Kurz Všeobecné andragogické vzdelávanie

Štvormodulový multimediálny interaktívny vzdelávací program je ideálny najmä pre zamestnancov spoločností, ktoré sa pripravujú na úlohy spojené so vzdelávaním a prezentovaním, napríklad v moderných, trvalo učiacich sa spoločnostiach, ako vstupnú prípravu pre digitálnych vzdelávateľov, alebo pre iné vzdelávacie zámery, ktoré súvisia s rozvojom zamestnancov a tým aj firmy. Výborný je aj pre odborníkov v rôznych oblastiach, ktorí chcú získať lektorské a andragogické  zručnosti, aby mohli vo svojom odbore a špecializácii kvalitne vzdelávať iných

Na účastníkov kurzu čakajú témy ako príprava a plánovanie vzdelávacích aktivít, vytváranie učebných plánov a osnov, zásady a metódy vzdelávania dospelých a sociálne zručnosti – verbálna a neverbálna komunikácia. Súčasťou každého modulu sú testy vedomostí. Kurz je možné rozšíriť o prezenčnú časť, alebo správu výučby s dohľadom v systéme LMS počas vzdelávania.

MODULY

Modul 1: Komunikačné a prezentačné zručnosti

Vzdelávací modul určený pre všetkých zamestnancov a všetky úrovne riadenia vo firemných prostrediach. Ideálny pre získanie teoretických aj praktických informácií, ktoré napomôžu k zlepšovaniu komunikácie medzi kolegami, s vedením, aj klientmi a zákazníkmi.

Lekcia 1: PREDPOKLADY EFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE
Ako funguje komunikačný proces?, Otázky v sociálnej komunikácii, Spätná väzba, Pravidlá aktívneho počúvania, Ako nájsť spoločnú reč, Otvorenosť a úprimnosť, Príprava na vystúpenie, Tréma a jej príčiny, Zvládanie trémy, Asertivita, Štýly správania sa – pasívne, agresívne, manipulatívne, asertívne,

Lekcia 2: PROSTRIEDKY VERBÁLNEJ KOMUNIKÁCIE
Verbálna komunikácia, členenie, prostriedky písomnej verbálnej a ústnej verbálnej komunikácie, použitie, výhody, nevýhody

Lekcia 3: PROSTRIEDKY NEVERBÁLNEJ KOMUNIKÁCIE
Prostriedky: Výraz tváre, reč očí, vzdialenosť, pohyb, postoj, gestikulácia, dotyk, celkový vzhľad, Druhy: Mimika, Posturológia, Gesturika, Haptika, Proxemika, Kinezika

  • Obrazová príloha – neverbálne znaky správania – ukážky nevedomých výrazov a postojov počas stretnutia alebo komunikácie, spolu s krátkym vysvetlením
  • Záverečný test vedomostí, Scenárový test sociálnych kompetencií

MODUL 2: Zásady prípravy vzdelávania a prezentovania

Lekcia 1: ZÁSADY VZDELÁVANIA A PREZENTOVANIA
Aké sú osobitosti vzdelávania sa dospelých, štýl výučby, zásady výučby, prostredie, v ktorom sa vzdelávanie realizuje, Dospelí by si mali formovať vlastné štýly, Účastník = partner, Nadväzujte na skúsenosti účastníkov, Pocity účastníkov a ich vzťah k učeniu sa, Účastníci: sebahodnotenie a sebavnímanie, učenie sa formou riešenia problémov, partner a spoluaktér, štýl partnera, prostredie, prístupy a pomôcky, Otázky, ktoré si kladie dospelý, Zásady – Zásada aktívneho zapájania účastníkov, Zásada individuality účastníkov, Zásada systémového prístupu, Zásada názornosti

Lekcia 2: SPOZNÁVANIE ÚČASTNÍKOV
Ako sa skupina vytvorila?, Otvorený a zatvorený kurz / skupina, Analytické informácie o skupine (motivácia, zloženie, veľkosť skupiny, vek účastníkov, úroveň vzdelania…), Ako možno lepšie spoznať skupinu (vstupný rozhovor, skupinová diskusia, párové interview, kombinované predstavovanie),

  • Praktické rady do praxe
  • Záverečný test vedomostí

Modul 3: Príprava vzdelávacích a prezentačných aktivít

Lekcia 1: VÝBER UČEBNÝCH POZNATKOV NA ZÁKLADE CIEĽA
Princípy výberu obsahov vzdelávania a prezentácií, Praktické rady

Lekcia 2: ZOSTAVENIE UČEBNÉHO PLÁNU A OSNOV
Učebné plány a ich tvorba, Tématické okruhy, Časový plán, Hodnotenie, Osnovy a predmety, Plány učebnej jednotky, Praktické rady a postupy

  • Záverečný test vedomostí

Modul 4: Metódy vzdelávania a prezentovania

Lekcia 1: VÝBER METÓD VZDELÁVANIA
Od čoho závisí výber? (tématické a ľudské činitele),

Lekcia 2: METÓDY Z HĽADISKA EFEKTÍVNOSTI
Aké metódy sú účinné?, Motivácia a praktická aplikácia u hľadiska zvolených metód

Lekcia 3: METÓDY VZDELÁVANIA
Kompletný výklad metód – prednáška, prezentácia, moderácia, dialogické metódy, kartičková metóda, téza, riešenie problémov, prípadové štúdie, brainstorming, inscenačné metódy, variácie

  • Záverečný test vedomostí

Vypísanie termínov:
verejné alebo individuálne podľa záujmu
(už od 1. účastníka – bez zmeny ceny!)

DOSTUPNÉ FORMY:
Online: LMS, áno, www.mlearning.sk/lms