LMS
 • 2. – 5. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciách – prezenčne + štúdium v online učebni a domáce zadania
 • 6. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobovateľný individuálnym požiadavkám účastníkov pri dohode celej skupiny na úvodnej zácvikovej hodine.

UČEBNÉ OSNOVY A PLÁNY

Princípy interaktívneho designu a multimediálnych aplikácií

Čo je to interakcia – definícia, princípy, použitie
Rozdelenie a typy interaktívnych aplikácií
GUI design – plánovanie a navrhovanie rozhraní
Vizuálna logika a užívateľská prístupnosť
Interaktivita – princípy interaktívneho designu
Typy navigácie užívateľa – UX design
Psychologické procesy prijímania, orientácie a zapamätávania si multimediálnych podnetov – Mayer
Didakttika / dramaturgia, štruktúrne metafory
Multimedia principles – Contiguity, Coherence, Multimedia, Segmenting, Pretraining
Niektoré typy interakcií
Montáže médií a aplikácií – autorské a softvérové zázemie
Produkty digitálneho designu

Figma I. – základný softvérový tréning

Čo je to Figma?
Teoretické koncepty UI/UX design – design experience
Praktické možnosti UX/UI designu s aplikáciou
Rozhranie aplikácie

Draft – rozhranie pre návrh
Vytváranie projektov
Návrhové plochy*
Zoming a navigácia po dokumente
Nástroj Text
Font management system
Nástroje základných geometrických tvarov
Nástroj Pero
Kombinovanie tvarov
Farby, prechody, výplne
Import grafiky – bitmapy, vektory, natívne súbory AI, PS
Manažment objektov Assets, Vrstvy

Prototype – rozhranie pre wireframing
Ako funguje prototypovanie 
Prepájanie obrazoviek
Prepájanie obrazoviek pomocou objektov
Možnosti animácií a časovania prechodov

Špeciálne funkcie pre navrhovanie a prototyping
UI Kits – hotové ikonky elementov a rozhraní – vzhľad Android, iOS, Windows,
Komponenty – koncept, práce,
Ponuka pluginov a rozšírení,
Export obsahov,

Ukážka prototypu rozhrania mobilnej aplikácie

Adobe Animate I.+II. – rozšírený softvérový tréning

ZAČÍNAME V ANIMATE
Rozhranie príkazy, nástroje
Panely a pracovné plochy
Vytvorenie prvého dokumentu
Panel Vlastnosti
Knižnica prostriedkov
Časová osa
Vrstvy
Základné ovládanie dokumentu – lupa, ručička

KRESLENIE
O režimoch kreslenia
Režim tvarov
Ťahy a výplne tvarov – koncept, vyfarbovanie
Vykrojovanie tvarov
Režim objektov
Zarovnávanie objektov
Prechody a vzorky
Priehľadnosť
Práce s textami

ANIMÁCIE a ÚPRAVY
O animovaní vo Flashi / Animate
Tvorba a typy symbolov
Instancie symbolov
Efekty a režimy prelínaní
Úvod do animácie symbolov
Shape tween
Body Hint pri shape tween
Motion tween
Tipy animácií motion tween
Vnorené animácie
Praktické tipy na časovej osi
Editor pohybu
Základy 3D animácie
Základy morfovania a IK

INTERAKTIVITA
O jazykoch Action Script 3, JavaScript a HTML5
Panel Actions
Predvstavané skripty
Udalosti tlačítka
Akcie Stop a GoToFrame – navigácia
Akcie pre načítanie externých obsahov
Vkladanie videa
Vkladanie zvuku
Knižnica komponentov
Knižnice tlačítok a zvukov
Knižnica Learning Interactions
Publikovanie aplikácií iOS a Android (Harman AIR)
Publikovanie videa a HTML5 Canvas obsahov

Praktická a projektová časť

 • Cvičný projekt interaktívnej aplikácie
 • Projekt 1: Vytvorenie reklamného bannera v HTML5
 • Projekt 2: Vytvorenie interaktívnej navigácie – fotogaléria

Forma záverečnej skúšky

záverečný test (požadovaná úspešnosť 85 %) + obhajoba záverečnej práce (vytvorených produktov – vizitky, letáku, inzerátu, plagátu, webových obrázkov a reklamného banneru pre sociálne siete, vytvorených na praktickom výcviku).

Študijné materiály

 • interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, podrobné videokurzy k softvérom (slovensky aj anglicky), odborný výcvik
 • >> Prejsť do online učebne

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

Softvérová výbava pre štúdium našich kurzov:

 • ADOBE: Na stránke www.adobe.com vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto. Ako účastníci riadneho štátom akreditovaného štúdia ste oprávnení zakúpiť si študentskú verziu Creative Cloudu za 19,50 € / mesiac, s kompletnou funkcionalitou!  Ušetríte tak až 65% ceny na celý rok!
 • K vzdelávaciemu programu AKR4: UX/UI design – interaktívne animácie a aplikácie, si z aplikácie Creative Cloud stiahnite a nainštalujte programy Adobe XD a Animate.

VIAC INFO: Tel. 0948 203 003, info@digitaldesign.sk