SPE1: mLearning design – návrh a tvorba digitálnych vdelávacích obsahov

cp 10455098_10153119396253484_5474256254479707197_n ispring

Okrem bežných dizajnérskych odborov ponúkame aj na Slovensku zatiaľ unikátne vzdelávanie špecialistov pre oblasti vývoja digitálnych vzdelávacích obsahov a možností využívania mobilných technológií a optimalizácie obsahov pre nich – to všetko v rámci nového mladého odboru nazývaného mLearning dizajn (doposiaľ eLearning).

Tento typ vzdelávania je určený najmä lektorom, učiteľom, školiteľom, prezentátorom, personalistom, marketérom a všetkým ostatným, ktorí sa chcú naučiť, ako nasadiť do svojich aktivít rôzne digitálne prostriedky (elearningové kurzy, produktové a vzdelávacie webináre, elektronické testy, vzdelávacie hry, scenárove aplikácie, interaktívne simulácie atď.). Kurz poskytuje kľúčové vedomosti a zručnosti pre prechod z tradičného vzdelávania na modernú kombinovanú formu v rámci metódy známej ako blended learning (kombinované vzdelávanie).

Základné informácie o kurze

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná (Prezenčne + Dištančne).
Cieľová skupina

 • osoby so záujmom o získanie odbornosti a praktických zručností vo zvolenej oblasti digitálneho dizajnu a multimédií – navrhovanie a tvorba multimediálnych a interaktívnych vzdelávacích aplikácií – lektori, školitelia, prezentátori…
 • kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov – špecializačné – kreditový systém
Profil absolventa

 • Absolvent modulu rozumie metodickým špecifikám digitálneho vzdelávania a samostatne navrhuje rozhrania a funkcionalitu interaktívnych vzdelávacích aplikácií. Dokáže pracovať s multimediálnymi prvkami a prakticky vytvárať ucelené digitálne produkty.
Metódy

 • Teoretická príprava v oblasti multimédií a princípov interaktívneho dizajnu, praktický nácvik v učebni, simulácie v online systéme
Rozsah kurzu: 72,00 hodín / cca 3 mesiace, z toho 24 hod. dištančne a 48 hod. prezenčne
Cena kompletného programu (akreditácia): 498 € (možnosť 2 splátok)
Ceny jednotlivých predmetov: >> kliknite sem
Ceny jednotlivých softvérových výcvikov: >>kliknite sem
Ďalšie informácie: 0948 203 003, info@mlearning.sk
Lektori: Mgr. Gabriel Janosdeák, Mgr. Art. Jozef Kruželák, Jaroslav Verlík

Učebné plány a osnovy

Prípravné kurzy

Úvod do počítačovej grafiky
3 hod., z toho 1 hod. prezenčne  2 hod. dištančne
 • Základné pojmy a rozhľad v odbore
 • Vektorová a bitmapová grafika (princípy, výhody, použitie)
 • Farebné režimy RGB a CMYK
 • Formáty súborov – pre tlač, web, video
Princípy interaktívneho dizajnu
6 hod., z toho 4 hod. prezenčne a 2 hod. dištančne
 • GUI: Graphic user interface – plánovanie a navrhovanie rozhraní
 • Vizuálna logika a užívateľská prístupnosť
 • Interaktivita – princípy interaktívneho dizajnu
 • Typy navigácie užívateľa
 • Dididaktika, dramaturgia, štruktúrne metafory
 • Montáže médií a aplikácií
Multimédiá
4 hod., z toho 0 hod. prezenčne a 4 hod. dištančne
 • Teórie médií – audio, video, animácia, obraz, text

Odborná špecializačná príprava

Teória digitálneho vzdelávania
2 hod., z toho 1 hod. prezenčne a 1 hod. dištančne)
Kurz Teória digitálneho vzdelávania je úvodným kurzom pre dôkladné oboznámenie sa s pojmami, podstatou a princípmi digitálneho vzdelávania (často známeho pod dnes už trochu zužujúcim pojmom elearning). Okrem histórie a súčasnosti digitálneho vzdelávania a jeho spojitosti s tradičnými vedami o edukácii a didaktike, nazriete aj pod pokrievku budúcnosti, v ktorej sa vzdelávanie plne centralizuje na osobu účastníka a ponúka mu digitálne prostriedky a organizačnú variabilitu v rámci takzvaného riadeného sebavzdelávania – mLearning (z angl. výrazu mobile learning). Výraz mLearning sa však častokrát používa vo význame mobilné vzdelávanie, multimediálne vzdelávanie, občas aj moderné vzdelávanie.

