AKR2: Grafický design – kompozícia, layout, sadzba – DTP, designer

idAdobe_Acrobat_DC_Iconai ps

Akreditovaný komplexný odborný kurz, na ktorom sa oboznámite s pravidlami a princípmi grafického dizajnu a zásadami navrhovania a spracovávania layoutov pre rôzne publikácie – od prospektov, menších novín, firemných bulletinov, až po sadzby dlhých dokumentov ako sú napríklad novinové a časopisecké strany, knihy a podobne. Súčasťou kurzu sú aj dizajnérske rozbory a budovanie zručnosti práce v kľúčových programoch InDesign / alternatívne QuarkXPress 2017 /, a programoch Illustrator, Photoshop, alternatívne aj CorelDraw, Corel PhotoPaint.

Základné informácie o kurze

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná (prezenčne + dištančne)

 • prezenčne v učebni (praktické projekty, dizajnérske rozbory, tipy a triky, otázky a odpovede),
 • online stretká prezenčne (konzultácie a pokročilé témy, naživo, výklad, diskusia, zdieľanie obrazoviek),
 • dištančne vo vzdelávacom systéme (prípravné témy, teórie, predmety, ukážky a simulácie)

>> viac info: Formy vzdelávania

Požadované vstupné vzdelanie

 • Minimálne SŠ vzdelanie, práca s PC
 • Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov
Cieľová skupina

 • Osoby so záujmom o získanie odbornosti a praktických zručností vo zvolenej oblasti digitálneho dizajnu a multimédií – navrhovanie a tvorba grafických produktov v oblasti sadzby dokumentov
Profil absolventa

 • Absolvent modulu je schopný samostatne navrhovať najrôznejšie grafické tlačoviny v oblasti sadzby dokumentov a pripravovať ich pre profesionálnu komerčnú tlač.
Metódy

 • teoretická predpríprava v online učebni,
 • štartovacie softvérové výcviky v online učebni,
 • výklad a praktický nácvik osobne v učebni alebo online naživo,
 • projekty a zadania (kombinovane),
 • pokročilé témy a techniky, diskusia (kombinovane).
Rozsah kurzu:  48,00 hodín / 4 týždne
Cena kurzu komplet : 328 €
Možnosť ďalšej odbornej nadstavby: áno, kurzy AKR1, AKR3, alebo AKR4
Cena kurzu za dva odbory AKR1+AKR2: 585 € /ušetríte až 71 €
Ďalšie informácie: 0948 203 003, info@mlearning.sk
Odborný garant:  Jaroslav Verlík

Časový rozpis priebehu vzdelávania:

 • 1 týždeň: Prístup do vzdelávacieho systému, prípravné kurzy, teórie, predmety
 • 2. týždeň: Nácvik a zručnosti práce v aplikáciach – prezenčne, 2x  týždenne po 8 vyuč. hodín
 • 3. týždeň: Riešenie praktických zadaní a projektov – prezenčne, 2x  týždenne po 8 vyuč. hodín
 • 4. týždeň: Vypracovávanie projektu, záverečný test, obhajoba záverečnej práce

Poznámka: časový rozpis je prispôsobovateĺný individuálnym požiadavkám účastníkov a dohody celej skupiny.

Učebné osnovy a plány

AKR0: Teórie počítačovej grafiky a odborov dizajnu:

Úvod do počítačovej grafiky – 4 hod., z toho 3 hod. dištančne a 1 hod. prezenčne
 • Základné pojmy a rozhľad v odbore
 • Vektorová a bitmapová grafika (princípy, výhody, použitie)
 • Farebné režimy RGB a CMYK
 • Formáty súborov – pre tlač, web
Teória grafického dizajnu – 6 hod., z toho 5 hod. dištančne a 1 hod. prezenčne
 • Čo je to grafický dizajn
 • Dizajn a vedomie jednotlivca – biologické, kultúrne, sociologické aspekty
 • Interakcia s okolím – podnet, reakcia, asociácie
 • Prvky a ich vlastnosti – farba, tvar, velkosť, povrch, symetria
 • Nezámerné hľadanie vzťahov a vzorov – harmónie, kontrasty, línie
 • Zámerné vytváranie prvkov a ich vzťahov – grafický dizajn
 • Základné kamene dizajnu – čiary, rámčeky, rástre, spád, prázdny priestor
 • Pracovné nástroje digitálneho dizajnéra – mriežky, vodítka, pravítka, stĺpce
 • Základné pravidlá dizajnu – jednota, účelnosť, prehľadnosť
Písmo, typografia, layout – 4 hod., z toho 2 hod. dištančne a 2 hod. prezenčne
 • Sadzba, písmo a zlom
 • Písmo a anatómia
 • Písmo – základné pojmy
 • Fonty a ich delenie
 • Základné typografické prvky
 • Sadzba textu a druhy sadzby
 • Typografické pravidlá
 • Niektoré najčastejšie chyby
 • Layout – príbeh stránky (dvojstránky) a jeho vizuálne rozprávanie
 • Psychológia čítania stránky
 • Prázdne miesta
 • Rovnováha a vyváženosť textu a grafiky, rytmus obsahov
 • Juxtapozície – vzťahy objektov v layoute navzájom
 • Hierarchia a delenie
 • Hustota sadzby
 • Pravidelné a nepravidelné zarovnávanie objektov
 • Poloha, hierarchia a veľkosť informačne súvisiacich blokov podľa ich výpovednej dôležitosti
 • Ďalšie vizuálne efekty – odsadenie, vrstvy, farba, textura, obrázkové okná
 • Okraje layoutov a priestor medzi stránkami
 • Doplnkové informačné útvary – boxy, stĺpčeky, rastre
 • 58-dielna mriežka časopiseckej strany Karla Gerstnera
Farby a psychológia farieb – 2 hod., z toho 2 hod. dištančne a 0 hod. prezenčne
 • Farba vo fyzike
 • Viditeľné spektrum
 • Odraz svetla a vnímanie farieb
 • Miešanie farieb
 • Farebný priestor RGB a CMYK
 • Model HSV, LAB a ďalšie
 • Farby a bitový zápis
 • Delenie farieb
 • Farebný kruh a vlastnosti farieb
 • Vnímanie a delenie farieb
 • Farebné harmónie
 • Psychologické pôsobenie rôznych farieb

AKR2: Grafický dizajn: kompozícia, sadzba a layout

Adobe InDesign – kľúčová aplikácia – podrobný tréning (I.+II.+III.) /alternatívne QuarkXPress 2017/
14 hod., z toho 10 hod. prezenčne a 4 hod. dištančne
ÚVOD

O programe
Užívateľské rozhranie a panel nástrojov
Vytvorenie a nastavenie dokumentu
Tvorba a správa pracovných plôch
Uloženie dokumentu .indd

NÁSTROJE PRE ORGANIZÁCIU OBSAHOV V DOKUMENTE

Koncepcie práce s rozkresmi a layoutovaním
Práca s pravítkami a jednotkami
Nastavenie stĺpcov a mriežok dokumentu
Účiaria a vodítka – základné, dočasné, smart guides
Predvoľby aplikácie a dokumentu

PRÁCE S TEXTOM

O textových rámčekoch
Písanie, vkladanie a import textu
Formátovanie textu – znaky
Formátovanie textu – odstavce
Vytváranie odstavcových a znakových štýlov
Odrážky a zoznamy
Medzery – medzipísmenové, medzislovné
Prestrkanie, riadkový preklad
Ďalšie typografické atribúty pre znaky aj odstavce
Špeciálne typografické znaky – značky, pomĺčky, rozdeľovníky, medzery…

TABUĽKY

Vkladanie tabuliek
Nastavovanie vlastností tabuliek a buniek
Ukladanie štýlov tabuliek

PRÁCE SO STRÁNKAMI

Prehľad panelu Stránky
Vkladanie a odstraňovanie stránok
Zmena veľkosti stránok
Číslovanie stránok
Predlohy stránok a koncepcie
Vytváranie a aplikovanie predlôh stránok

UMIESTŇOVANIE EXTERNEJ GRAFIKY

O rastrovej a vektorovej grafike
Princípy kontajnerovej sadzby v InDesigne
Vkladanie fotografií na stránky
Vkladanie ilustrácií a vektorovej grafiky
Vkladanie dokumentov PDF
Panel Väzby, kontrola vlastností väzieb

KRESLENIE A VYFARBOVANIE

Ponuka základných tvarov
Základy kombinovania tvarov – Cestár
Kreslenie perom a ceruzkou
Vyfarbovanie – ťah a výplň
Práce so vzorníkom a paletou Farby
Práce s prechodmi

ĎALŠIE ÚPRAVY

Aplikovanie efektov na texty a grafiku
Úprava importovanej grafiky v materskej aplikácii – roundtripping
Rozdelenie obsahov do vrstiev – panel Vrstvy
Kombinovanie grafiky a textov – obtekanie
Vkladanie textov na vektorovú cestu
Niektoré užitočné klávesové skratky

DLHÉ DOKUMENTY

Stratégie pre sadzbu dlhých dokumentov
Prelievanie stĺpcových textov
Kapitoly, číslované oddiely
Registre, obsahy, poznámky pod čiarou
Štýly objektov
Knižnice  a výstrižky

MOŽNOSTI DIGITÁLNEHO PUBLIKOVANIA DOKUMENTOV

Interaktívne objekty v InDesigne – navigačné tlačítka, prvky formulárov
Vkladanie multimédií – audio, video, animácie
Animovanie objektov v dokumente
Prechody medzi stránkami
Export – interaktívne PDF
Export – funkcia Publish online (HTML5)
Exprort – multimediálny formát (SWF)

Praktické projekty a cvičenia:

 • Dlhé dokumenty, layout, sadzba: novinových, časopiseckých, knižných strán (+ šablóny a rozkresy)
 • Komplexný projekt na základe voliteľnej témy
Adobe Illustrator Start – základný tréning (I.) /alternatívne: CorelDRAW X8/
6 hod., z toho 2 hod. prezenčne a 4 hod. dištančne
 • Úvod do aplikácie
 • Rozhranie a pracovná plocha
 • Vytvorenie a uloženie dokumentu AI
 • Základy kreslenia v aplikácii Illustrator CS6 – ponuky a nástroje
 • Základné a kombinované tvary
 • Nástroj Pero a obkresľovanie
 • Vyfarbovanie, štýly, stopy, symboly
 • Vrstvy a Väzby
 • Ukladanie v natívnom formáte a formáte PDF
 • Ukladanie grafiky pre web

Praktické projekty: 7 cvičných zadaní na zručnosti

Adobe Photoshop Start – základný tréning (I.) / alternatívne: Corel PHOTO-PAINT 8/
6 hod., z toho 2 hod. prezenčne a 4 hod. dištančne
 • Úvod do aplikácie
 • Rozhranie a pracovná plocha
 • Otváranie obrázkov a ukladanie dokumentov PS
 • Základné posúdenie úpravy a korekcie obrázkov
 • Orezanie, vyrovnanie, zlatý rez
 • Tóny, jas a kontrast
 • Farebné vyváženie a farebný režim
 • Rozlíšenie a rozmerová veľkosť bitmáp
 • Niektoré dôležité retušovacie techniky – klonovacie razítko, červené oči…
 • Ostrenie obrázkov
 • Ukladanie vo formátoch PSD a PDF
 • Optimalizácia grafiky a export pre web

Praktická časť: 11 cvičných zadaní na zručnosti

Príprava do tlače, 4 hodiny, z toho 1 hodina dištančne a 3 prezenčne

 • Čo je to PDF (portable document format)
 • Kontrola dokumentov – obrázky, písma, farby, režimy, priehľadnosti
 • Vytvorenie korektného tlačového súboru zo zdrojovej aplikácie
 • Prepress – kontrola hotového tlačového PDF pred odoslaním do tlačiarne – Adobe Acrobat
Doplnkový seminár: Osobné a odborné kompetencie pre profesie grafikov a dizajnérov na dnešnom trhu práce

 • Rozhľad v odbore
 • Možnosti a formy profesného pôsobenia pre grafikov a dizajnérov na trhu práce
 • Kde hľadať pracovné ponuky z našich odborov
 • Príprava do praxe – oslovenie zamestnávateľa, portfólio, časté otázky a odpovede
 • Príprava do praxe – sebazamestnanie, komunikácia s klientmi, stanovenie ceny práce, pracovné toky
 • Koncepty kľúčových kompetencií a T-zručností
 • Celoživotné vzdelávanie a dovzdelávanie – osobné kariérne plány

Študijné materiály

 •       interaktívne prednášky, ukážky, simulácie, elektronické testy, odborný výcvik,

Literatúra: (všetky publikácie dostupné účastníkom na zapožičanie):

Forma záverečnej skúšky: 

 • Vedomostný test – požadovaná úspešnosť 75 %
 • Obhajoba layoutu knižnej publikácie a sadzba novinovej a časopiseckej štvorstrany, vytvorených na praktickom výcviku
 • Diskusia, záver

Skúšobné verzie produktov pre štúdium našich kurzov:

 • ADOBE: Skúšobné verzie produktov  sťahujte na www.adobe.com – vytvorte si najprv bezplatné Adobe ID konto a po prihlásení sa doň si stiahnite ako prvú aplikáciu CreativeCloud, v ktorej následne nájdete skúšobné verzie jednotlivých programov podľa zvoleného kurzu a zamerania
 • COREL: sťahujte podľa pokynov zo stránky www.corel.com
 • QuarkXPress: sťahujte podľa pokynov zo stránky www.quarkxpress.com
 • iSpringSuite: sťahujte podľa pokynov výrobcu zo stránky www.ispringsolutions.com

Upozornenie: pred prihlásením sa na kurz alebo na prvom zácvikovom stretku sa poraďte s lektorom, ktoré konkrétne programy si potrebujete stiahnuť!

CERTIFIKAT_DTP