Multimédiá: ako udržať pozornosť študenta v e-learningovom kurze

Svetovým trendom v e-learningu je v súčasnosti systém modulárneho vzdelávania. Každý modul sa skladá zo súvisiacich  výukových jednotiek a a ich obsahov. Systémy týchto modulov umožňujú poslucháčom vstup do ktoréhokoľvek z nich z úvodnej stránky kurzu alebo úvodného modulu. Z technologického hľadiska sa do popredia tlačia moduly, založené na multimediálnych SWF, ktoré majú oproti statickým textovým web-based modulárnym obsahom výhodu napríklad v tom, že pôsobia ako ,,filmy” ktoré spolu s obsahmi na snímkoch navigujú užívateľa a vťahujú ho do deja, čím sa výrazne eliminujú napríklad niektoré nežiadúce javy sprevádzajúce dištančné štúdium – rozptyľovanie okolia, nesústredenosť, slabšia sebadisciplína študenta.  Tieto javy sú častokrát vnímané ako hlavná brzda efektivity elektronického vzdelávania, ktoré môže byť synchrónne (online kurzy a prednášky vedené tútorom) a asynchrónne (samostatné multimediálne obsahy, prezerané online).

Práve asynchrónne vzdelávanie si obzvlášť vyžaduje nasadenie multimédií, čo síce znamená náročnejší vývoj, ale v konečnom dôsledku oveľa kvalitnejšie štúdium. Dnešný človek je totiž dosť pohodlný na čítanie (je to laický fakt aj moderný trend) a ak nie je vtiahnutý do procesu vzdelávania hovoreným slovom, videom, animáciami, inštruktážnymi interaktívnymi prvkami atď., iba ťažko je možné očakávať jeho efektívne štúdium.

Dôležitým faktorom, súvisiacim s efektivitou vzdelávania je aj hodnotiaci systém (assessment). V  každom vzdelávacom projekte môže mať priebežný charakter (malé bloky výukových obsahov sú predeľované krátkymi testami), alebo súhrnný záverečný.  Tieto testy sú obvykle navrhnuté ako autotesty (priebežné sebahodnotenie študentom), alebo testy so zberom údajov, ktoré sa zhromažďujú pomocou systémov LMS a budú k dispozícii tútorovi, ktorý v LMS môže sledovať aj iné informácie o aktivite študenta – ako kedy, koľko a čo študoval atď.

Samozrejme, celá problematika má podstatne širší rozmer, než tento krátky článok – oveľa viac sa dozviete na našich kurzoch k tvorbe vzdelávacích prezentácií a e-learningu. O novinkách a aktivitách, ktoré v súčasnosti vyvíjame, vám už čoskoro napíše náš  nový kolega a spolupracovník Ing. Vojtech Belluš, ktorého týmto srdečne na našich stránkach vítame :) .

Nabudúce si krátko povieme o tom, ako prebieha proces, pomocou ktorého by sme mali dokázať vhodne navrhnúť modul vzdelávacích obsahov (jednotiek) a to z hľadiska pedagogického aj technologického.  Podľa Karen Ivers (Multimedia projects in education, 2010, California) je najosvedčenejším modelom pri príprave a realizácii multimediálnych obsahov tzv. DDD-E model (Decide, Design, Develop, Evaluate).

 

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply