SPE2: kurz Presentation design – grafická úprava firemných tlačovín a prezentácií

Tento kurz odporúčame doslova akýmkoľvek zamestnancom vo firmách a inštitúciách, ktorí pracujú s firemnými či úradnými tlačivami a dokumentami, odosielajú a prijímajú korešpondenciu, vytvárajú menšie reklamné materiály, alebo prezentujú svoju firmu či jej produkty navonok – príďte sa vzdelávať, aby ste zlepšili svoje zručnosti a vizuálnu komunikáciu pri tvorbe, úprave a manipulácii s firemnými materiálmi, pretože tie by mali byť vizitkou každej serióznej firmy.

Na tomto kurze sa oboznámite s teóriou a praxou grafickej úpravy najrôznejších firemných tlačovín, propagačných materiálov a navrhovania multimediálnych prezentácií napríklad pre obchodné stretnutia, školenia, online marketing, produktové portfóliá, webináre a všetky ostatné produkty, ktoré súvisia s bežnou firemnou propagáciou, obchodovaním alebo prezentovaním. Budeme mať kopec času venovať sa najmä praktickým zásadám grafickej úpravy a dizajnu, práci s multimédiami, digitálnemu prezentovaniu a ostatnej autorskej tvorbe, ktorá obohatí váš firemný biznis o profesionálny a elegantný vzhľad, v rámci celkovej vizuálnej komunikácie.

Základné informácie o kurze

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná (Prezenčne + Dištančne).
Cieľová skupina

 • osoby so záujmom o získanie odbornosti a praktických zručností vo zvolenej oblasti digitálneho designu a multimédií – pracovníci kancelárií, administratíva, všetky úrovne manažérov, obchodní zástupcovia, produktoví špecialisti, prezentéri, online marketéri, pracovníci technických podpôr atď.
Profil absolventa

 • Absolvent modulu rozumie princípom grafickej úpravy firemných tlačovín, propagačným materiálom, metodickým špecifikám digitálneho prezentovania a samostatne navrhuje a upravuje firemné a propagačné materiály, rozhrania a funkcionalitu marketingových prezentácií a pod.
Metódy

 • Teoretická príprava v oblasti multimédií a princípov grafického dizajnu, praktický nácvik v učebni, simulácie v online systéme
Rozsah kurzu: 48,00 hodín / cca 1 mesiac, z toho 24 hod. dištančne a 24 hod. prezenčne
Cena kompletného programu: 328 € (možnosť 2 splátok)
Ďalšie informácie: 0948 203 003, info@mlearning.sk
L

Učebné plány a osnovy

Prípravné kurzy

Úvod do počítačovej grafiky
3 hod., z toho 1 hod. prezenčne  2 hod. dištančne
 • Základné pojmy a rozhľad v odbore
 • Vektorová a bitmapová grafika (princípy, výhody, použitie)
 • Farebné režimy RGB a CMYK
 • Formáty súborov – pre tlač, web, video
Teória grafického dizajnu – 6 hod., z toho 5 hod. dištančne a 1 hod. prezenčne

 • Čo je to grafický dizajn
 • Dizajn a vedomie jednotlivca – biologické, kultúrne, sociologické aspekty
 • Interakcia s okolím – podnet, reakcia, asociácie
 • Prvky a ich vlastnosti – farba, tvar, velkosť, povrch, symetria
 • Nezámerné hľadanie vzťahov a vzorov – harmónie, kontrasty, línie
 • Zámerné vytváranie prvkov a ich vzťahov – grafický dizajn
 • Základné kamene dizajnu – čiary, rámčeky, rástre, spád, prázdny priestor
 • Pracovné nástroje digitálneho dizajnéra – mriežky, vodítka, pravítka, stĺpce
 • Základné pravidlá dizajnu – jednota, účelnosť, prehľadnos

Písmo, typografia, layout – 4 hod., z toho 2 hod. dištančne a 2 hod. prezenčne

 • Sadzba, písmo a zlom
 • Písmo a anatómia
 • Písmo – základné pojmy
 • Fonty a ich delenie
 • Základné typografické prvky
 • Sadzba textu a druhy sadzby
 • Typografické pravidlá
 • Niektoré najčastejšie chyby
 • Psychológia čítania stránky
 • Prázdne miesta
 • Rovnováha a vyváženosť textu a grafiky, rytmus obsahov
Farby a psychológia farieb – 2 hod., z toho 2 hod. dištančne a 0 hod. prezenčne

 • Farba vo fyzike
 • Viditeľné spektrum
 • Odraz svetla a vnímanie farieb
 • Miešanie farieb
 • Farebný priestor RGB a CMYK
 • Model HSV, LAB a ďalšie
 • Farby a bitový zápis
 • Delenie farieb
 • Farebný kruh a vlastnosti farieb
 • Vnímanie a delenie farieb
 • Farebné harmónie
 • Psychologické pôsobenie rôznych farieb

ODBORNÁ PRAX

Design online marketingovej prezentácie
2 hod., z toho 1 hod. prezenčne a 1 hod. dištančne)
 • Nový pohľad na tradičné prezentácie
 • Dejová osnova – srdce a mozog prezentácií
 • Nevytvárajte slajdy, ale obchodné myšlienky
 • Zobrazovanie dát a štruktúrne metafory obchodných dát
 • Vizuálne prvky, šablóny
 • Multimédiá
 • Možnosti interaktivity
 • Možnosti súčasných digitálnych technológií pre online marketing a dizajn prezentácií
 • Perspektívy a trendy digitálneho marketingu – mobilné technológie, gamifikácia, video…
 • MS PowerPoint / iSpring Suite – krátke predstavenie kľúčových technológií
Návrh a grafická úprava firemných tlačovín a bežných propagačných materiálov:

CorelDRAW X8 – kľúčová aplikácia
6 hod., z toho 4 hod. prezenčne a 2 hod. dištančne

Zoznámenie sa s CorelDraw

 • popis pracovného prostredia
  • panely nástrojov,  panel vlastností, ukotviteľné panely
 • stavový riadok
 • farebné palety

Vytvorenie a nastavenie dokumentu

 • veľkosť stránky
 • jednotky
 • viacstránkové dokumenty

Základné nástroje

 • výberová šípka, lupa

Tvorba základných objektov

 • obdĺžnik, elipsa
 • mnohouhoľník, hviezda, špirála
 • milimetrový papier
 • ďalšie tvary
 • prevod tvarov na krivky

Krivky

 • ručný režim
 • Bézierov režim
 • nástroj Tvar

Manipulácia s objektmi

 • duplikovanie
 • transformácia – veľkosť, otáčanie, zrkadlenie, skosenie, zamykanie

Práca so skupinou objektov

 • zarovnanie
 • rozmiestnenie
 • zoskupenie
 • kombinovanie a rozdeľovanie
 • zlúčenie, orez, prienik

Výplne objektov

 • farebné modely RGB, CMYK
 • výber farbou
 • výplň prechodom
 • výplň vzorkou
 • výplň textúrou

Obrysy objektov

 • nastavenie šírky obrysu
 • zakončenie čiary
 • dialóg Obrysové pero
 • prevod obrysu na objekt

Text

 • reťazcový text
 • odstavcový text
 • text na kriviek
 • text vo vnútri krivky
 • formátovanie textu
 • prevod textu na krivky

Vloženie obrázku

 • kliparty
 • rastrové obrázky

Uloženie a export dokumentu

 • formáty súborov
 • export do PDF
 • export pre sadu Office
 • export pre www stránky

Tlač dokumentu

Design obchodných a marketingových prezentácií
MS PowerPoint – podrobný tréning
8 hod., z toho 6 hod. prezenčne a 2 hod. dištančne
 • Zoznámenie sa s užívateľským prostredím
 • Základy prezentácie
 • Práce so snímkami
 • Zobrazenia – Normálne, Radenie snímkov, Poznámky, Na čítanie
 • Vytváranie kopírovanie, premenovávanie
 • Práce s objektami na snímkoch – vytváranie, import, vyberanie…
 • Zmena rozloženia snímkov
 • Predlohy snímkov, motívy, šablóny
 • Práce s textom
 • Vkladanie obrázkov, klipartov a diagramov
 • Vkladanie obrázkov a klipartov
 • Práce s diagramom
 • Tabuľky
 • Grafy
 • Animácie – texty, snímky, objekty
 • Premietanie prezentácií
 • Nastavenie vlastností projekcie
 • Ovládanie projekcie v rôznych režimoch a nastaveniach
 • Tlač a publikovanie do rôznych formátov

>> ďalšie podrobné info a osnovy k tomuto kurzu 

Tvorba online prezentácií
Adobe Presenter
/alternatívne: iSpring Presenter 8/
6 hod., z toho 6 hod. prezenčne a 0 hod. dištančne
 • O programe Presenter – práce s multimédiami a interaktivitou
 • Audio – import, nahrávanie, editovanie, synchronizácia
 • Video a animácia – vkladanie a správa, editácia
 • Práca so vzdelávacími interakciami – prehľad, vkladanie, úprava
 • Vkladanie obrazových predlôh a avatarov, používanie scenárových predlôh
 • Testy a kvízy – typy otázok, vkladanie, vyhodnocovanie, tracking, integrácia s LMS
 • Úprava tém prehrávača, modifikácia popiskov a funkcionality
 • Možnosti používania Learning Dashboard a online kolaboratívneho vzdelávania
 • Publikovanie – Flash SWF, HTML5, interaktívne PDF, video, balíčky SCORM
Tvorba obchodných videí a webinárov
Presenter Video Creator
/alternatívne: iSpring Video Lectures 8.1/ 
4 hod., z toho 4 hod. prezenčne a 0 hod. dištančne
 • O programe Video Creator – možnosti vytvárania simulácií, lekcií a webinárov
 • Nahrávanie videoprojektov – režimy Lektor, prezentácia, kombinované zobrazenie
 • Produkcia – vkladanie vstavaných jinglov, úprava titulkov
 • Práce s videom – strih, zooming, panning
 • Publikovanie – rôzne videoformáty, integrácia s Youtube, Vimeo, Connect

Praktické projekty

Vytváranie projektov na zadané témy – 20 hod., z toho 12 hod. prezenčne a 8 hod. dištančne

 • tvorba bežných firemných a propagačných tlačovín – hlavičkové papiere, vizitky, tlačivá, elektronické formuláre, PDF dokumenty, návrh menoviek, tabuliek, mailových reklám, vytváranie banerov, letáčikov, úprava forografií, predtlačová príprava
 • tvorba obchodnej prezentácie,  používanie multimédií a interaktivity, vytvorenie online prezentácie, tvorba obchodného online videa a webináru

Doplnkové vzdelávanie (prípravné, nepovinné)

Videokurzy MS Word, Excel, PowePoint, OneNote – 6 hod., z toho 0 hod. prezenčne a 6 hod. dištančne
 • Videotréningy k sade najrozšírenejších kancelárskych aplikácií  MS Office – Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Je určený pre všetkých začiatočníkov, ktorým je prispôsobený aj výklad a ukážky.Poznámka: Kurz poskytujeme bezplatne ako voľne dostupný online zdroj. Podmienkou pre jeho aktivovanie v našom systéme je zakúpenie akéhokoľvek nášho vzdelávacieho produktu.