Digitálne kompetencie nie sú (iba) počítačová či informačná gramotnosť

Na prednáškach po slovenských školách sa častokrát stretávam s názorom, že učiteľ sa cíti byť digitálne kompetentný, pretože vie pracovať s počítačom a kancelárskym balíkom Office. Naučil sa  možno ovládať nejaké drobnejšie programy a vytvoril si čiastkové podklady. To je super. Avšak digitálne kompetencie majú o poznanie širšie poňatie – či už v oficiálnych dokumentoch z produkcie OECD, UNESCO či Európskej únie. Digitálna gramotnosť totiž počítačovú zahŕňa, ale obsahuje aj ďalšie komponenty, napríklad celkovú schopnosť učiteľa porozumieť digitálnej didaktike, organizovaniu obsahov, vývoju obsahov, výstavbe hodiny s digitálnymi pomôckami a celkovo efektívnemu využívaniu digitálnych obsahov vo svojej vyučovacej praxi.

Nadobúdanie alebo prehĺbovanie digitálnych kompetencií možno definovať ako viacero etáp. Malo by smerovať od úrovne gramotného používania, cez úroveň kompetentného  porozumenia až po úroveň tvorivého uplatnenia. A práve do etapy tvorivého uplatnenia, teda kreatívneho vzdelávania ako trvalo a radostne prítomného procesu a životného štýlu vzdelávateľa, sa dostanete iba ťažko, ak si nedokážete digitálne obsahy vyrobiť a efektívne používať, sami.  Nepôjde to bez vnútornej motivácie, ochoty učiť sa spolu s učiacimi sa, vzdelávať, participovať, vytvárať kolaboratívne projekty so žiakmi, pri ktorých žiaci takisto nadobúdajú digitálne kompetencie a sú vychovávaní k aktívnemu, motivujúcemu a tvorivému prístupu k životu.

Viem, že tieto myšlienky znejú pre mnohých skepticky naladených vzdelávateľov príliš vzletne, až uletene. Ale ono sa to dá. Netreba veľa peňazí, netreba za každú cenu vonkajšie motivátory, ako sú europrojekty či kreditné konti vzdelávanie. Každý z nás musí chcieť sám. Občas sa totiž neviem ubrániť pocitu, že vlády tejto republiky v dlhodobom procese naučili školstvo žiť v pasívnej polohe, s natiahnutou dlaňou a neustálymi výčitkami. Teda žiť v osobnom aj systémovom nastavení že ,,čo všetko sa nedá“. Myslím si, že práve digitálna tvorivosť môže tradičné vzdelávacie prostriedky a metódy obohatiť o kreatívu, hravosť, modernosť, spoluzodpovednosť a trvalú ochotu učiť sa ako kompetenciu pre všetky zúčastnené strany v edukačných procesoch.

Jaroslav Verlík
konzultant pre digitálne vzdelávanie a multimédiá

foto: net

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply