Mayerove princípy učenia sa v e-learningu: I. multimedia principle

I keď sa v našich zemepisných šírkach prakticky žiadny tím doteraz nevenoval serióznejšiemu výskumu či bádaniu v oblasti elektronického vzdelávania, jeho podstaty, špecifík a princípov, v zahraničí existuje niekoľko významných autorov, ktorí publikovali svoje teórie a poznatky. Jedným z najznámejších v tejto oblasti je kalifornský vedec a pedagóg Richard E. Mayer. Jeho kniha E-LEARNING and Science of instructions sa stala v danej oblasti doslova bestsellerom. Venujme preto niekoľko nasledujúcich statí v krátkosti desiatim princípom učenia sa z multimédií (multimedia learning), ktoré E. Mayer zhrnul ako výsledky svojho dlhoročného bádania a prezentuje ich pod termínom Cognitive theory of multimedia principles.

Podstata prvého princípu podľa Richarda Mayera tkvie skutočnosti, že v procese učenia sa v rámci e-learningu je učenie efektívnejšie vtedy, keď sa vhodným spôsobom kombinuje text a relevantná grafika. Musíme však pritom vnímať rozdiel medzi hovoreným textom a textom vpísaným do snímkov lekcie. Kým hovorený text patrí do kategórie sluchových médií, text na snímkoch predstavuje zrakový vnem. Z tohto poznania pramení niekoľko skutočností:

–          TEXTY: V prípade textov sa vyhýbajte používaniu veľkých textových blokov na snímkoch, čo je veľmi častý jav najmä v neprofesionálnych prezentáciách, vytvorených v PowerPointe. Účastník kurzu je zaťažený čítaním veľkých húfov textov a niektorí odborníci na elearning označujú takéto dokumenty posmešne ako slajdumenty.  V prípade, ak študijné podklady obsahujú veľa textových informácií, investujte radšej čas a námahu a spomínané texty narozprávajte do projektu. Vyžaduje si to isté skúsenosti a časové investície, ale výhody sú z hľadiska efektivity učenia sa jasné: textové bloky presuniete ich nahovorením do sluchových médií, čím odťažíte zrakovú zložku a umožníte tak pracovnej pamäti ,,rozdeliť si sily“ pri učení sa. Na snímkoch zároveň vznikne cenný priestor pre grafiku, animácie, dátové objekty, grafy a jednoduché  textové odrážky, ktoré podporujú hovorený text a častokrát predstavujú vynikajúcu grafickú skratku (nie nadarmo sa hovorí že jeden obrázok dokáže povedať viac než tisíc slov).  Objekty na snímkoch sa vhodne načasujú a zjavia vždy v pravej chvíli a ukotvia tak dôležitú myšlienku z prúdu rozprávania. Vhodným namixovaním multimédií a dobrým scenárom docielite vysokú mieru pozornosti študenta, ktorý sa bude cítiť vtiahnutý do deja akoby vo filme a v reálnom čase dokáže dekódovať vnemy z médií a zapamätať si ich. Poznámka: v prípade ak dlhšie textové bloky sú napríklad vyhláškami, smernicami a podobne, kde je nevyhnutné presné citovanie, je možné umiestniť takéto dokumenty medzi prílohy vzdelávacieho projektu ako textové súbory a v elearningovom projekte naňho vo vhodnej chvíli odkázať napr. hyperlinkom.

–          GRAFIKA:  Za grafiku považujeme v e-learningových projektoch fotografie, obrázky, ilustrácie, textové odrážky animácie a video (posledne dve menované sú takzvaná pohyblivá grafika, niekedy sú pohyblivou grafikou aj animované texty, titulky a pod.). Na snímkoch používajte najmä relevantnú grafiku. Veľmi častou chybou je v elearningových projektoch používanie tématicky nesúvisiacej ale povedzme profesionálnej alebo inak zaujímavej grafiky, avšak  s minimálnou výpovednou hodnotou v našom kontexte. Takáto grafika vyvolá u prijímateľa menšie či väčšie rozpaky a v konečnom dôsledku odpútava pozornosť od učenia sa, keďže ľudský mozog spontánne hľadá riešenia a pochopenie. Ak neexistuje súvislosť medzi obsahom učebnej látky a informáciou na obrázku, bude úsilie prijímateľa pochopiť to zbytočné a jeho pozornosť dokonale odvedená nechceným smerom. Tým však nechceme povedať, že doplnková grafika je v projektoch nežiadúca  – používajte v rozumnej miere napríklad vhodne navrhnutú grafiku užívateľského rozhrania vašej elearningovej aplikácie čím docielite u prijímateľa nielen podvedome príjemný esteticky pocit, ale v prvom rade aj prehľadnú orientáciu v navigácii. Naopak, používaním nevhodnej, prešperkovanej, nevzhľadnej alebo inak zbytočnej grafiky bude prijímateľ buď okúzlený (alebo naopak znechutený!)  – ale v konečnom dôsledku opäť odvedený od podstaty – učiť sa a sledovať výklad. Používajte aj ilustrácie, animácie, karikatúry a podobné prvky ale využite ich vo svoj svoj prospech – teda na generovanie pozornosti – napríklad ako špeciálny efekt.  Samostatnou možnosťou je používanie sprievodných postavičiek, scenárové vzdelávanie a celý rad ďalších techník s grafickými objektami, o ktorých sa viac dozviete v časti o dizajne elearningových projektov.

 

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply