Školenia, semináre a konzultácie na vybrané témy z oblastí počítačovej grafiky, grafického designu, webdesignu, interaktívnegho designu a multomédií. Vhodné pre začiatočníkov ale aj pre pokročilých ako dovzdelacie aktivity. Vyberte si z našej ponuky:

Grafický design

Kód Názov kurzu /predmetu/ Úroveň
vstupu
Formy
realizácie
Podrobné informácie Cena
 GD01 Základy digitálnych technológií začiatočník
pokročilý
Prezenčne
LMS
>>viac info a osnovy 68 €
38 €
 GD02 Úvod do PC grafiky
a odborov designu
začiatočník
pokročilý
Prezenčne
LMS
>>viac info a osnovy
68 €
38 €
 GD03 Teória grafického designu začiatočník
pokročilý
Prezenčne
LMS
>> viac info a osnovy
68 €
38 €
 GD04 DTP grafika, layout začiatočník
pokročilý
Prezenčne
LMS
>> viac info a osnovy
68 €
38 €
 GD05 Písmo, typografia, sadzba textov začiatočník
pokročilý
Prezenčne
LMS
>> viac info a osnovy
68 €
38 €
 GD06 Farby a a pychológia farieb začiatočník
pokročilý
Prezenčne
LMS
> viac info a osnovy 68 €
38 €
 GD07 Prepress – predtlačová príprava začiatočník
pokročilý
Prezenčne
LMS
>> viac info a osnovy
68 €
38 €

Webdesign

Kód Názov kurzu /predmetu/ Úroveň
vstupu
Formy
realizácie
Podrobné informácie Cena
 WD01: Základy HTML, a CSS začiatočník
pokročilý
Prezenčne
LMS
>> viac info a osnovy
88 €
38 €
WD02: Princípy webdesignu a užívateľskej prístupnosti začiatočník
pokročilý
Prezenčne
LMS
>> viac info a osnovy
68 €
38 €

Interaktívny design

Kód Názov kurzu /predmetu/ Úroveň
vstupu
Formy
realizácie
Podrobné info Cena
 ID01 Princípy interaktívneho designu – grafika GUI pokročilý Prezenčne >>viac info
88 €
 ID02 Princípy interaktívneho designu – multimédiá pokročilý Prezenčne  
88 €
 ID03 Princípy interaktívneho designu – metodiky a štruktúrne metafory pokročilý Prezenčne   88 €

eLearnin design

Kód Názov kurzu /predmetu/ Úroveň
vstupu
Formy
realizácie
Podrobné info Cena
 MLE1 Všeobecné andragogické vzdelávanie začiatočník
pokročilý
LMS >>viac info a osnovy
68 €
 MLE2 Teória digitálneho vzdelávania začiatočník
pokročilý
Prezenčne LMS
LIVE
 >>viac info a osnovy
68 €

68 €

 MLE3 Typológia digitálnych vzdelávacích interakcií  a DVO /Horton/ začiatočník
pokročilý
Prezenčne LMS
LIVE
>>viac info a osnovy
68 €

68 €

 MLE4 Učenie sa z multimédií /Mayer/ začiatočník
pokročilý
Prezenčne LMS
LIVE
>>viac info a osnovy
68 €

68 €

 MLE5 Projektovanie digitálnych aktivít a storyboarding začiatočník
pokročilý
Prezenčne
LIVE
>>viac info a osnovy
68 €
68 €
 MLE6 Teória a prax vývoja elektronických testov začiatočník Prezenčne
LIVE
>>viac infoa osnovy
68 €
68 €
 MLE7 Presenter Video Creator – tvorba webinárov začiatočník
pokročilý
Prezenčne >>viac info a osnovy
68 €
 MLE8 Konverzia prezentácií PPTX na online learning začiatočník
pokročilý
Prezenčne >>viac info a osnovy
68 €
 MLE9 LMS Moodle – tvoríme a spravujeme e-kurzy začiatočník
pokročilý
Prezenčne >>viac info a osnovy
68 €
 MLE10 Odborná prax – vývoj komplexných digitálnych aplikácií pokročilý Prezenčne >>viac info a osnovy
148 €

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

Be the first to comment

Leave a Reply