Ako prví na Slovensku vám ponúkame možnosť začať pracovať s úplne novou aplikáciou Affinity Publisher, ktorá bude slúžiť pre spracovávanie grafických návrhov, textovú sadzbu, typografiu, layout strán, pre celý rad tlačových produktov ako napríklad noviny, časopisy, magazíny, brožúry, knihy, prospekty, ale aj ostatné grafické produkty ako letáky, plagáty, reklamy, inzercie a prakticky všetky ostatné grafické produkty.

Ak uvažujete o presedlaní do pracovného workflow dnes už osvedčených Affinity Designer (vektoroý editor), Affinity Photo (bitmapový editor) a najnovšie aj Affinity Publisher (stránkový zlom, sadzba a montáž), určite začnite už dnes!

Podrobná osnova

ZAČÍNAME
– Rozhranie Publishera: Príkazy a nástroje
– Rozhranie Publishera: Panely a pracovné plochy
– Vytvorenie a uloženie prvého dokumentu
– Panel Stránky a základné práce s nimi
– Master Pages
– Nástroje Move, Node, Laso, Zoom – úvodné oboznámenie
– Panely a skupiny panelov Studio

PRÁCE S TEXTOM
– Prehľad možností a funkcií
– Vytváranie bodového textu a kontajnerového textu
– Zoznámenie sa s tokom textov, reťazenie kontajnerov
– Základné úpravy textu – vyfarbovanie, formátovanie
– Vytváranie štýlov textov a práca s nimi
– Obtekanie textu okolo objektu na ploche
– Vytváranie obrysov z textov – krivky

LAYOUT
– Fornáty dokumentov
– Základné čiary dokumentu – okraje, spadávka
– Stĺpcový register
– Mriežka účiarí
– Vodítka

TYPOGRAFIA – POKROČILÉ VLASTNOSTI
– Medzery, špeciálne znaky, pomĺčky, spojovníky
– Automatické číslovanie stránok
– Delenie slov, inštalácia SK slovníka delení
– Registre obsahov

ZÁKLADY KRESLENIA OBJEKTOV
 Vytváranie jednoduchých ciest a režimy vyberania
– Ponuky a knižnica Základných tvarov
– Jednoduché vyfarbenie objektov – výplň, ťah
– Vytváranie skupín z objektov
– Zarovnávanie objektov pomocou panel Horizontal/Vertical Align
– Používanie vodítok a mriežok k rozvrhom
– Inteligentné vodítka
– Vytváranie objektov pomocou paletky Cestár
– Režimy tvarov

KRESLENIE NÁSTROJMI PERO A CERUZKA
– Predstavenie nástrojov Pero
– Vytváranie rovných a zakrivených čiar – rohové body
– Vytváranie kriviek – kotevné body a úsečky
– Kombinácie úsečiek a kriviek, výber a úprava ciest pomocou Priamy výber
– Prevod rohových a kotevných bodov, odstraňovanie a pridávanie bodov pomocou Pera
– Kreslenie ceruzkou
– Základy vyfarbovania a výplne čiar a objektov

TRANSFORMÁCIE A DEFORMÁCIE OBJEKTOV
– Zmena veľkosti objektov na ploche
– Práce s ponukou príkazov Transformovať: Zrkadlenie, Otáčanie, Deformovanie, – Skosenie, Prevracanie

VYFARBOVANIE
– Farebné režimy CMYK a RGB
– Základné princípy vyfarbovania pomocou panelov Color a Swatches
– Vytváranie a ukladanie vlastných farebných políčok
– Úprava farieb v kresbe
– Maľovanie a vyfarbovanie prechodmi, vzormi
– Aplikácia efektov a štýlov (Effects, Styles)

VRSTVY
– Koncept práce a organizácie obsahov pomocou vrstiev
– Vytváranie vrstiev a podvrstiev
– Vytváranie skupín vrstiev
– Zobrazovanie, skrývanie, zamykanie a presúvanie vrstiev v poradí

PRECHODY
– Panel Prechody a Nástroj Prechod
– Tipy prechodov
– Vytváranie prechodov kreslením v ploche
– Práce s prechodmi v paneli Prechod pomocou bežcov

KOMBINOVANIE VEKTOROVEJ GRAFIKY S BITMAPAMI
– O základných princípoch vektorových a bitmapových grafík
– Vkladanie súborov JPG a Photoshopu do dokumentu v Publisheri
– Vkladanie dokumentov iných formátov (PDF)

STUDIO LINK – INTEGRÁCIA
– pracovné workflow s Affinity Designer a Photo v prostredí Publishera 

PRÍPRAVA GRAFIKY PRE TLAČ A WEB – EXPORT
– Princíp tlače a tlačových zariadení
– Dialógové okno Print
– Princípy prípravy dokumentu a grafík do tlače
– Princípy optimalizácie grafiky pre web
– Export tlačového PDF
– Webové formáty obrázkov a výber vhodného formátu pre rôzny typ grafiky
– Export webovej grafiky a ostatné formáty

CVIČNÉ PRÍKLADY
5 cvičných príkladov pre zručnosti v programe

Vypísanie termínov:
verejné alebo individuálne podľa záujmu
(už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

Vypísanie termínov:
verejné termíny alebo individuálne podľa záujmu (už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

CENY A FORMY VZDELÁVANIA:

  • Prezenčne: 148 €, kombinované vzdelávanie – učebňa Košice + LIVE + LMS
  • Prezenčne LIVE: 108 €, stretnutia naživo, výklad, zdieľanie obrazoviek, audio, video
  • Online LMS: v príprave
  • Podrobnejšie o formách vzdelávania v sekcii: >> Formy vzdelávania

VIAC INFORMÁCIÍ:

Tel. 0948 203 003, info@mlearning.sk