mLearning IV. časť: Design – niektoré typy aktivít

Jednou z najrozhodujúcejších otázok pri plánovaní elearningových materiálov je otázka voľby vhodného typu aktivity. Cieľ vzdelávania je jasný – účinne a efektívne naučiť zadaný obsah cieľovú skupinu. Otázka design elearningu je ale mimoriadne rozsiahla a budeme sa jej postupne venovať v mnohých článkoch, pre začiatok si ale aspoň rámcovo predstavme tri základné typy elektronických vzdelávacích aktivít, s ktorými sa môžeme stretnúť v praxi, alebo tieto tézy použiť ako východiská pri našich vlastných návrhoch:

Aktivity typu Informácia (Absorb type activities) – ide o informačné a prezentačné aktivity, ktorých cieľom je poskytnúť študentom rozsiahlejší, alebo podrobnejší výklad učiva.  Medzi najčastejšie produkty v tejto oblasti aktivít patria jednoduché elektronické dokumenty (Word, PDF…), ďalej slide-show aplikácie (môžu obsahovať aj hovorený komentár, zvuky, animácie), alebo častokrát celé multimediálne prednášky (obsahujúce text, video, audio, animácie) a pod. Medzi aktivity typu Informácia patria prezentácie, teoretické simulácie pracovných postupov, alebo náčrty situácií. Miera interaktivity je pomerne nízka, študenti viacmenej iba pasívne sledujú dianie na monitore. Aktivity typu Informácia sú vhodné najmä pre študentov-začiatočníkov v tématickej oblasti, v ktorej prebieha vzdelávanie.

Aktivity typu Tréningy a zručnosti (Do type activities) – ide poväčšinou o vzdelávanie, ktorej hlavným cieľom je absolvovať istú vzdelávaciu procedúru alebo si overiť teóriu v praxi, pričom projekt ráta s vyššou mierou interaktivity študenta. Tento typ aktivity môžeme vnímať ako istý vyšší stupeň elearningového vzdelávania, ktorý môže (ale nemusí) nadväzovať na teoretické poznatky a vedomosti, získané z aktivít typu Informácia. Logicky sú preto pasívne simulácie a náčrty situácií z prvého typu aktivít v tomto prípade transformované napríklad na skúšky postupov v praxi a čiastkove overovanie teórie. V týchto aktivitách je často potrebné absolvovať presne definovanú výukovú procedúru (samostatne alebo s nápovedou). Aktivity typu Tréningy a zručnosti sú vhodné pre mierne pokročilých až pokročilých študentov v zadanej oblasti vzdelávania.

Aktivity typu Riešenie projektov (Connect type acitivities) – sem patria už komplexné a sofitikované tréningy typu Problém-Riešenie, Scenárove kurzy a pod., pri ktorých si možno zvoliť vlastný vysoko interaktívny postup a napredovanie naprieč kurzom. Cieľom týchto aktivít je trvalé zabudovávanie veodomostí a zručností, získaných z prvých dvoch vzdelávacích typov (nepoivinne) do dlhodobej pamäte študenta a trvalá generalizácia poznatkov prostredníctvom vysoko interaktívnych a samostatných postupov a riešení k danej téme. Medzi časté produkty v tejto oblasti patria vzdelávacie hry (elearning gaming), konštrukčné projekty, alebo hravé a experimentálne edukačné projekty.

V praxi sa najčastejšie stretávame s kombinovanými postupmi v rámci jednej vzdelávacej aktivity a to najmä v prípadoch, ak objem vzdelávacej látky nie je natoľko vysoký, aby spôsobil preťaženie študenta (cognitive overload). V ďaších článkoch si postupne rozoberieme podrobnejšie jednotlivé typy vzdelávacích aktivít spolu s praktickými ukážkami.

Jaroslav Verlík

Be the first to comment

Leave a Reply