SPE2: kurz Grafika pre negrafikov – grafická úprava firemných tlačovín, webovej grafiky a prezentácií

Tento kurz odporúčame zamestnancom vo firmách a rôznych inštitúciách, ktorí vytvárajú alebo pracujú s firemnými či úradnými tlačivami a dokumentami, odosielajú a prijímajú korešpondenciu, vytvárajú menšie reklamné materiály do tlače a na web, alebo prezentujú svoju firmu či jej produkty navonok, pričom nie sú grafikmi .

Na tomto kurze sa oboznámite s teóriou a praxou grafickej úpravy najrôznejších firemných tlačovín, propagačných materiálov do tlače a nweb a navrhovania prezentácií napríklad pre obchodné stretnutia, školenia, online marketing, produktové portfóliá, webináre a všetky ostatné produkty, ktoré súvisia s bežnou firemnou reklamou a propagáciou, obchodovaním alebo prezentovaním.

Základné informácie o kurze

Organizačná forma vzdelávania: Kombinovaná (Prezenčne + Dištančne).
Cieľová skupina

 • osoby so záujmom o získanie odbornosti a praktických zručností vo zvolenej oblasti digitálneho designu a multimédií – pracovníci kancelárií, administratíva, všetky úrovne manažérov, obchodní zástupcovia, produktoví špecialisti, prezentéri, online marketéri, pracovníci technických podpôr atď.
Profil absolventa

 • Absolvent modulu rozumie princípom grafickej úpravy firemných tlačovín, propagačným materiálom pre tlač / web  a samostatne navrhuje a upravuje firemné a propagačné materiály, ako aj firemné, produktové a obchodné prezentácií a pod.
Metódy

 • Výklad, teoretická príprava v oblastiach počítačovej grafiky, grafického dizajnu,
 • SImulácie, dištančné vzdelávanie v online systéme,
 • Praktický nácvik v učebni, projekty a zadania, konzultácie,
Rozsah kurzu: 48,00 hodín / cca 1 mesiac, z toho 24 hod. dištančne a 24 hod. prezenčne
Cena kompletného programu: 328 € (možnosť 2 splátok)
Ďalšie informácie: 0948 203 003, info@mlearning.sk
L

Učebné plány a osnovy

Prípravné kurzy

Úvod do počítačovej grafiky
3 hod., z toho 1 hod. prezenčne  2 hod. dištančne
 • Základné pojmy a rozhľad v odbore
 • Vektorová a bitmapová grafika (princípy, výhody, použitie)
 • Farebné režimy RGB a CMYK
 • Formáty súborov – pre tlač, web, video
Teória grafického dizajnu – 6 hod., z toho 5 hod. dištančne a 1 hod. prezenčne

 • Čo je to grafický dizajn
 • Dizajn a vedomie jednotlivca – biologické, kultúrne, sociologické aspekty
 • Interakcia s okolím – podnet, reakcia, asociácie
 • Prvky a ich vlastnosti – farba, tvar, velkosť, povrch, symetria
 • Základné kamene dizajnu – čiary, rámčeky, rástre, spád, prázdny priestor
 • Pracovné nástroje – mriežky, vodítka, pravítka, stĺpce
 • Základné pravidlá dizajnu – jednota, účelnosť, prehľadnosť

Písmo, typografia, layout – 4 hod., z toho 2 hod. dištančne a 2 hod. prezenčne

 • Písmo a jeho anatómia
 • Písmo – základné pojmy
 • Fonty a ich delenie
 • Základné typografické prvky
 • Sadzba dlhšieho textu a druhy sadzby
 • Typografické pravidlá
 • Niektoré najčastejšie chyby
Farby a psychológia farieb – 2 hod., z toho 2 hod. dištančne a 0 hod. prezenčne

 • Farba vo fyzike
 • Viditeľné spektrum
 • Odraz svetla a vnímanie farieb
 • Miešanie farieb
 • Farebný priestor RGB a CMYK
 • Delenie farieb
 • Farebný kruh a vlastnosti farieb
 • Vnímanie a delenie farieb
 • Farebné harmónie
 • Psychologické pôsobenie rôznych farieb
Videokurzy MS Word, Excel, PowePoint, OneNote – 6 hod., z toho 0 hod. prezenčne a 6 hod. dištančne
 • Videotréningy k sade najrozšírenejších kancelárskych aplikácií  MS Office – Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Je určený pre všetkých začiatočníkov, ktorým je prispôsobený aj výklad a ukážky.Poznámka: Kurz poskytujeme bezplatne ako voľne dostupný online zdroj. Podmienkou pre jeho aktivovanie v našom systéme je zakúpenie akéhokoľvek nášho vzdelávacieho produktu.

CorelDRAW X8 – podrobný tréning

Návrh a grafická úprava firemných tlačovín a bežných propagačných materiálov:
6 hod., z toho 4 hod. prezenčne a 2 hod. dištančne
Zoznámenie sa s CorelDraw

 • popis pracovného prostredia
  • panely nástrojov,  panel vlastností, ukotviteľné panely
 • stavový riadok
 • farebné palety

Vytvorenie a nastavenie dokumentu

 • veľkosť stránky
 • jednotky
 • viacstránkové dokumenty

Základné nástroje

 • výberová šípka, lupa

Tvorba základných objektov

 • obdĺžnik, elipsa
 • mnohouhoľník, hviezda, špirála
 • milimetrový papier
 • ďalšie tvary
 • prevod tvarov na krivky

Krivky

 • ručný režim
 • Bézierov režim
 • nástroj Tvar

Manipulácia s objektmi

 • duplikovanie
 • transformácia – veľkosť, otáčanie, zrkadlenie, skosenie, zamykanie

Práca so skupinou objektov

 • zarovnanie
 • rozmiestnenie
 • zoskupenie
 • kombinovanie a rozdeľovanie
 • zlúčenie, orez, prienik

Výplne objektov

 • farebné modely RGB, CMYK
 • výber farbou
 • výplň prechodom
 • výplň vzorkou
 • výplň textúrou

Obrysy objektov

 • nastavenie šírky obrysu
 • zakončenie čiary
 • dialóg Obrysové pero
 • prevod obrysu na objekt

Text

 • reťazcový text
 • odstavcový text
 • text na kriviek
 • text vo vnútri krivky
 • formátovanie textu
 • prevod textu na krivky

Vloženie obrázku

 • kliparty
 • rastrové obrázky

Uloženie a export dokumentu

 • formáty súborov
 • export do PDF
 • export pre sadu Office
 • export pre www stránky

Tlač dokumentu

MS PowerPoint – podrobný tréning

8 hod., z toho 6 hod. prezenčne a 2 hod. dištančne

Design obchodných a marketingových prezentácií

 • Zoznámenie sa s užívateľským prostredím
 • Základy prezentácie
 • Práce so snímkami
 • Zobrazenia – Normálne, Radenie snímkov, Poznámky, Na čítanie
 • Vytváranie kopírovanie, premenovávanie
 • Práce s objektami na snímkoch – vytváranie, import, vyberanie…
 • Zmena rozloženia snímkov
 • Predlohy snímkov, motívy, šablóny
 • Práce s textom
 • Vkladanie obrázkov, klipartov a diagramov
 • Vkladanie obrázkov a klipartov
 • Práce s diagramom
 • Tabuľky
 • Grafy
 • Animácie – texty, snímky, objekty
 • Premietanie prezentácií
 • Nastavenie vlastností projekcie
 • Ovládanie projekcie v rôznych režimoch a nastaveniach
 • Tlač a publikovanie do rôznych formátov

Praktické projekty

Vytváranie projektov na zadané témy – 20 hod., z toho 12 hod. prezenčne a 8 hod. dištančne

 • tvorba bežných firemných a propagačných tlačovín – hlavičkové papiere, vizitky, tlačivá, elektronické formuláre, PDF dokumenty, návrh menoviek, tabuliek, mailových reklám, vytváranie banerov a webovej grafiky, letáčikov, úprava forografií, predtlačová príprava
 • tvorba obchodnej, firemnej alebo produktovej prezentácie.