 • Teórie
 • Ćo je to elearning / digitálne vzdelávanie
 • História – nástup počítačov – CBT learning
 • História – nástup internetu – eLearning
 • Možnosti súčasných digitálnych technológií pre vzdelávanie a prácu s ľuďmi – mLearning
 • Základné pojmy – elearning, mlearning, digitálne vzdelávanie, digitálny objekt, digitálna aktivita…
 • Perspektívy a trendy digitálneho vzdelávania – mLearning, gamification, assessments…
 • MS PowerPoint / Adobe Presenter / Moodle  – krátke predstavenie kľúčových technológií
Typológia digitálnych vzdelávacích interakcií  a DVO /Horton/
3 hod., z toho 2 hod. prezenčne a 1 hod. dištančne
Špecializovane zameraný kurz, na ktorom sa účastníci oboznámia s delením digitálnych vzdelávacích obsahov podľa jedného z najvýznamnejších autorov a nestorov navrhovania vzdelávacích obsahov (Elearning design), amerického profesora W. Hortona. Je autorom niekoľkých didaktických publikácií, v ktorých na praktických príkladoch definuje rôzne typy vzdelávacích interakcií a začleňuje ich do väčších celkov s cieľom pochopiť ich podstatu, previazanosť s tradičnou didaktikou a význam použitia. Horton poskytuje ku svojim teóriam množstvo praktických ukážok. Metódy vzdelávania v tradičnej didaktike Horton vníma v digitálnej ére ako vzdelávacie interakcie. Tieto interakcie prebiehajú medzi účastníkom a aplikáciou.

 • O metodike digitálnych vzdelávacích obsahov (DVO)
 • Rozdelenie typov aktivít
 • ABSORB type activities – digitálne prednášky, výklad, prezentácie, simulácie, príbehy…
 • DO type activities – interaktívne aktivity – demonštrácie, testy, úlohy, scenárové cvičenia…
 • CONNECT type activities – projektové úlohy napájajúce na prax…
 • Ďalšie typy vzdelávacích interakcií – SOCIAL activities, mLEARNING, TESTS, GAMIFICATION…
Učenie sa z multimédií /Mayer/
3 hod., z toho 2 hod. prezenčne a 1 hod. dištančne
Psychologizujúco zameraný kurz, na ktorom sa účastníci oboznámia s najrozšírenejšou teóriou učenia sa z multimédií, z pera skúseného amerického doktora psychológie a autora prvej výskumom overenej koncepcie Multimedia Learning Richarda E. Mayera. Mayer vypracoval teóriu učenia sa pomcou audio a vizuálneho kanála a podrobne popísal proces prijímania, spracovania a zapamätávania si vzdelávacích obsahov na multimediálnom základe a zhrnul ich do tazvaného modelu SOI. Azda najdôležitejším výsledkom jeho výskumov a praktických prác je vypracovanie 14 princípov učenia sa z multimédií, ktoré si preberieme aj na tomto kurze.

 • Čo je to multimedia learning
 • Princíp učenia sa z multimédií
 • Multimedia principles – Contiguity, Coherence, Multimedia, Segmenting, Pretraining
Teória a prax vývoja elektronických testov
2 hod., z toho 1 hod. prezenčne a 1 hod. dištančne
 • Teória testov a dotazníkov
 • Možnosti digitálnych testov a dotazníkov
 • Typy otázok
 • Tracking a vyhodnocovanie

Odborná prax

Projektovanie digitálnych aktivít a storyboarding
8 hod., z toho 6 hod. prezenčne a 2 hod. dištančne
Na tomto na prax orientovanom kurze sa naučíte projektovať komplexné digitálne vzdelávacie aktivity na základe takzvaného modelu ADDIE. Ten zahŕňa všetky plánovacie a projektové kroky, navrhovanie učebných plánov a osnov a informácie k tímovej výrobnej realizácii a organizácii práce. Súčasťou kurzu sú aj pripravené projektové a storyboardové šablóny, ktoré budú môcť používať účastníci kurzov aj vo svojej vlastnej praxi. Zároveň si objasníme základné východiská, z ktorých má efektívny a dobre pripravený vzdelávací kurz vychádzať. Ide o proces stanovovania vzdelávacích cieľov, štruktúrovanie vzdelávacích obsahov ako aj proces ich výroby. Takisto si spomenieme možné spôsoby distribúcie vzdelávacieho obsahu ako aj činnosti spojené s riadením vzdelávania.

 • Model ADDIE
 • Storyboarding
 • Flipped learning
MS PowerPoint – podrobný tréning
8 hod., z toho 6 hod. prezenčne a 2 hod. dištančne
 • Zoznámenie sa s užívateľským prostredím
 • Základy prezentácie
 • Práce so snímkami
 • Zobrazenia – Normálne, Radenie snímkov, Poznámky, Na čítanie
 • Vytváranie kopírovanie, premenovávanie
 • Práce s objektami na snímkoch – vytváranie, import, vyberanie…
 • Zmena rozloženia snímkov
 • Predlohy snímkov, motívy, šablóny
 • Práce s textom
 • Vkladanie obrázkov, klipartov a diagramov
 • Vkladanie obrázkov a klipartov
 • Práce s diagramom
 • Tabuľky
 • Grafy
 • Animácie – texty, snímky, objekty
 • Premietanie prezentácií
 • Nastavenie vlastností projekcie
 • Ovládanie projekcie v rôznych režimoch a nastaveniach
 • Tlač a publikovanie do rôznych formátov

