Kurz QuarkXPress – podrobný softvérový tréning (I.+II.+III)

QuarkXPress je profesionálna DTP aplikácia pre grafický design, sadzbu, layoutovanie a ostatné grafické návrhárske a publikačné práce. Umožňuje užívateľom vytvárať celú plejádu produktov, od menších reklamných a propagačných tlačovín – vizitky, letáky, plagáty, inzerciu – až aj rozsiahlejšie produkty ako sú prospekty, brožúry, katalógy, noviny, časopisy, knihy a podobne. Výsledné produkty je možné z Quarku publikovať buď pre komerčnú profesionálnu tlač, ako webovú grafiku, digitálne publikácie HTML5 pre zobrazovanie z webu, či ako mobilné aplikácie pre iOS a Android s obsahmi pre mobilné zariadenia.

Zaujímavosťou je možnosť priamo v prostredí Quarku pripravovať do tlače nielen samotné layouty s textami a vektorovou grafikou, ale aj bitmapové obrázky a fotografie, čím hlavne v DTP a prepresse odpadá nevyhnutnosť upravovať rástre v externej aplikácii ako Photoshop, Affinity Photo, CorelPhotoPaint a podobne.

QuarkXPress je predávaný formou trvalých licencií s možnosťou (nie povinnosťou) upgradov formou tzv. Advantage plans, čím ponúka bezpochyby zaujímavú alternatívnu cestu pre grafikov, ktorí pracujú v produktoch, ponúkaných formou predplatného.

DOSTUPNOSŤ KURZU V ČLENSKEJ SEKCII:

 1. S dohľadom lektora: 3-mesačný prístup, 128 €: flexibilné časové a obsahové vzdelávanie – na mieru, na základe možností účastníka, prístup do zvolenej sekcie online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine,
 2. S riadením lektora: 3-mesačný prístup, 198 €: lektorom riadený vzdelávací program zostavený na mieru ale s časovým rozvrhom absolvovania (teoretická výučba, praktické cvičenia a zadania, testy), prístup do zvolenej časti online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine a online konzultačnými stretkami cez MS TEAMS, certifikát o absolvovaní online riadeného vzdelávacieho programu.
 3. Realizácia kurzu prezenčne v učebni alebo prezenčne online: áno, na objednávku

PRIHLÁŠKA

ŠTUDIJNÉ OBSAHY V ONLINE UČEBNI (SK/ENG)

JAZYKOVÉ PROSTREDIE

 • slovenský jazyk – natívne
 • anglický jazyk – mierne pokročilý (počúvanie audio)

VIAC INFORMÁCIÍ:
Tel. 0948 203 003
info@mlearning.sk

OKRUHY TÉM

ÚVOD

 • O programe
 • Užívateľské rozhranie a panel nástrojov
 • Práce s panelmi
 • Vytvorenie a nastavenie prvého dokumentu (Zostava)
 • Navigácia po dokumente – Lupa, Ruka
 • Panel Zostava
 • Tvorba a správa sád zobrazení
 • Uloženie zdrojového dokumentu vo formáte QXP
 • File manažment

NÁSTROJE PRE ORGANIZÁCIU OBSAHOV V DOKUMENTE A LAYOUTING

 • Predvoľby QuarkXPressu
 • Koncepcie práce s rozkresmi a layoutovaním
 • Práca s pravítkami a jednotkami
 • Nastavenie stĺpcov a mriežok dokumentu
 • Siete účiarí a vodítka
 • Ďalšie možnosti príkazu Zobraziť

PRÁCE S TEXTOM

 • O textových rámčekoch (kontajneroch)
 • Písanie, vkladanie a import textu – možnosti a  nastavenia
 • Formátovanie textu – znaky a odstavce
 • Predlohy štýlov – vytváranie odstavcových a znakových štýlov
 • Odrážky a zoznamy
 • Medzery – medzipísmenové, medzislovné
 • Riadkový preklad
 • Ďalšie typografické atribúty pre znaky aj odstavce
 • Špeciálne typografické znaky – značky, pomĺčky, medzery
 • Panel Glyfy

TABUĽKY

 • Vkladanie tabuliek
 • Nastavovanie vlastností tabuliek a buniek
 • Nástroj Tabuľka

PRÁCE SO STRÁNKAMI

 • Prehľad panelu Vzhľad stránky
 • Vkladanie a odstraňovanie stránok
 • Zmena veľkosti stránok
 • Číslovanie stránok
 • Predlohy stránok a koncepcie práce s nimi
 • Vytváranie a aplikovanie predlôh stránok

UMIESTŇOVANIE EXTERNEJ GRAFIKY

 • O rastrovej a vektorovej grafike
 • Princípy kontajnerovej sadzby
 • Vkladanie fotografií na stránky
 • Vkladanie ilustrácií a vektorovej grafiky
 • Panely Uprava obrazu a Pokročilé nastavenie obrazu
 • Vkladanie dokumentov PSD – pokročilé techniky
 • Vkladanie dokumentov PDF – prevod na natívne objekty
 • Kopírovanie objektov a grafiky z InDesignu do Quarku
 • Natívny import IDML dokumentov InDesignu

KRESLENIE A VYFARBOVANIE

 • Ponuka základných geometrických tvarov – obdlžník, ovál, trojuholník, čiara
 • Vytváranie grafiky od ruky – nástroje Kreslenie, Bod
 • Základy kombinovania tvarov
 • Vyfarbovanie – ťah a výplň – panel Farby
 • Práce s prechodmi a priehľadnosťou – panel Prechod

ĎALŠIE ÚPRAVY

 • Aplikovanie efektov na texty a grafiku
 • Úprava importovanej grafiky v materskej aplikácii – roundtripping
 • Distribúcia obsahov do vrstiev – panel Vrstvy
 • Kombinovanie grafiky a textov – obtekanie
 • Vkladanie textov na vektorovú cestu
 • Niektoré užitočné klávesové skratky

DLHÉ DOKUMENTY

 • Stratégie pre sadzbu dlhých dokumentov
 • Prelievanie stĺpcových textov – nástroj Prepojenie textu
 • Kapitoly, číslované oddiely
 • Registre, obsahy, poznámky pod čiarou
 • Stránky a Zostavy

NIEKTORÉ ŠPECIÁLNE TECHNIKY QUARKU

 • Ponuka panelu Služby – užitočné skriptové vylepšenia a hromadné práce
 • Funkcie GREP a skriptov pomocou panelu JavaScript
 • Možnosti rozšírení XTensions
 • Redline
 • Job jackets

MOŽNOSTI DIGITÁLNEHO PUBLIKOVANIA DOKUMENTOV

 • Prehľad panelu HTML5
 • Interaktívne objekty – navigačné tlačítka, prvky formulárov
 • Vkladanie multimédií – audio, video, animácie
 • Animovanie objektov v dokumente
 • Špeciálne efekty – otáčanie obrázkov 360, Zobrazenie webu, Zóna posúvania
 • Možnosti responzívneho navrhovania pomocou FlexLayouts
 • Export pre web – Publikácia HTML5
 • Export mobilné zariadenia – , ePUB, Kindle, integrácia so službou AppStudio
 • Export natívnych aplikácií pre zariadenia Android a iOS

TLAČ DOKUMENTOV

 • Príprava dokumentu pre tlač
 • Panel Kontrola pred výstupom
 • Export korektných dokumentov PDF pre tlač a web
 • Nové možnosti exportu dokumentov PDFX

Cvičné projekty:

Návrhy a realizácia – inzerát, leták, prospekt A4 skladačka, billboard, novinová štvorstrana, obálka, knižná sadzba – zadania v online učebni

Be the first to comment

Leave a Reply