Niektoré zásady efektívnej multimediálnej prezentácie

Elektronická prezentácia je dnes už neoddeliteľnou súčasťou moderných obchodných a vzdelávacích aktivít v súkromnom sektore, školstve a pod.  Donedávna sa elektronická prezentácia používala najmä ako doplnkový ale zároveň veľmi účinný vizuálny prostriedok pre lektora, manažéra či vzdelávateľa (synchrónne prezenčné poskytovanie informácií). Avšak s príchodom nových technológií a expanziou e-learningu sa čoraz častejšie stretneme aj s asynchrónnymi, teda nezávislými multimediálnymi prezentáciami, ktoré je možné distribuovať elektronickými a informačnými cestami.

Asynchrónne elektronické prezentácie obsahujú najmä hovorené slovo, ktoré nahrádza osobný výklad lektora či prezentátora. Spolu s obrázkami, textom, animáciami či videom tak môžete poskytnúť adresátom multimediálny produkt, ktorý môže byť spúšťateľný z webu nezávisle na čase (24/7/365), distribuovaný e-mailom, nosičmi CD, DVD a podobne.

Samozrejme, pri tvorbe takejto prezentácie je nevyhnutné poznať správne zásady jej výstavby, aby sme dostatočne nahradili fyzickú neprítomnosť lektora, čo je logickou podstatou projektov tohto druhu. Asynchrónna prezentácia by teda určite nemala byť len obrázkovým či textovým produktom s odrážkami, prípadne množstvom drobne nasádzaného ,,výkladového” textu, hlavne ak ide o rozsiahlejší projekt s niekoľkými desiatkami snímkov. Adresát takejto ,,nemej” a fádnej prezentácie by už čoskoro po otvorení projektu stratil záujem o poskytované informácie, prípadne by ho heslovité odrážkové zoznamy bez výkladu dezorientovali a znechutili.

Problematika tvorby takýchto prezentácií je naozaj široká – od tvorcu si častokrát vyžaduje isté znalosti grafického dizajnu (layoutu), vhodne navrhnutého GUI rozhrania, interaktívneho dizajnu, práce s multimédiami a pedagogických znalostí z oblastí špecifík elektronického vzdelávania.

Uveďme aspoň niekoľko zásadných pravidiel, ktoré nevyhnutne musíme poznať, aby sa vaša prezentácia stala pútavou, atraktívnou, efektívnou a užívateľsky prívetivou:

 • Zabudnite na ,,prečačkané” predlohy snímkov s množstvom neadekvátnych  prípadne zbytočných grafických prvkov. Rozhranie musí byť jednoduché (nie však fádne), ľahko čitateľné a adresát sa musí v priebehu niekoľkých sekúnd po otvorení a spustení ,,zabývať” a zorientovať
 • Uistite sa, že čitateľnosť textových prvkov si nebude vyžadovať zvláštnu námahu – ideálna veľkosť textových odrážok je cca 24 pt.
 • Zachovajte konzistentnú veľkosť jednotlivých úrovní popiskov a titulkov vzhľadom k logickej štruktúre prinášaných informácií. Adresátovi tým pomôžete priebežne vizuálne dešifrovať jednotlivé prvky a ich hierarchiu.
 • Poskytnite dostatok voľného priestoru medzi jednotlivými objektami na snímkoch – obsahy by nemali zapĺňať každučké voľné miestečko snímku, ale mali by byť rozmiestňované a združované do logických častí s grafickým citom. Pamätajte si, že prázdny priestor je grafickým elementom, ktorý paradoxne zvýrazní oddeľované obsahy.
 • V prezentácii používajte maximálne 5 základných farieb + ich percentuálne odtiene. Nie je nič škaredšie, než prezentácia, hmýriaca sa všetkými dostupnými farbami z farebného kruhu a použitými bez ladu a skladu. Zvoľte si jednu ,,hlavnú” farbu a ostatné 4 používajte ako doplnkové – s mierou. Vyvarujte sa používaniu krikľavých farebných kombinácií, aké poznáme z grafiky 90-tych rokov. Pôsobia archaicky a ,,bazárovito”.
 • Zabezpečte dostatočný kontrast medzi farbou textov a farbou pozadia. Najidelálnejšie sú jemnejšie decentné farby pozadia s výrazným (najmä čiernym či iným silným) textom. Môžte použiť aj opačnú kombináciu farieb, avšak táto je už vnímaná horšie a je závislá aj na okolitých svetelných vlastnostiach. Hľadajte vhodný kompromis medzi fádnosťou a prehnaným ,,machuľovaním”. Pozor na textúrované pozadia – nesmú prekrývať či znižovať čitateľnosť a vnímateľnosť obsahov!
 • Na jednom snímku použite maximálne 6 odrážok. Textovo prepchaté snímky spoľahlivo odradia a dezorientujú adresáta. Sprievodný výklad k odrážkam a snímkom nahovorte ako audio, v žiadnom prípade nie ako drobnejší text na monitore. Každá odrážka by mala obsahovať cca 6 slov.
 • Uistite sa, či sú obrázky dostatočne veľké a zrozumiteľné, alebo naopak, nie príliš malé, rípadne zbytočné z hľadiska informačnej výpovede.
 • Pri použití grafov zabezpečte dostatočne zrozumiteľné popisy a legendu. Zvoľte vhodný a rýchlo prehľadný typ grafu.
 • Audiovýklad musí byť nevyhnutne synchronizovaný s dianím na obrazovke. Každý odrážkový popisok, či iný prvok, by sa mal väčšinou zobraziť až spolu s príslušným vkladom.  Čo najviac informácií nahovorte – samotné hovorené slovo pôsobí v prezentácii ako ,,filmový” prvok, ktorý udržiava dej a pozornosť. Nikdy nečítajte odrážkové zoznamy od slova do slova! To čo adresát vidí, nemusí ešte raz počuť – je to neefektívne a brzdí to kognitívny proces.
 • Výklad a a dianie na obrazovke môžete spestriť vhodnými animačnými prvkami, ktoré môžu mať zvýrazňujúcu funkciu, prípadne sú priamym názorným nositeľom obsahu a jeho výkladu. Nepoužívajte animácie bezdôvodne, prípadne nevhodne.
 • Videa môžu byť veľmi atraktívnym doplnkom v prezentácií. Výrazne posilňujú vizuálnu zložku v procese vzdelávania sa.  Použite vhodne nastrihané klipy, a to obzvlášť v rozsiahlejších prezentáciách, alebo v prípadoch, ak sú videá zahrnuté do výsledného súboru, ktorý bude publikovaný na webe. Príliš objemné súbory môžu výrazne skomplikovať sťahovanie a načítavanie prezentácie. V prípade že sú videá načítavané do prezentácie ako externé súbory, zabezpečte správne cesty do zdrojových súborov po umiestnení na server  (systém projektových zložiek).
 • Nehovorte príliš rýchlo. Udržujte správnu intonáciu a vhodnú štruktúru textov. Texty pre audio si napíšte vopred a prečítajte ich z panela Notes (PowerPoint, Captivate). Prípadne si texty vytlačte ako skript a nahovorte ich ako jednotlivé sekvencie. Precvičujte si hlas a čítanie do mikrofónu pred tým, než začnete nahrávať naostro – postupne sa zbavíte istého začiatočníckeho stresu. Pokúste sa zabezpečiť, aby váš hlas neznel príliš uniformne, netriasol sa, ale ani nebol príliš emotívny, žoviálny a rozvláčny.  Mala by z neho sálať priateľskosť a záujem, s presvedčivou a presvedčujúcou intonáciou.
 • Prezentáciu začnite celkovým zhrnutím obsahu, poskytnite dostatok užívateľských informácií o tom, ako ovládať danú prezentáciu (v prípade ak je interaktívna). V prípade lineárnej prezentácie dodržujte postupnosť podávaných informácií v rámci synergie alebo analytickej postupnosti.
 • Prezentáciu ukončite sumárom a poďakovaním za pozornosť.

Jaroslav Verlík
eLearning designer & developer

Be the first to comment

Leave a Reply