Prihláška na kurz

V prípade, že ste sa rozhodli absolvovať niektorú z našich vzdelávacích aktivít, postupujte nasledovne:

  1. Stiahnite si z nasledujúceho linku nižšie prihlášku. Prihláška je elektronicky vyplňovateľný formulár PDF a tak vám stačí vyplniť ju v programe Adobe Reader. Súčasťou prihlášky je aj jednoduchý dotazník, v ktorom nám niečo prezraďte o sebe -:)
  2. Následne odošlite vyplnenú prihlášku ako prílohu z vašej emailovej adresy na: info@mlearning.sk (v prípade ak sa vám z nejakého dôvodu nepodarí prihlášku vyplniť, pokojne napíšte jednoduchý email s údajmi a textom prihlášky). Vyplnením a odoslaním prihlášky zároveň vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami (nižšie).
  3. Po prijatí prihlášky vám vystavíme elektronickú verziu predfaktúry a zašleme na váš email, spolu s inštrukciami k platbe.
  4. Po prijati platby (alebo zaslaní skenu o realizovaní úhrady) vám zriadime konto v našom vzdelávacom systéme a pridelíme príslušné multimediálne podklady, cvičné súbory a úlohy.
  5. Na prvom stretnutí v učebni obdržíte papierovú verziu faktúry.

Stiahnite si prihlášku: 
>> Prihláška_EFORM_DOTAZNIK

Obchodné podmienky

Naše obchodné podmienky sa riadia všeobecnými občiansko-právnymi predpismi, obchodným zákonníkom, dobrou vôľou a zodpovednosťou.

Dodávateľ / Účastník / Vzdelávacia aktivita
Dodávateľom vzdelávania a prevádzkovateľom portálu mLEARNING SK je spoločnosť DIGITAL PRO, s.r.o. Košice, IČO 50719726. Účastník je fyzická alebo právnická osoba / skupina, ktorá má záujem o realizáciu vzdelávacích aktivít zo strany Dodávateľa. Vzdelávacia aktivita je ľubovoľne zostavený vzdelávací program, ktorý vzniká buď z dostupnej ponuky hotových aktivít, ponúkaných Dodávateľom pre verejný trh, alebo vlastnej výstavy vzdelávacích aktivity na mieru, ktorý vychádza z individuálnych potrieb Účastníka.

Prihláška / Zmluvný vzťah
Obe budúce zmluvné strany si najprv telefonicky, emailom, alebo osobným stretnutím dohodnú obsah, rozsah a ďalšie podmienky pre zostavenie vzdelávacej aktivity. Vzájomne záväzný Zmluvný vzťah nastáva vyplnením a doručením Prihlášky Účastníkom, ktorý ju odošle emailom alebo v papierovej forme Dodávateľovi. Súčasťou prihlášky je aj dotazník k orientačnej analýze Účastníkovych vstupných vedomostí, očakávaných cieľov a vzdelávacích potrieb.

Úhrada kurzovného prebieha formou PDF predfaktúry, pričom zrealizovanie platobného prevodu kurzovného na účet Dodávateľa musí prebehnúť tak, aby najneskôr 48 hodín pred začiatkom aktivity bolo kurovné pripísané na účet Dodávateľa, ak sa obe strany vopred nedohodli inak.

Uhradením kurzovného na Dodávateľ zaväzuje neodkladne aktivovať pre Účastníka vlastné konto vo vzdelávacom systéme so všetkými digitálnymi vzdelávacími obsahmi a prezenčnými službami, ktoré súvisia s dohodnutou vzdelávacou aktivitou.

Odstúpenia od Zmluvného vzťahu

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od Zmluvného vzťahu bez povinnosti uhradiť protistrane zmluvné odstupné a to na základe preukázateľných a oddôvodnených náhlych zdravotných alebo osobných problémov, ak tieto priamo spôsobujú nemožnosť zmluvnej strany splniť si obsah Zmluvného vzťahu, alebo ak nie je možné pristúpiť na alternatívne riešenie zmluvnej protistrany, ak takéto navrhla.

V prípade neoddôvodneného odstúpenia alebo porušenia Zmluvného vzťahu Účastníkom vzniká Dodávateľovi nárok na zmluvné odstupné vo výške 50 % z celkovej ceny vzdelávacej aktivity, dojednanej v Prihláške / Zmluvnom vzťahu a oprávnené náklady, ak o odstúpenie od aktivity Účastník požiadal menej ako 48 hodín pred začiatkom vzdelávania, alebo odstupné vo výške 100% z celkovej ceny vzdelávacej aktivity dojednanej v Prihláške / Zmluvnom vzťahu a oprávnené náklady, ak o odstúpenie účastník požiadal menej ako 24 hodín pred začiatkom vzdelávania .

Dodávateľ si vyhradzuje právo na neodkladnú organizačnú modifikáciu, ak sa vyskytnú nečakané situácie, avšak táto modifikácia nesmie mať vplyv na kvalitu a obsah vzdelávacej aktivity v Zmluvnom vzťahu a nesmie spôsobovať Účastníkovi preukázateľné komplikácie, ktoré by sťažovali alebo znemožňovali jeho štúdium. V prípade, že Dodávateľ nedokáže ponúknuť vzájomne akceptovateľnú modifikáciu, vráti Účastníkovi kurzovné v plnej výške a Zmluvný vzťah zaniká.

Upozornenie k autorským právam

– Dôrazne upozorňujeme Účastníkov, aby sa nepokúšali neoprávnene sťahovať, kopírovať, neoprávnene premietať, šíriť na nosičoch, alebo inak protiprávne používať obsahy z tohto portálu alebo vzdelávacieho systému v žiadnej forme a žiadnym spôsobom. Všetky dostupné obsahy umiestnené priamo vo vzdelávacom systéme LMS sú chránené obchodným a autorským platným právom SR ako audiovizuálne diela a v prípade ich porušenia je Dodávateľ oprávnený podniknúť právne kroky, súvisiace s ochranou svojich práv. Upozorňujeme, že vzdelávací systém ukladá isté neosobné informácie z bezprostrednej histórie návštevnosti, prihlasovania a počínania si v systéme, pomocou ktorých je možné identifikovať prípadné neoprávnené manipulácie s elektronickými obsahmi a celým portálom alebo vzdelávacím systémom.

– Rovnako tak žiadame Užívateľov, aby svoje prístupové údaje používali IBA ONI SAMI – teda iba ako jediný oprávnený používateľ a neposkytovali ich tretím osobám, alebo osobám mimo uzavretého Zmluvného vzťahu, inak sa vystavujú nebezpečenstvu trestného konania a vysokej finančnej pokute.

Záverečné ustanovenie
Používanie mLEARNING SK sa riadi všetkými občianskymi, obchodnými a autorskými platnými právnymi predpismi SR a štátov EÚ, ak nie sú uvedené v tomto dokumente výslovne inak a neodporujú nadriadeným zákonným normám. Každý Účastník je povinný dodržiavať spomínané ustanovenia, súvisiace platné zákony a používať produkt čestne, v súlade s dobrými mravmi a za dohodnutých podmienok. Každý Účastník prehlasuje, že si obsah tohto textu a obchodných podmienok prečítal, rozumie im a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisuje. Za formu podpisu sa považuje odoslanie Prihlášky Účastníkom na email Dodáateľa, čím vzniká Zmluvný vzťah.

Dôležité upozornenie:
Portál mLEARNING SK používa na niektorých svojich miestach materiály z verejne dostupných zdrojov, alebo odkazuje na ne priamo zo svojho vzdelávacieho prostredia. Vzhľadom k tomu, že všeobecná miera kopírovania a používania obsahov umiestnených na internete je natoľko rozsiahla, že nám to neumožnilo vždy a za každých okolností identifikovať autora obsahu, mohlo sa stať, že sme neúmyselne použili materiál, na ktorý si môže uplatňovať autorský nárok tretia strana. Ak ste majiteľom takéhoto obsahu a chcete si vysporiadať jeho používanie, neodkladne nás kontaktujte na tel. 0948 203 003, aby sme dali veci do poriadku. Ceníme si slobodu internetu, ale na druhej strane si ctíme aj autorské zákony a právo. Ďakujeme vopred za pochopenie.