Kurz Affinity Publisher – podrobný softvérový tréning (I.+II.+III.)

Affinity Publisher je designérska aplikácia pre spracovávanie grafických návrhov, textovú sadzbu, typografiu, layout strán, ktorá je určená pre navrhovanie a export pre celý rad tlačových produktov ako napríklad noviny, časopisy, magazíny, brožúry, knihy, prospekty, ale aj ostatné grafické produkty menších rozmerov ako letáky, plagáty, reklamy, inzercie a prakticky všetky ostatné grafické produkty.

Ak uvažujete o presedlaní do pracovného workflow dnes už osvedčených Affinity Designer (vektoroý editor), Affinity Photo (bitmapový editor) a najnovšie aj Affinity Publisher (stránkový zlom, sadzba a montáž), určite začnite už dnes!

DOSTUPNOSŤ KURZU V ČLENSKEJ SEKCII:

  1. S dohľadom lektora: 3-mesačný prístup, 128 €: flexibilné časové a obsahové vzdelávanie – na mieru, na základe možností účastníka, prístup do zvolenej sekcie online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine,
  2. S riadením lektora: 3-mesačný prístup, 198 €: lektorom riadený vzdelávací program zostavený na mieru ale s časovým rozvrhom absolvovania (teoretická výučba, praktické cvičenia a zadania, testy), prístup do zvolenej časti online učebne (kurzu), pomoc lektora v uzavretej FB členskej skupine a online konzultačnými stretkami cez MS TEAMS, certifikát o absolvovaní online riadeného vzdelávacieho programu.
  3. Realizácia kurzu prezenčne v učebni alebo prezenčne online: áno, na objednávku

PRIHLÁŠKA

ŠTUDIJNÉ OBSAHY V ONLINE UČEBNI (SK/ENG)

JAZYKOVÉ PROSTREDIE

  • slovenský jazyk – natívne
  • anglický jazyk – mierne pokročilý (počúvanie audio)

VIAC INFORMÁCIÍ:
Tel. 0948 203 003
info@mlearning.sk

OKRUHY TÉM

ZAČÍNAME
– Rozhranie Publishera: Príkazy a nástroje
– Rozhranie Publishera: Panely a pracovné plochy
– Vytvorenie a uloženie prvého dokumentu
– Panel Stránky a základné práce s nimi
– Master Pages
– Nástroje Move, Node, Laso, Zoom – úvodné oboznámenie
– Panely a skupiny panelov Studio

PRÁCE S TEXTOM
– Prehľad možností a funkcií
– Vytváranie bodového textu a kontajnerového textu
– Zoznámenie sa s tokom textov, reťazenie kontajnerov
– Základné úpravy textu – vyfarbovanie, formátovanie
– Vytváranie štýlov textov a práca s nimi
– Obtekanie textu okolo objektu na ploche
– Vytváranie obrysov z textov – krivky

LAYOUT
– Fornáty dokumentov
– Základné čiary dokumentu – okraje, spadávka
– Stĺpcový register
– Mriežka účiarí
– Vodítka

TYPOGRAFIA – POKROČILÉ VLASTNOSTI
– Medzery, špeciálne znaky, pomĺčky, spojovníky
– Automatické číslovanie stránok
– Delenie slov, inštalácia SK slovníka delení
– Registre obsahov

ZÁKLADY KRESLENIA OBJEKTOV
 Vytváranie jednoduchých ciest a režimy vyberania
– Ponuky a knižnica Základných tvarov
– Jednoduché vyfarbenie objektov – výplň, ťah
– Vytváranie skupín z objektov
– Zarovnávanie objektov pomocou panel Horizontal/Vertical Align
– Používanie vodítok a mriežok k rozvrhom
– Inteligentné vodítka
– Vytváranie objektov pomocou paletky Cestár
– Režimy tvarov

KRESLENIE NÁSTROJMI PERO A CERUZKA
– Predstavenie nástrojov Pero
– Vytváranie rovných a zakrivených čiar – rohové body
– Vytváranie kriviek – kotevné body a úsečky
– Kombinácie úsečiek a kriviek, výber a úprava ciest pomocou Priamy výber
– Prevod rohových a kotevných bodov, odstraňovanie a pridávanie bodov pomocou Pera
– Kreslenie ceruzkou
– Základy vyfarbovania a výplne čiar a objektov

TRANSFORMÁCIE A DEFORMÁCIE OBJEKTOV
– Zmena veľkosti objektov na ploche
– Práce s ponukou príkazov Transformovať: Zrkadlenie, Otáčanie, Deformovanie, – Skosenie, Prevracanie

VYFARBOVANIE
– Farebné režimy CMYK a RGB
– Základné princípy vyfarbovania pomocou panelov Color a Swatches
– Vytváranie a ukladanie vlastných farebných políčok
– Úprava farieb v kresbe
– Maľovanie a vyfarbovanie prechodmi, vzormi
– Aplikácia efektov a štýlov (Effects, Styles)

VRSTVY
– Koncept práce a organizácie obsahov pomocou vrstiev
– Vytváranie vrstiev a podvrstiev
– Vytváranie skupín vrstiev
– Zobrazovanie, skrývanie, zamykanie a presúvanie vrstiev v poradí

PRECHODY
– Panel Prechody a Nástroj Prechod
– Tipy prechodov
– Vytváranie prechodov kreslením v ploche
– Práce s prechodmi v paneli Prechod pomocou bežcov

KOMBINOVANIE VEKTOROVEJ GRAFIKY S BITMAPAMI
– O základných princípoch vektorových a bitmapových grafík
– Vkladanie súborov JPG a Photoshopu do dokumentu v Publisheri
– Vkladanie dokumentov iných formátov (PDF)

STUDIO LINK – INTEGRÁCIA
– pracovné workflow s Affinity Designer a Photo v prostredí Publishera 

PRÍPRAVA GRAFIKY PRE TLAČ A WEB – EXPORT
– Princíp tlače a tlačových zariadení
– Dialógové okno Print
– Princípy prípravy dokumentu a grafík do tlače
– Princípy optimalizácie grafiky pre web
– Export tlačového PDF
– Webové formáty obrázkov a výber vhodného formátu pre rôzny typ grafiky
– Export webovej grafiky a ostatné formáty

CVIČNÉ PRÍKLADY
5 cvičných príkladov pre zručnosti v programe