>> ďalšie podrobné info a osnovy k tomuto kurzu 

Adobe Presenter /alternatívne: iSpring Presenter 8/
6 hod., z toho 6 hod. prezenčne a 0 hod. dištančne
 • O programe Presenter – práce s multimédiami a interaktivitou
 • Audio – import, nahrávanie, editovanie, synchronizácia
 • Video a animácia – vkladanie a správa, editácia
 • Práca so vzdelávacími interakciami – prehľad, vkladanie, úprava
 • Vkladanie obrazových predlôh a avatarov, používanie scenárových predlôh
 • Testy a kvízy – typy otázok, vkladanie, vyhodnocovanie, tracking, integrácia s LMS
 • Úprava tém prehrávača, modifikácia popiskov a funkcionality
 • Možnosti používania Learning Dashboard a online kolaboratívneho vzdelávania
 • Publikovanie – Flash SWF, HTML5, interaktívne PDF, video, balíčky SCORM
Presenter Video Creator /alternatívne: iSpring Video Lectures 8/ 
4 hod., z toho 4 hod. prezenčne a 0 hod. dištančne
 • O programe Video Creator – možnosti vytvárania simulácií, lekcií a webinárov
 • Nahrávanie videoprojektov – režimy Lektor, prezentácia, kombinované zobrazenie
 • Produkcia – vkladanie vstavaných jinglov, úprava titulkov
 • Práce s videom – strih, zooming, panning
 • Publikovanie – rôzne videoformáty, integrácia s Youtube, Vimeo, Connect
Základy správy a riadenia výučby v LMS Moodle
3 hod., z toho 3 hod. prezenčne a 0 hod. dištančne
 • O vzdelávacom systéme Moodle
 • Rozhranie a spôsoby práce
 • Vytváranie účastníkov – role študent a učiteľ
 • Vytváranie kurzov predmetov – aktivity, zdroje, import balíčkov SCORM
 • Vytváranie globálnych skupín a priradzovanie predmetov študentom
 • Správa a tracking zo vzdelávacích aktivít
 • Komunikácia so študentmi

Praktické projekty

Vytváranie projektov na účastníkmi zadané témy – 20 hod., z toho 12 hod. prezenčne a 8 hod. dištančne

 • komplexné procesy, ktorých úlohou je preveriť všetky teoretické vedomosti, praktické ukážky, overené nácvikové postupy a ich celková schopnosť implementácie v praxi.

Doplnkové vzdelávanie (nepovinné)

Videokurzy MS Word, Excel, PowePoint, OneNote – 6 hod., z toho 0 hod. prezenčne a 6 hod. dištančne
 • Videotréningy k sade najrozšírenejších kancelárskych aplikácií  MS Office – Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Je určený pre všetkých začiatočníkov, ktorým je prispôsobený aj výklad a ukážky.Poznámka: Kurz poskytujeme bezplatne ako voľne dostupný online zdroj. Podmienkou pre jeho aktivovanie v našom systéme je zakúpenie akéhokoľvek nášho vzdelávacieho produktu.

>> ďalšie podrobné informácie a osnovy k tomuto kurzu

Všeobecné andragogické vzdelávanie – 8 hod., z toho 0 hod. prezenčne a 8 hod. dištančne
Tento doplnkový elearningový modul je určený najmä pre lektorov a školiteľov s nepedagogickým vzdelaním, ktorí sa oboznámia so všetkými problematikami pri plánovaní a realizácii programov vo vzdelávaní dospelých vo svojich odboroch.

 • Modul 1: Komunikačné a prezentačné zručnosti – PREDPOKLADY EFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE, PROSTRIEDKY VERBÁLNEJ KOMUNIKÁCIE, PROSTRIEDKY NEVERBÁLNEJ KOMUNIKÁCIE
 • MODUL 2: Zásady prípravy vzdelávania a prezentovania –  ZÁSADY VZDELÁVANIA A PREZENTOVANIA, SPOZNÁVANIE ÚČASTNÍKOV
 • Modul 3: Príprava vzdelávacích a prezentačných aktivít – VÝBER UČEBNÝCH POZNATKOV NA ZÁKLADE CIEĽA, ZOSTAVENIE UČEBNÉHO PLÁNU A OSNOV
 • Modul 4: Metódy vzdelávania a prezentovania – VÝBER METÓD VZDELÁVANIA, METÓDY Z HĽADISKA EFEKTÍVNOSTI, METÓDY VZDELÁVANIA

> ďalšie podrobné informácie a osnovy k tomuto kurzu

Skúšobné verzie produktov pre štúdium našich kurzov:
Skúšobné verzie Adobe CS6 produktov a Corel X8 nájdete v našej online učebni v module SOFTVÉROVÉ KURZY A VÝCVIKY (>>prehľad TU). Lektor vám na úvodnom zácvikovom stretnutí odporučí, ktorú verziu balíka si následne stiahnete a nainštalujete, podľa zvoleného konrétneho kurzu alebo odboru.

Dôležité upozornenie: Pred inštaláciou iných verzií produktov, než Adobe CS6 a CorelX8, sa najprv poraďte s lektorom!